Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Błazen i głupiec w literaturze wczesnonowożytnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-C153LS1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Błazen i głupiec w literaturze wczesnonowożytnej
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Cele seminarium licencjackiego "Basen i głupiec w literaturze wczesnonowożytnej" to:


a) poszerzenie i pogłębienie wiedzy o literature i kulturze dawnej w zakresie związanym z tematem seminarium. Podczas zajęć uczestnicy poznają przykłady i sposoby ukazywania i wykorzystywania postaci błazna i głupca w literaturze i kulturze wczesnonowożytnej (np. "Pochwała głupoty" Erazma z Rotterdamu, wybrane nowele z "Dekameronu" Giovanniego Boccaccia, "Historia Calandra" Bernarda Doviziego, "Statek głupców" Sebastiana Brandta, "Rozmowy, które miał król Salomon [...] z Marchołtem" Jana z Koszyczek, "Żywot Ezopa Fryga" Biernata z Lublina, "Sowiźrzał", wybrane "Figliki" Mikołaja Reja, "Z chłopa król" Piotra Baryki, "Potrójny z Plauta" Piotra Cieklińskiego"). Będą mieli możliwość doskonalenia umiejętności interpretacji tekstów źródłowych oraz krytycznej lektury literatury przedmiotu (np. prac M. Bachtina, J. Heersa, M. Głowińskiego, A. Guriewicza). Dwa zajęcia odbędą się w Gabinecie Starych Druków BUW i będą miały charakter warsztatowy (uczestnicy zapoznają się z oryginalnymi edycjami wybranych i dostępnych w zbiorach BUW tekstów omawianych na zajęciach);


b) przygotowanie uczestników do napisania pracy dyplomowej, monitorowanie postępów nad powstawaniem pracy dyplomowej,


c) przygotowanie uczestników do egzaminu dyplomowego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka seminarium dotyczy sposobów ukazywania i wykorzystywania postaci błazna i głupca w literaturze i kulturze wczesnonowożytnej (np. "Pochwała głupoty" Erazma z Rotterdamu, "Dekameron" G. Boccaccia, "Historia Calandra" B. Doviziego, "Okręt błaznów" S. Branta, "Rozmowy, które miał król Salomon [...] z Marchołtem" J. z Koszyczek, "Żywot Ezopa Fryga" Biernata z Lublina, "Sowiźrzał", "Figliki" M. Reja, "Z chłopa król" P. Baryki, "Potrójny z Plauta" P. Cieklińskiego"). Uczestnicy zapoznaj się też z wybraną literaturą przedmiotu (prace M. Bachtina, J. Heersa, A. Guriewicza). Dwa zajęcia (warsztatowe) odbędą się w Gabinecie Starych Druków BUW.

Seminarium przygotuje też uczestników do napisania pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego. Podczas seminarium monitorowane będą też postępy nad powstawaniem pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Tematyka seminarium licencjackiego dotyczy przykładów i sposobów ukazywania i wykorzystywania postaci błazna i głupca w literaturze i kulturze wczesnonowożytnej. Podczas zajęć omówione zostaną następujące teksty: "Pochwała głupoty" Erazma z Rotterdamu, wybrane nowele z "Dekameronu" Giovanniego Boccaccia, "Historia Calandra" Bernarda Doviziego, "Okręt błaznów" Sebastiana Brandta, "Rozmowy, które miał król Salomon [...] z Marchołtem" Jana z Koszyczek, "Żywot Ezopa Fryga" Biernata z Lublina, "Sowiźrzał", wybrane wiersze ze zbioru "Figliki" Mikołaja Reja, "Z chłopa król" Piotra Baryki, "Potrójny z Plauta" Piotra Cieklińskiego".

Uczestnicy będą mieli również możliwość doskonalenia umiejętności interpretacji tekstów źródłowych oraz krytycznej lektury literatury przedmiotu (np. prac M. Bachtina, J. Heersa, M. Głowińskiego, A. Guriewicza).

Dwa zajęcia odbędą się w Gabinecie Starych Druków BUW i będą miały charakter warsztatowy. Uczestnicy zapoznają się z oryginalnymi edycjami wybranych i dostępnych w zbiorach BUW tekstów omawianych na zajęciach, zapoznają nie też z wybranymi zagadnieniami morfologii dawnej książki.

Równolegle z realizacją kojonych tematów seminarium uczestnicy pracować będą nad pracą dyplomową. Podczas zajęć monitorowane będą postępy w powstawaniu pracy dyplomowej,

c) przygotowanie uczestników do egzaminu dyplomowego.

Literatura:

Literatura przedmiotu:

Erazm z Rotterdamu, "Pochwała głupoty"

G. Boccaccio, "Dekameron"

B. Dovizi da Bibbiena, "Historia Calandra"

S. Brant, "Okręt błaznów"

Jan z Koszyczek, "Rozmowy, które miał król Salomon [...] z Marchołtem"

Biernat z Lublina, "Żywot Ezopa Fryga" Biernata z Lublina"

"Sowiźrzał krotochwilny a śmieszny",

M. Rej "Figliki", "Postylla"

P. Baryka "Z chłopa król"

P. Ciekliński, "Potrójny z Plauta"

J. Kochanowski, "Fraszki"

I. Krasicki, "Pochwała głupstwa"

Literatura podmiotu:

M. Bachtin, "Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu"

J. Heers, "Święta głupców i karnawały"

A. Guriewicz, "Problemy średniowiecznej kultury ludowej"

M. Głowiński, "Portret Marchołta"

M. Słowiński, "Błazen. Dzieje postaci i motywu"

Uwaga! Ostateczna lista lektur może ulec zmianie w zależności od potrzeb uczestników

Efekty uczenia się:

Student zna:

- teksty literackie napisane i wydane w okresie wczesnonowożytnym, w których pojawia się postać błazna / głupca,

- wybrane pozycje literatury przedmiotu związane z tematyką seminarium,

- budowę dawnej książki,

- zasady poprawnego konstruowania pracy dyplomowej.

Student potrafi:

- samodzielnie wskazać i zinterpretować przykłady wykorzystania postaci błazna / głupca w literaturze wczesnonowożytnej,

- analizować i interpretować teksty dawne,

- krytycznie czytać literaturę przedmiotu,

- wskazać elementy morfologii dawnej książki i wykorzystać wiedzę o nich, np. odsyłaczach do pracy,

- prezentować (z wykorzystaniem technik multimedialnych) wyniki własnych badań przeprowadzonych w celu napisania pracy dyplomowej,

- samodzielnie napisać pracę dyplomową (a w szczególności: ustalić temat, dokonać jego rozwinięcia w pracy, zastosować odpowiednią do przedmiotu pracy metodologię).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia seminarium jest praca licencjacka. Kryteria oceny wnikają z Zasad dyplomowania (dostępne na: www.sts.polon.uw.edu.pl)

Student do końca I semestru powinien:

1) ustalić temat pracy i przedłożyć jej konspekt,

2) złożyć promotorowi co najmniej jeden podział pracy dyplomowej oraz wstępną wersję bibliografii,

3) ustalić termin prezentacji wyników badań ujętych w pracy dyplomowej.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)