Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura i kultura romantyzmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-P1A2LR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura i kultura romantyzmu
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Minimum programowe specjalności: Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej
Przedmioty obowiązkowe dla II roku specjalności LiKPwPEiŚ - stacjonarne 1-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać treści programowe przedmiotów literaturoznawczych z I roku studiów specjalności „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej” (historia literatury staropolskiej i oświecenia w kontekście europejskim, poetyka, tradycje antyczne i biblijne) oraz orientować się w podstawowych zagadnieniach historii Polski, Europy i świata pierwszej połowy XIX wieku

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu prześledzenie rozwoju wybranych prądów literackich, kulturowych oraz ideowych epoki romantyzmu, a także zapoznanie studentów z literaturą i kulturą polską pierwszej połowy XIX wieku.

Pełny opis:

Ćwiczenia są poświęcone analizie wybranych tekstów literackich epoki romantyzmu z uwzględnieniem kontekstów filozoficznych, antropologicznych, a także tła zachodnioeuropejskiego. Mają na celu przygotowanie studentów do samodzielnego badania i interpretowania literatury oraz kultury pierwszej połowy XIX wieku.

Literatura:

A. Lektury obowiązkowe

Znajomość tekstów z tej listy jest obowiązkowa dla wszystkich studentów.

Lata 1795-1821

Józef Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego

Jan Paweł Woronicz, Hymn do Boga

Maria Wirtemberska, Malwina, czyli domyślność serca

Julian Ursyn Niemcewicz, Śpiewy historyczne (dwa wybrane utwory)

Alojzy Feliński, Hymn na rocznicę ogłoszenia Królestwa Polskiego

Kazimierz Brodziński, O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu poezji polskiej

Jan Śniadecki, O pismach klasycznych i romantycznych

Adam Mickiewicz, wiersze filomackie (Oda do młodości, Pieśń filaretów, Żeglarz)

Lata 1822-1883

Adam Mickiewicz, Ballady i romanse (wybrane dwa utwory), Dziady cz. II i IV, Sonety (wybrane dwa utwory z cyklu odeskiego i dwa z cyklu krymskiego), Konrad Wallenrod, liryki rzymsko-drezdeńskie (wybrane dwa wiersze), Reduta Ordona, Dziady cz. III, Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego, Pan Tadeusz, liryki lozańskie (wybrane dwa wiersze).

Antoni Malczewski, Maria

Seweryn Goszczyński, Zamek kaniowski

Juliusz Słowacki, 10 utworów lirycznych (pięć sprzed roku 1842 i pięć z okresu mistycznego); Kordian, Balladyna, Fantazy, Ksiądz Marek, Sen srebrny Salomei, Samuel Zborowski; Anhelli, Beniowski (pięć pierwszych pieśni), Genezis z Ducha, Król-Duch (rapsod I), listy do matki (trzy listy)

Zygmunt Krasiński, Mściwy karzeł i Masław, książę mazowiecki, Nie-Boska komedia, Legenda z Trzech myśli Ligenzy, Wstęp do Przedświtu, Psalm miłości; wybrane 9 listów do trzech różnych adresatów

Henryk Rzewuski, Pamiątki Soplicy (wybrane dwie gawędy)

Aleksander Fredro, trzy komedie (w tym jedna z okresu późnego), Trzy po trzy

Józef Ignacy Kraszewski, wybrana jedna powieść historyczna i jedna współczesna (ew. ludowa)

Narcyza Żmichowska, Poganka

Cyprian Norwid, 10 utworów lirycznych (w tym 5 z Vade-mecum), Promethidion, Assunta, Pierścień wielkiej damy, Czarne kwiaty, Ad leones

Znajomość przynajmniej jednego utworu każdego z wymienionych poetów: Teofil Lenartowicz, Kornel Ujejski, Józef Bohdan Zaleski.

B. Lektury uzupełniające.

Na ocenę bardzo dobrą wymagana jest dodatkowo znajomość przynajmniej 10 lektur z listy uzupełniającej.

