Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty medialne (przekład medialny, porównawcza analiza mediów i wersji przekładów)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-P1A3BL-C2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztaty medialne (przekład medialny, porównawcza analiza mediów i wersji przekładów)
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Minimum programowe specjalności: Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej
Przedmioty obowiązkowe dla III roku specjalności LiKPwPEiŚ - stacjonarne 1-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Warsztaty poświęconą będą analizie oraz interpretacji przekładów intersemiotycznych, a także porównywaniu różnych adaptacji tego samego utworu.

Pełny opis:

Warsztaty poświęconą będą analizie oraz interpretacji przekładów intersemiotycznych, a także porównywaniu różnych adaptacji tego samego utworu.

Szczególny nacisk położony zostanie na analizę formy przekazu oraz sposobowi w jaki medium modeluje i przekształca strukturę utworu oryginalnego. Na zajęciach dokonywane będą m.in analizy adaptacji filmowych, adaptacji dramatów w teatrze telewizji, a także przekładów dzieł malarskich na dzieła filmowe.

Wśród zagadnień omawianych na zajęciach, będą m.in. adaptacja filmowa, adaptacja w spektaklu telewizyjnym czy różne techniki przekładu intersemiotycznego.

Literatura:

Teksty będą proponowane przez prowadzących z wyprzedzeniem przed kolejnymi spotkaniami.

Efekty uczenia się:

Student:

Zna podstawową terminologię z zakresu analizy mediów.

Ma podstawową wiedzę o powiązaniach filologii polskiej z medioznawstwem.

Czyta, analizuje i interpretuje teksty medialne i poprawnie stosuje poznaną terminologię.

Stawiając tezy w dyskusji o tekstach kultury, dobiera typowe strategie argumentacyjne.

Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze), praca zaliczeniowa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Birkholc, Piotr Kubiński, Marcin Leszczyński, Anna Tenczyńska
Prowadzący grup: Robert Birkholc, Piotr Kubiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Szczegóły zob. w sekcji Podstawowe informacje o przedmiocie

Literatura:

Szczegóły zob. w sekcji Podstawowe informacje o przedmiocie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)