Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza i interpretacja dzieła filmowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-1L3SEM22F2
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza i interpretacja dzieła filmowego
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów III roku studiów I stopnia (licencjackich) IKP
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Program seminarium obejmuje analizę i interpretację dzieł filmowych zgodnie ze zgłoszoną przez uczestników tematyką prac licencjackich

Pełny opis:

Nauka analizy i interpretacji dzieła filmowego będzie uwzględniała kształcenie umiejętności analizy wszystkich elementów współtworzących obraz filmowy (przestrzeń, czas, postać, światło i kolor, muzyka i dźwięk, scenografia, kostiumy) wraz z dostrzeganiem istniejących pomiędzy nimi powiązań oraz interpretację materiału zebranego na etapie analizy z wykorzystaniem wiedzy wyniesionej przez uczestników seminarium ze studiów. Lekturom będzie towarzyszyła praktyczna analiza filmów rozwijająca umiejętność samodzielnej pracy analityczno – interpretacyjnej.

Seminarium dzieli się na dwa etapy. Pierwszy stanowi kilka spotkań w grupie poświęconych problematyce metodologicznej, nauce analizy filmu, omówieniu tematów planowanych prac. W drugim etapie odbywają się indywidualne konsultacje dotyczące przygotowywanych prac. Uczestnicy seminarium odbywają co najmniej 2 indywidualne konsultacje.

Literatura:

B. Block, Opowiadanie obrazem, przeł. M. Kuczubajska, Warszawa 2010; D. Bordwell, K. Thompson, Sztuka filmowa, tłum. B. Rosińska, Warszawa 2010; Dudziak A., Antropologia przestrzeni w filmie fabularnym, Lublin 2000; Dudley Andrew J., Główne teorie filmu. Wprowadzenie, Łódź 1995; Estetyka i film, red. A. Helman, Warszawa 1972; Interpretacja dzieła, red. M. Czerwiński, Wrocław 1987; Kuśmierczyk S., Zagubieni w drodze. Film fabularny jako obraz doświadczenia wewnętrznego, Warszawa 1999; G. Mercado, Okiem filmowca przeł. R. Mączyński, Warszawa 2011; Ch. Vogler, Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy, przeł. K. Kosińska, Warszawa 2010; Wójcik J., Labirynt światła, Warszawa 2006, S. Kuśmierczyk, Wyprawa bohatera w polskim filmie fabularnym, Warszawa 2014. Wybrane numery „Kwartalnika Filmowego”.

Lektury będą proponowane uczestnikom seminarium zgodne z tematyką przygotowywanych prac licencjackich..

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie: swoistość nauk o kulturze, subdyscypliny tych nauk i ich rozległe związki z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi także w perspektywie historycznej; w stopniu pogłębionym wybrane aspekty kultury polskiej związane z samodzielnie obraną drogą badawczą; metodologie nauk o kulturze i powiązane z nimi metody badawcze.

Student potrafi: wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych oraz właściwie i twórczo prezentować ich wyniki; interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst historyczny, społeczny i polityczny; określać znaczenie medialnego charakteru praktyk i przekazów kulturowych dla ich treści i funkcji; wykorzystywać metodologię badawczą oraz narzędzia (także cyfrowe) nauk humanistycznych oraz prezentować i syntetyzować uzyskane tymi metodami dane; dostosować istniejący lub stworzyć nowe narzędzia badawcze dla celów własnych badań; napisać rozprawę naukową, samodzielnie formułując problem badawczy, dobierając źródła i literaturę naukową oraz odpowiednią metodologię; poprawnie w mowie i na piśmie formułować wypowiedzi i sądy; samodzielnie prowadzić pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Student jest gotów do: krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści ; przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury w tym używania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów; samodzielnego, twórczego i przemyślanego działania w kulturze; dążenia do upowszechniania i otwartości zasobów wiedzy; wykazywania troski o dziedzictwo kulturowe i świadomości jego znaczenia dla życia społecznego; aktywnego działania na rzecz jego zachowania.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium w protokole USOS jest złożenie pracy licencjackiej i wyznaczenie terminu obrony.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Seweryn Kuśmierczyk
Prowadzący grup: Seweryn Kuśmierczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)