Lata 1795-1821

Cyprian Godebski, Grenadier filozof

Kantorbery Tymowski, Dumania żołnierza polskiego…

Wincenty Reklewski, dwa wiersze do wyboru

Alojzy Feliński, Barbara Radziwiłłówna

Kajetan Koźmian, ody napoleońskie (jeden wybrany utwór)

Zorian Dołęga Chodakowski, O Sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem

Lata 1822-1883

Adam Mickiewicz, Przemowa do I tomu Poezyj, Grażyna, tekst O krytykach i recenzentach warszawskich, wybrane dwa teksty publicystyczne („Pielgrzym Polski”, „Trybuna Ludów”), wybrane dwa wykłady z III kursu Prelekcji w College de France, wybrane dwa teksty towianistyczne.

Maurycy Mochnacki, O literaturze polskiej w wieku XIX (rozdział III)

Seweryn Goszczyński, Król zamczyska

Juliusz Słowacki, Mindowe, Maria Stuart, Horsztyński, Lilla Weneda, Książę Niezłomny, wybrane dwie powieści poetyckie, W Szwajcarii, Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu, Ojciec zadżumionych, Poema Piasta Dantyszka, Preliminaria peregrynacji…, List do Rembowskiego

Zygmunt Krasiński, Pan trzech pagórków, Agaj-Han, Irydion, Przedświt, Psalmy przyszłości

Cyprian Norwid, Rzecz o wolności słowa, Zwolon, Aktor, Białe kwiaty, Cywilizacja, Tajemnica Lorda Singelworth

Znajomość przynajmniej jednego utworu każdego z wymienionych poetów: Stefan Garczyński, Ryszard Berwiński, Gustaw Ehrenberg, Wincenty Pol, Włodzimierz Wolski, Władysław Syrokomla, Lucjan Siemieński, Mieczysław Romanowski.

C. LITERATURA OBCA

Na ocenę bardzo dobrą wymagana jest znajomość przynajmniej 5 tekstów obcych.

Jean Jacques Rousseau, Nowa Heloiza (fragmenty)

Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera, Faust (część I)

Friedrich Schiller, Zbójcy

Novalis, Hymny do nocy

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, wybrane opowiadanie

Matthew Lewis, Mnich

George Byron, Don Juan (fragmenty), Kain lub Manfred, Giaur lub Korsarz

Edgar Allan Poe, wybrane opowiadanie

Mary Shelley, Frankenstein lub John Polidori, Wampir

François-René de Chateaubriand, René

Alfred de Musset, Spowiedź dziecięcia wieku

Victor Hugo, wstęp do Cromwella

Gérard de Nerval, wybór liryków

Charles Baudelaire, wybór liryków

Aleksandr Puszkin, Eugeniusz Oniegin

Michaił Lermontow, Bohater naszych czasów lub Nikołaj Gogol, Rewizor

Taras Szewczenko, Hajdamacy

ZALECANE OPRACOWANIA

Słownik literatury polskiej XIX wieku. Opr. Alina Kowalczykowa, Józef Bachórz

Alina Witkowska, Ryszard Przybylski, Romantyzm

Maria Janion, Maria Żmigrodzka, Romantyzm i historia

Alina Kowalczykowa (red.), Idee programowe romantyków polskich

Alina Kowalczykowa (red.), Manifesty romantyzmu 1790-1830

Bogusław Dopart, Romantyzm

Jarosław Marek Rymkiewicz, Dorota Siwicka, Alina Witkowska, Marta Zielińska, Adam Mickiewicz. Encyklopedia

Stanisław Makowski, Eligiusz Szymanis, Adam Mickiewicz

Stanisław Makowski, Słowacki

Andrzej Waśko, Zygmunt Krasiński: oblicza poety

Janusz Maciejewski, Cyprian Norwid

Jarosław Marek Rymkiewicz, Aleksander Fredro jest w złym humorze

Efekty uczenia się:

WIEDZA (Student zna i rozumie:)

- miejsce i znaczenie wiedzy o literaturze romantyzmu w relacji do innych dyscyplin naukowych (takich jak kulturoznawstwo, filozofia, nauki o sztuce);

- podstawową terminologię dotyczącą zjawisk estetycznych charakterystycznych dla literatury i kultury romantyzmu (gotycyzm, frenezja, historyzm, indywidualizm, werteryzm, walterskotyzm, bajronizm, wallenrodyzm, tyrteizm, mesjanizm, profetyzm, prowidencjalizm, mistycyzm, ludowość, orientalizm, synteza sztuk itp.);

- historyczne oraz współczesne teorie i metodologie badań nad literaturą i kulturą XIX wieku;

- tematy i idee pisarskie wybranych twórców polskiej i europejskiej literatury romantycznej oraz dynamikę ich rozwoju;

- oddziaływanie dziedzictwa antycznego i biblijnego na literaturę romantyczną;

- rolę tradycji romantycznej w kształtowaniu literatury i kultury współczesnej, polskiej i europejskiej.

