Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury polskiej XX w.-wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-1L1HKP3OW
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia kultury polskiej XX w.-wykład
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów III roku studiów I stopnia (licencjackich) IKP
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład jest przeznaczony dla osób studiujących na III roku studiów licencjackich. Zakłada wcześniejsze przygotowanie merytoryczne z zakresu historii kultury polskiej do końca XVIII wieku oraz XIX wieku, a więc znajomość programów zajęć i wykładów prowadzonych na I i II roku. Jest powiązany z zajęciami z Historii kultury polskiej XX wieku, które osoby studiujące odbywają na III roku studiów na kierunku kulturoznawstwo w IKP UW.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład na ma celu zaprezentowanie procesów i figur kulturowych podstawowych dla polskiego wieku XX. Zostaną one ukazane przez pryzmat momentu historycznego, w którym się krystalizują, na przykład punktem wyjścia dla zagadnienia emancypacji Polek będzie rok 1918, gdy uzyskały one prawa wyborcze. Na wykładzie omówione zostaną między innymi takie zagadnienia, jak: polskie doświadczenie obu wojen światowych, procesy cywilizacyjne w obszarze „wieś-miasto”, przemiany modelu życia rodzinnego, rola Kościoła katolickiego w sferze oficjalnej i prywatnej, a także procesy społeczne, na których odcisnęła się tradycja polskiej lewicy.

Pełny opis:

Wykład na ma celu zaprezentowanie procesów i figur kulturowych podstawowych dla polskiego wieku XX. Zostaną one ukazane przez pryzmat momentu historycznego, w którym się krystalizują, na przykład punktem wyjścia dla zagadnienia emancypacji Polek będzie rok 1918, gdy uzyskały one prawa wyborcze. Na wykładzie omówione zostaną między innymi takie zagadnienia, jak: polskie doświadczenie obu wojen światowych, procesy cywilizacyjne w obszarze „wieś-miasto”, przemiany modelu życia rodzinnego, rola Kościoła katolickiego w sferze oficjalnej i prywatnej, a także procesy społeczne, na których odcisnęła się tradycja polskiej lewicy.

Szczegółowy program wykładu zostanie przedstawiony na początku semestru.

Literatura:

Opracowania ogólne jako kontekst do wykładu:

- Tadeusz Drewnowski, Próba scalenia. Obiegi, wzorce, style. Literatura polska 1944–1989, Warszawa 1999

- Andrzej Mencwel, Przedwiośnie czy potop. Studium postaw polskich w XX wieku, Warszawa 1997

- Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach, red. M. Szpakowska, Warszawa 2008

- Andrzej Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 1995

- Krzysztof Pomian, Oblicza dwudziestego wieku. Szkice historyczno-polityczne, Lublin 2002

- Wojciech Roszkowski, Historia Polski 1919-2004, wyd. różne

Szczegółowa lista lektur zostanie przedstawiona na początku semestru.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie swoistość nauk o kulturze oraz ich związki z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi, a także metody analizy oraz interpretacji praktyk i tekstów kultury. Absolwent potrafi interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst historyczny, społeczny i polityczny. Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, a także do przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury w tym używania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów.

K_W01, K_W02, K_W08, K_U01, K_U02, K_U05, K_U10, K_K01, K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze, każda kolejna musi zostać zaliczona pisemnie w formie krótkiego opracowania opuszczonego tematu wykładu (3 - 4 strony znormalizowanego maszynopisu). Nieobecność na więcej niż 1/3 wykładów uniemożliwia dopuszczenie do egzaminu.

Ocena końcowa wystawiona zostanie na podstawie zaliczenia pisemnego (w formie testu) przeprowadzonego na ostatnim spotkaniu.

Zaliczenie będzie dotyczyć podstawowych wiadomości na temat historii kultury polskiej XX wieku i obejmować zagadnienia omawiane na wykładzie.

T - test

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kowalska-Leder
Prowadzący grup: Justyna Kowalska-Leder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kowalska-Leder
Prowadzący grup: Justyna Kowalska-Leder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)