Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Życie kulturalne Warszawy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2900-SPV-ZKW
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Życie kulturalne Warszawy
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty Podyplomowych Studiów Varsavianistycznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Miejsce i znaczenie Warszawy na tle kulturalnej mapy kraju. Tradycje historyczne. Możliwości inspiracji w przyszłości. Pojecie środowiska artystycznego, mecenatu władzy i indywidualnego. Instytucje życia kulturalnego (m.in. teatry, kin, filharmonia) w perspektywie historycznej.

Pełny opis:

Szczegółowy opis znajduje się w sylabusie osoby prowadzącej zajęcia w danym cyklu

Efekty uczenia się:

I. WIEDZA:

Po zaliczeniu przedmiotu słuchacz:

- zna różnorodne instytucje kulturalne działające w Warszawie w przeszłości i współcześnie,

- zna specyfikę życia kulturalnego w wielkim mieście,

- posiada wiedzę o powstawaniu i funkcjonowaniu środowisk twórczych w Warszawie.

II. UMIEJĘTNOŚCI:

Po zaliczeniu przedmiotu słuchacz:

- omawia tradycje kulturalne Warszawy,

- umie określić kierunki rozwoju kulturalnego miasta,

- wyjaśnia pojęcie mecenatu i charakteryzuje działalność wybranych warszawskich mecenasów sztuki.

III. KOMPETNCJE SPOLECZNE:

Po zaliczeniu przedmiotu słuchacz:

- jest otwarty na różnorodności kulturowej,

- docenia wartość dziedzictwa kulturowego,

- uczestniczy w życiu kulturalnym miasta.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Bąbiak
Prowadzący grup: Grzegorz Bąbiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)