UMIEJĘTNOŚCI (Student potrafi:)

- samodzielnie rozwijać umiejętności niezbędne do prowadzenia badań nad literaturą romantyzmu, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego, a także wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje ze źródeł pisanych lub elektronicznych w celu wykorzystania ich w pracach badawczych;

- analizować i interpretować teksty literackie epoki romantyzmu, uwzględniając konteksty historyczny, kulturowy i cywilizacyjny oraz efektywnie wykorzystując opracowania naukowe;

- posługiwać się podstawowymi teoriami, metodologiami i pojęciami stosowanymi w badaniach nad literaturą romantyzmu;

- samodzielnie dobierać specjalistyczną terminologię, strategie argumentacyjne, formułować wnioski i konfrontować je z poglądami badaczy literatury romantycznej, poetyki i komparatystyki podczas dyskusji na tematy literaturoznawcze;

- wykazać się krytycznym stosunkiem do epoki romantyzmu, właściwie sytuować w niej zjawiska estetyczne, społeczno-kulturowe i cywilizacyjne;

- pisać prace na temat literatury romantyzmu i samodzielnie dobierać do nich adekwatną literaturę przedmiotu.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (Student jest gotów do:)

- organizowania własnego warsztatu badawczego i krytycznej oceny swoich dokonań;

- wzięcia etycznej odpowiedzialności za zawodowe wykorzystanie umiejętności literaturoznawczych i za trafność przekazywanej wiedzy o romantyzmie oraz kierowania się uczciwością i rzetelnością naukową w prowadzeniu dyskusji i uznawania znaczenia tej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, a także zasięgania opinii ekspertów w wypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

- uznania znaczenia europejskiego i narodowego dziedzictwa kulturowego romantyzmu dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie obecności, przygotowania do zajęć i aktywności oraz znajomości materiału omawianego na zajęciach. Student obowiązany jest napisać pracę roczną (temat oraz wstępna bibliografia muszą być skonsultowane z osobą prowadzącą zajęcia najpóźniej w ostatnim tygodniu semestru zimowego). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego jest zaliczenie dwóch semestrów ćwiczeń oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pracy rocznej. Ocena z egzaminu ustnego jest końcową oceną z przedmiotu. Na egzaminie obowiązuje znajomość zagadnień omawianych na ćwiczeniach oraz utworów i opracowań (w wyborze) podanych w liście lektur.

Dopuszczalne są dwie niewymagające usprawiedliwienia nieobecności w semestrze, powyżej tej liczby (z wyłączeniem przypadków bezzwłocznie udokumentowanych) nie ma możliwości zaliczenia zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Jędrzejewski, Olaf Krysowski, Katarzyna Westermark
Prowadzący grup: Tomasz Jędrzejewski, Agata Żaglewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu prześledzenie rozwoju wybranych prądów literackich, kulturowych oraz ideowych epoki romantyzmu, a także zapoznanie studentów z literaturą i kulturą polską pierwszej połowy XIX wieku.

Pełny opis:

Ćwiczenia są poświęcone analizie wybranych tekstów literackich epoki romantyzmu z uwzględnieniem kontekstów filozoficznych, antropologicznych, a także tła zachodnioeuropejskiego. Mają na celu przygotowanie studentów do samodzielnego badania i interpretowania literatury oraz kultury pierwszej połowy XIX wieku.

Uwagi:

W przypadku kształcenia w trybie zdalnym zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem narzędzia informatycznego Google Meet.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Westermark
Prowadzący grup: Ewa Hoffmann-Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu prześledzenie rozwoju wybranych prądów literackich, kulturowych oraz ideowych epoki romantyzmu, a także zapoznanie studentów z literaturą i kulturą polską pierwszej połowy XIX wieku.

