Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza tekstu literackiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-1ATL3CO
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza tekstu literackiego
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów III roku studiów I stopnia (licencjackich) IKP
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia są poświęcone specyfice języka artystycznego ujmowanego w perspektywie antropologii słowa jako jedna z licznych praktyk słownych. Głównym przedmiotem refleksji jest specyfika i sposoby funkcjonowania słowa w literaturze, a także próba uchwycenia literatury na tle innych gatunków mowy. Zajęcia mają charakter analityczno-interpretacyjny, zobowiązujący do warsztatowej pracy z tekstami literackimi i pozaliterackimi.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone specyfice języka artystycznego ujmowanego w perspektywie antropologii słowa jako jedna z licznych praktyk słownych. Głównym przedmiotem refleksji jest specyfika i sposoby funkcjonowania słowa w literaturze, a także próba uchwycenia literatury na tle innych gatunków mowy. Zajęcia mają charakter analityczno-interpretacyjny, zobowiązujący do warsztatowej pracy z tekstami literackimi i pozaliterackimi.

Pełny opis:

Zajęcia są poświęcone specyfice języka artystycznego ujmowanego w perspektywie antropologii słowa jako jedna z licznych praktyk słownych. Głównym przedmiotem zajęć jest specyfika i sposoby funkcjonowania słowa w literaturze, a także próba uchwycenia literatury na tle innych gatunków mowy. Sporo uwagi zostanie poświęconej gatunkom ustnym, takim jak mit, bajka czy poezja oralna. Oprócz zagadnień z zakresu wersologii, omówiona zostanie stylistyczna specyfika języka literackiego (metafora, symbol, obraz, funkcja poetycka). Przedstawione zostaną także zagadnienia związane z różnicami między wypowiedzią narratora, podmiotu dramatycznego, podmiotu lirycznego. Omawiane będą takie wymiary dzieła literackiego, jak struktura narracyjna, czaso-przestrzeń, funkcjonowanie kategorii mimesis, sposoby kreowania bohatera. Zajęcia będą miały charakter analityczno-interpretacyjny, zobowiązujący do warsztatowej pracy z tekstami ukształtowanymi estetycznie (m.in. wiersze, piosenki, opowiadania, dzienniki, scenariusze).

Literatura:

Wszystkie teksty teoretyczne omawiane na zajęciach znajdują się w podręczniku akademickim "Antropologia twórczości słownej" pod red. Agnieszki Karpowicz i Justyny Kowalskiej-Leder (Warszawa 2012).

Lista tekstów literackich i innych wypowiedzi, które będą poddawane analizie i interpretacji na zajęciach, zostanie przedstawiona na pierwszym spotkaniu.

Wszystkie teksty będą udostępniane w formie skanów.

Efekty uczenia się:

K_W01 – absolwent zna i rozumie swoistość nauk o kulturze oraz ich związki z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi

K_W04 – absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane metodologie nauk o kulturze, strategie poznawcze i stosowane metody badawcze

K_W05 – absolwent zna i rozumie podstawowe media i środki transmisji kultury (słowo, obraz, widowisko) oraz ich wpływ na kształt procesu kulturowego

K_W06 – absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym wybrane aspekty kultury literackiej i twórczości słownej, widowisk kulturowych i kultury teatralnej, kultury wizualnej i filmowej oraz relacjach między nimi

K_W07 – absolwent zna i rozumie podstawową terminologię nauk o kulturze

K_W08 – absolwent zna i rozumie metody analizy oraz interpretacji praktyk i tekstów kultury

K_W09 – absolwent zna i rozumie wybrane nurty i narzędzia historii literatury, teatru, widowisk oraz sztuk wizualnych i filmu

K_U01 – absolwent potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych

K_U03 – absolwent potrafi określać znaczenie medialnego charakteru praktyk i przekazów kulturowych dla ich treści i funkcji

K_U04 – absolwent potrafi wykorzystywać metodologię badawczą oraz narzędzia (także cyfrowe) nauk humanistycznych oraz prezentować i syntetyzować uzyskane tymi metodami dane

K_U05 – absolwent potrafi pisać rozprawy, samodzielnie dobierając literaturę oraz zaprezentować ustnie wyniki swych dociekań badawczych, a także wygłosić referat będący rezultatem samodzielnej analizy literatury przedmiotu; w swych wypowiedziach pisemnych i ustnych stosuje w sposób poprawny terminologię z zakresu nauk o kulturze

K_U06 – absolwent potrafi zabierać głos w dyskusji stosując poprawne strategie argumentacyjne i operacje logiczne

K_U08 – absolwent potrafi samodzielnie prowadzić pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego

K_U09 – absolwent potrafi inicjować i prowadzić badawcze prace zespołowe; współdziałać w zespole z innymi osobami; organizować pracę indywidualną i zespołową

K_U10 – absolwent potrafi stale dokształcać się i rozwijać intelektualnie oraz zawodowo

K_K01 – absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

K_K02 – absolwent jest gotów do przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury w tym używania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów

K_K03 – absolwent jest gotów do dostrzegania wagi refleksji kulturoznawczej dla życia społecznego i dostrzegania konieczność jej rozwoju

K_K06 – absolwent jest gotów do uczestnictwa w debacie publicznej na poziomie lokalnym, w środowisku uniwersyteckim

K_K07 – absolwent jest gotów do angażowania się w prace zespołowe ze świadomością wagi wspólnego działania i etyczną odpowiedzialnością

K_K08 – absolwent jest gotów do dążenia do upowszechniania i otwartości zasobów wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie wystawiona na podstawie oceny aktywności na zajęciach, oceny pracy rocznej oraz egzaminu końcowego.

Dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach w każdym semestrze. Nie wymagają one zaliczenia ani usprawiedliwienia.

Osoby mające od trzech do pięciu nieobecności powinny je zaliczyć na dyżurze. Natomiast osoby mające więcej niż pięć nieobecności w semestrze nie zostaną dopuszczone do zaliczenia zajęć. Jedynie osoby, które mają w opinii BON potwierdzonej decyzją KJD zwiększony limit nieobecności (maks. 50%), mogą zaliczać te dodatkowe nieobecności w sposób indywidualnie ustalony z osobą prowadzącą zajęcia.

OA, PR, EU

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Karpowicz, Justyna Kowalska-Leder
Prowadzący grup: Agnieszka Karpowicz, Justyna Kowalska-Leder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kowalska-Leder
Prowadzący grup: Justyna Kowalska-Leder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)