Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oglądać i czytać. Wybrane zagadnienia związków tekstu i obrazu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-OIC-OG
Kod Erasmus / ISCED: 09.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Oglądać i czytać. Wybrane zagadnienia związków tekstu i obrazu
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie przez Internet (platforma edukacyjna)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Polonistyki
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Od osób rozpoczynających kurs wymaga się podstawowej znajomości zagadnień literaturoznawstwa i historii sztuki (na poziomie maturalnym) oraz umiejętności samodzielnej analizy różnorodnych tekstów kultury.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia realizowane są w ramach IBIZA (Interdyscyplinarna Baza Internetowych Zajęć Akademickich) na platformie edukacyjnej dostępnej pod adresem:

http://moodle.come.uw.edu.pl

Pełny opis:

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z podstawową problematyką związków słowa i obrazu, przy czym tło stanowią zarówno kategorie literaturoznawstwa (intertekstualność czy ekfraza), historii sztuki (ut pictura poesis), jak i filmoznawstwa, retoryki i semiotyki. Analizowane dzieła należą do różnych rejestrów kultury – wysokiego i popularnego (literatura wysokoaartystyczna, dzieła malarskie, ale i plakaty reklamowe). Podczas kursu studenci będą proszeni o analizę istniejących tekstów kultury oraz o tworzenie własnych, łączących przekaz werbalny i wizualny. Wybrane tematy opracowywane w trakcie zajęć będą dotyczyć m.in. następujących problemów (prowadzący zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian obrębie poszczególnych tematów):

1. Sposoby widzenia. Świat słowa czy świat obrazu?

2. Język filmu

3. Narracja subiektywna w filmie

4. Przekład intersemiotyczny. Adaptacja filmowa

5. Scenariusz filmowy - struktura, która chce być inną strukturą?

6. Intertekstualność malarstwa

7. Retoryka i semiotyka w reklamie

8. Poetyka w świecie domen cyfrowych

9. Semiotyka poezji konkretnej. Wizualność słowa

10. Quiz

Literatura:

Wybrana bibliografia:

• Seweryna Wysłouch, Werbocentryzm – uzurpacje i ograniczenia, w: tejże, Literatura i semiotyka, Warszawa 2001, s. 53-64.

• John Berger, Sposoby widzenia, tłum. Mariusz Bryl, Warszawa 2008, s. 7-11.

• Seweryna Wysłouch, „Ut pictura poesis” - stara formuła i nowe problemy, w: Ut pictura poesis, red. Marek Skwara i Seweryna Wysłouch, Gdańsk 2006, s.5-17.

• Wergiliusz, Eneida, tłum. Tadeusz Karyłowski, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Tadeusz Sinko, Wrocław 1950. (fragmenty)

• Paweł Gogler, Kłopoty z ekfrazą, w: Ruchome granice literatury. W kręgu teorii kulturowej, red. Seweryna Wysłouch, Beata Przymuszała, Warszawa 2009, s. 29-47.

• Czesław Miłosz, O! Edward Hopper (1882-1967), Pokój hotelowy, Thyssen Collection, Lugano, w: tegoż, To, Kraków 2000.

• Henryk Markiewicz, Odmiany intertekstualności, w tegoż: Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa, Warszawa 1989, s. 198-208, s. 222-225.

• Stanisław Czekalski, „Joanna” i Marianna, w: tegoż, Intertekstualność i malarstwo. Problemy badań nad związkami międzyobrazowymi, Poznań 2006, s. 311-331.

• Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński, Słownik terminów literacki, pod redakcją Janusza Sławińskiego, Wrocław 2008, wydanie piąte bez zmian, hasło: poezja konkretna, s. 403-404.

• Stanisław Balbus, Interdyscyplinarność – Intersemiotyczność – Komparatystyka, w: Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), red. Stanisław Balbus, Andrzej Hejmej, Jakub Niedźwiedź, Kraków 2004, s. 11-15.

• Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński, Słownik terminów literacki, pod redakcją Janusza Sławińskiego, Wrocław 2008, wydanie piąte bez zmian, hasła: metafora, metonimia, s. 301-302, 307-308.

• Mieczysław Porębski, Czy metaforę można zobaczyć?, „Teksty” 1980, nr 6, s. 61-78.

• Roland Barthes, Retoryka obrazu, w: Ut pictura poesis, red. Seweryna Wysłouch, Marek Skwara, Gdańsk 2006, s. 139-158.

• Ewa Szczęsna, Poetyka w świecie domen cyfrowych, w: tejże, Poetyka mediów, Warszawa 2007, s. 209-226.

• Piotr Kubiński, Bergman vs. Batman. Chwyt technicznej deziluzji w grach wideo na tle praktyk literackich i filmowych, "IMAGES The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication" 2015, nr 1(25).

• Eugeniusz Biały, Narracja a rama modalna dzieła filmowego; uwagi analityczne [w:] Z zagadnień stylu i kompozycji w filmie współczesnym, pod red. Marka Hendrykowskiego, Poznań 1982, s. 7-16.

• Alicja Helman, Twórcza zdrada. Filmowe adaptacje literatury, Poznań 1998.

• Alicja Helman, Jacek Ostaszewski, Historia myśli filmowej, Gdańsk 2007.

• Maryla Hopfinger, Adaptacje filmowe utworów literackich. Problemy teorii i interpretacji, Wrocław 1974.

• Jurij Łotman, Semiotyka filmu, Warszawa 1983.

• Kwartalnik Filmowy, nr 26-27 (1999), numer poświęcony adaptacjom filmowym.

• Jerzy Płażewski, Język filmu, Warszawa 1961 lub wydanie wznowione 2008.

• Mirosław Przylipiak, Narrator literacki, "narrator" filmowy [w:] Problemy poznawania dzieła filmowego, pod red. J. Trzynadlowskiego, Wrocław 1990.

• M. Przylipiak, O subiektywizacji narracji filmowej [w:] J. Trzynadlowski, "Studia Filmoznawcze", t. VII, Wrocław 1987 s. 239-256.

• Peter Verstraten, Film Narratology, przeł. na ang. Stefan van der Lecq, Toronto 2009.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu kursu posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą zjawisk nieznanych szeroko poza kręgami specjalistów (jak np. ekfraza czy poezja konkretna), zna podstawy metodologii służących do opisu relacji wizualno-werbalnych. Umie analizować teksty kultury, łączące dźwięk i obraz, wskazywać ich relacje w przekazach artystycznych, konfrontować percypowane dzieła z wiedzą teoretyczną. Potrafi w sposób twórczy skonstruować przekaz polisemiotyczny oraz świadomie wykorzystywać sieć internetową i możliwości oferowane przez narzędzia wizualne, foniczne i filmowe.

Metody i kryteria oceniania:

• ocena bieżącej aktywności studenta – realizowanych przez niego praktycznych ćwiczeń i zadań kursowych

• testy wyboru sprawdzające przyswojenie zagadnień teoretycznych

• końcowe, konwencjonalne (w realu) kolokwium z zakresu problemowego kursu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Birkholc, Weronika Lipszyc
Prowadzący grup: Robert Birkholc, Weronika Lipszyc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Birkholc, Weronika Lipszyc
Prowadzący grup: Robert Birkholc, Weronika Lipszyc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)