Pełny opis:

Ćwiczenia są poświęcone analizie wybranych tekstów literackich epoki romantyzmu z uwzględnieniem kontekstów filozoficznych, antropologicznych, a także tła zachodnioeuropejskiego. Mają na celu przygotowanie studentów do samodzielnego badania i interpretowania literatury oraz kultury pierwszej połowy XIX wieku.

Literatura:

1. Romantyzm – prąd i epoka

Literatura przedmiotowa:

– J. Ziomek, Epoki i formacje w dziejach literatury polskiej, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 77/4, s. 23– 54.

2. Gotycyzm

Literatura podmiotowa:

– H. Walpole, Zamczysko w Otranto. Opowieść gotycka, tłum. M. Przymanowska, Kraków 1976.

Literatura przedmiotowa:

– Z. Sinko, Gotycyzm, w: Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 2002;

– B. Paczkowska, Gotycyzm, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 2009;

– M. Aguirre, Geometria strachu. Wykorzystanie przestrzeni w literaturze gotyckiej, tłum. A. Izdebska, w: Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia, groza, okrucieństwo, red. G. Gazda, A. Izdebska, J. Płuciennik, Kraków 2002.

3. Osjanizm

Literatura podmiotowa:

– J. Macpherson, Pieśni Osjana, tłum. S. Goszczyński, oprac. J. Strzetelski, Wrocław 1980;

– A.L.G. de Staël, O Niemczech, w: tejże, Wybór pism krytycznych, tłum. i oprac. A. Jakubiszyn-Tatarkiewicz, Wrocław 1954.

4. Reneizm

Literatura podmiotowa:

– F.R. Chateaubriand, René, tłum. T. Boy Żeleński, oprac. A. Tatarkiewiczowa, Wrocław 1964;

Literatura przedmiotowa:

– M. Piwińska, Złe wychowanie, Gdańsk 2005 (fragmenty).

5. Bajronizm

Literatura podmiotowa:

– G. Byron, Manfred, tłum. J. Paszkowski, w: G. Byron, Wędrówki Childe-Harolda. Dramaty, tłum. J. Kasprowicz, J. Paszkowski, Warszawa 1955.

Literatura przedmiotowa:

– S. Treugutt, Bajronizm, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 2002.

6. Sternizm

Literatura podmiotowa:

– L. Sterne, Podróż sentymentalna, tłum. A. Glinczanka, Wrocław 1973.

– M. Wirtemberska, Malwina czyli Domyślność serca, oprac. W. Billip, Warszawa 1978.

7. Regionalizm

Literatura podmiotowa:

– Z.D. Chodakowski, O Sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem, w: tegoż, O Sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem oraz inne pisma i listy, oprac. J. Maślanka, Warszawa 1967.

Literatura przedmiotowa:

– M. Janion, Słowiańszczyzna, szaleństwo i śmierć, w: tejże, Niesamowita Słowiańszczyzna, Kraków 2006.

8. Heterodoksje romantyzmu

Literatura podmiotowa:

– A. Mickiewicz, Zima miejska, w: tegoż, Dzieła, t. I: Wiersze, oprac. C. Zgorzelski, Warszawa 1998.

Literatura przedmiotowa:

– D. Seweryn, Zimowe gry literackie, w: tegoż, "...jak tam zaszedłeś". Mickiewicz w szkole klasycznej, Lublin 1997.

9. Klasyczność a romantyczność. Legenda sporu

Literatura podmiotowa:

– K. Brodziński, O klasyczności i romantyczności, tudzież o duchu poezji polskiej, w: tegoż, Wybór pism, oprac. A. Witkowska, Wrocław 1966;

– A. Mickiewicz, O poezji romantycznej, w: tegoż, Dzieła, t. V: Pisma artystyczne i pisma krytyczne, oprac. Z. Dokurno, Warszawa 1996;

– M. Mochnacki, Uwagi o duchu i źródłach poezji w Polszcze, w: tegoż, Pisma krytyczne i polityczne, oprac. J. Kubiak, E. Nowicka, Z. Przychodniak, Kraków 1996.

10. Gatunki romantyczne (cz. I – ballada)

Literatura podmiotowa:

– A. Mickiewicz, Ballady i romanse, w: tegoż, Dzieła, t. I: Wiersze, oprac. C. Zgorzelski, Warszawa 1998.

Literatura przedmiotowa:

– I. Opacki, „W środku niebokręga". O „Balladach i romansach" Mickiewicza, „Pamiętnik Literacki", 1980, z. 3, s. 69-84.

11. Folklor i folkloryzm (cz. I)

Literatura podmiotowa:

– A. Mickiewicz, Dziady, cz. II, w: tegoż, Dzieła, t. III: Dramaty, oprac. Z. Stefanowska, Warszawa 1995.

Literatura przedmiotowa:

– P. Grochowski, Dziady. Rzecz o wędrownych żebrakach i ich pieśniach, Toruń 2009 (podrozdziały Dziadowie-zmarli; Dziadowie-żebracy; Dziadowie-lirnicy).

12. Folklor i folkloryzm (cz. II)

Literatura podmiotowa:

– A. Mickiewicz, Dziady, cz. I i IV, w: tegoż, Dzieła, t. III: Dramaty, oprac. Z. Stefanowska, Warszawa 1995.

Literatura przedmiotowa:

– M. Kuziak, Tajemnica intertekstualności IV części „Dziadów”, w: tegoż, Inny Mickiewicz, Gdańsk 2013.

13. Orientalizm

Literatura podmiotowa:

– A. Mickiewicz, Sonety oraz Sonety krymskie, w: tegoż, Dzieła, t. I, oprac. C. Zgorzelski, Warszawa 1998.

Literatura przedmiotowa:

– I. Opacki, Człowiek w sonetach przełomu, w: tegoż, Poezja romantycznych przełomów, Wrocław 1972.

14. Historyzm

Literatura podmiotowa:

– A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod, w: tegoż, Dzieła, t. II: Poematy, oprac. W. Floryan, Warszawa 1994.

Literatura przedmiotowa:

– M. Janion, Tragizm „Konrada Wallenroda”, w: tejże, Romantyzm. Studia o ideach i stylu, Warszawa 1969.

15. Gatunki romantyczne (cz. II – powieść poetycka)

Literatura podmiotowa:

– A. Malczewski, Maria, oprac. H. Krukowska, Białystok 2002.

Literatura przedmiotowa:

– J. Ławski, Malczewski – iluminacje i klęski melancholijnego wędrowca, w: A. Malczewski, Maria. Powieść ukraińska, Białystok 1995;

– M. Bieńczyk, „Wszystko w świecie tracić”. O „Marii” Antoniego Malczewskiego, w: tegoż, Oczy Dürera. O melancholii romantycznej, Warszawa 2002 (fakultatywnie).

16. Gatunki romantyczne (cz. III – dramat romantyczny)

Literatura podmiotowa:

– A. Mickiewicz, Dziady, cz. III, w: tegoż, Dzieła, t. III, oprac. Z. Stefanowska, Warszawa 1995.

Literatura przedmiotowa:

– Z. Trojanowiczowa, „Dziady” Adama Mickiewicza jako „niedokończony poemat”, w: Trzynaście arcydzieł romantycznych, red. E. Kiślak, M. Gumkowski, Warszawa 1996.

17. Historia i egzystencja

Literatura podmiotowa:

– J. Słowacki, Kordian, w: tegoż, Dzieła wszystkie, t. II, red. J. Kleiner, Wrocław 1952.

Literatura przedmiotowa:

– M. Bizan, P. Hertz, Glosy do „Kordiana”, w: J. Słowacki, Kordian, Warszawa 1972, s. 143–343.

18. Ironia romantyczna

Literatura podmiotowa:

– J. Słowacki, Beniowski, w: tegoż, Dzieła wszystkie, t. V, red. J. Kleiner, Wrocław 1954;

– G. Byron, Don Juan, tłum. E. Porębowicz, Warszawa 1955.

Literatura przedmiotowa:

– W. Szturc, Ironia romantyczna. Pojęcie, granice i poetyka, Warszawa 1992.

19. Komizm

Literatura podmiotowa:

– A. Fredro, Pan Jowialski, oprac. W. Billip, Wrocław 1968.

Literatura przedmiotowa:

– D. Siwicka, Śmiech jowialny, „Teksty Drugie" 1995, nr 6, s. 44-52.

20. Groteska romantyczna (cz. I)

Literatura podmiotowa:

– N. Gogol, Opowiadania petersburskie, tłum. J. Wyszomirski, Warszawa 1980.

Literatura przedmiotowa:

– V. Nabokov, Nikołaj Gogol, tłum. L. Engelking, Warszawa 2012.

21. Groteska romantyczna (cz. II)

Literatura podmiotowa:

– T. Gautier, Klub haszyszystów, tłum. J. Parandowski, w: tegoż, Stopa mumii i inne opowiadania fantastyczne, wybór i posłowie J. Parvi, tłum. E. Bąkowska i in., Warszawa 1980.

22. Neosarmatyzm

Literatura podmiotowa:

– H. Rzewuski, Pamiątki JP Seweryna Soplicy cześnika parnawskiego, oprac. Z. Lewinówna, Warszawa 1978.

Literatura przedmiotowa:

– A. Waśko, Gawęda szlachecka w literaturze polskiej; S. Witwicki, O duchu poetyckim polskiego narodu. O dawnej Polsce i jej poetach ustnych, w: Romantyczna gawęda szlachecka. Antologia, oprac. A. Waśko, Kraków 1999.

23. Historiozofia (cz. I)_

Literatura podmiotowa:

– Z. Krasiński, Irydion, w: tegoż, Dzieła literackie, t. I, oprac. P. Hertz, Warszawa 1973.

Literatura przedmiotowa:

– M. Janion, Między Przeznaczeniem a Opatrznością, w: tejże, Prace wybrane, t. 2: Tragizm, historia, prywatność, Kraków 2000.

24. Frenezja i makabra

Literatura podmiotowa:

– J. Słowacki, Sen srebrny Salomei, w: tegoż, Dzieła wszystkie, t. VI, red. J. Kleiner, Wrocław 1955.

Literatura przedmiotowa:

– D. Skórczewski, "Sen srebrny Salomei", czyli parada hybryd, „Pamiętnik Literacki" 2011, nr 1, s. 47-75.

25. Historiozofia (cz. II)

Literatura podmiotowa:

– J. Słowacki, Król duch, rapsod I, w: tegoż, Dzieła wszystkie, t. VII, red. J. Kleiner, Wrocław 1956.

Literatura przedmiotowa:

– M. Piwińska, Notatki przy czytaniu „Króla-Ducha”, w: tejże, Juliusz Słowacki od Duchów, Warszawa 1992.

26. Literatura i ruchy emancypacyjne pierwszej połowy XIX wieku

Literatura podmiotowa:

– N. Żmichowska, Poganka, oprac. G. Borkowska, Wrocław 2013.

Literatura przedmiotowa:

– B. Zwolińska, „Poganka” Żmichowskiej jako opowieść o kuszeniu i uwiedzeniu oraz Wampiryzm sztuki w „Pogance” Żmichowskiej, w: tejże, Wampiryzm w literaturze romantycznej i postromantycznej, Gdańsk 2002.

27. Romantyzm a modernizm (cz. I)

Literatura podmiotowa:

– C. Norwid, Promethidion, w: tegoż, Pisma wszystkie, t. 3: Poematy, oprac. J.W. Gomulicki, Warszawa 1971.

Literatura przedmiotowa:

– S. Sawicki, Zbliżenia do „Promethidiona”, w: tegoż, Wartość – sacrum – Norwid. Studia i szkice aksjologicznoliterackie – 2, Lublin 2007.

28. Romantyzm a modernizm (cz. II)

Literatura podmiotowa:

– C. Norwid, Vade-mecum, w: tegoż, Pisma wszystkie, oprac. J.W. Gomulicki, t. 2: Wiersze. Część druga, Warszawa 1971;

– Ch. Baudelaire, Kwiaty zła, tłum. Z. Bieńkowski i in., red. J. Brzozowski, Kraków 1990.

– Ch. Baudelaire, Malarz życia nowoczesnego, tłum. J. Guze, Warszawa 1998.

Literatura przedmiotowa:

– W. Rzońca, Premodernizm Norwida, Warszawa 2013.

Uwagi:

W przypadku kształcenia w trybie zdalnym zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem narzędzia informatycznego Google Meet.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)