Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Świadek i świadectwo jako medium historii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-1L3SEM22F3
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Świadek i świadectwo jako medium historii
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów III roku studiów I stopnia (licencjackich) IKP
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Wiek XX bywa nazywany erą świadectwa lub świadka. Charakteryzują go trzy wyraziste etapy wyłaniania się indywidualnych relacji dotyczących zbiorowych doświadczeń granicznych. Pierwszy, inicjalny etap związany był z Wielką Wojną (przy czym zapiski jej uczestników nie stanowią znaczącego zjawiska na gruncie polskim), drugi – z Zagładą Żydów, trzeci zaś – ze świadectwami ukazującymi zbiorowe konflikty, katastrofy i migracje ludności. W XXI wieku zjawisko dawania świadectwa przybrało na sile przede wszystkim za sprawą mediów społecznościowych, czego przykładem jest akcja #Me too. Przez dziesiątki lat zmieniał się status świadectwa oraz pozycja i funkcja świadka, który dziś stanowi bardzo pojemną kategorię. Jako świadkowie traktowani są na przykład tłumacze biorący udział w procesach sądowych dotyczących konfliktów zbrojnych. W przestrzeń świadczenia włączani są także pozaludzcy świadkowie, jak choćby przedmioty czy rośliny, które miały związek z wydarzeniami przemocowymi. Coraz więcej uwagi przykuwa też problem władzy świadectwa i świadka, a także ich wiarygodności oraz różnych form nadużyć dokonywanych przez instytucje gromadzące i upubliczniające świadectwa. Temu kręgowi zagadnień poświęcone będzie seminarium licencjackie "Świadek i świadectwo jako medium historii".

Skrócony opis:

Seminarium licencjackie „Świadek i świadectwo jako medium historii" poświęcone jest różnym formom świadectwa oraz niejednorodnej kategorii świadka. Prace licencjackie powstające w ramach seminarium dotyczyć mogą wybranych rodzajów świadectw (świadectwa pisane, ustne, wideo itp.) lub typów świadków (ocaleni, postronni, pozaludzcy świadkowie itd.). Przedmiotem refleksji może być też kwestia społecznego odbioru świadectw, problem ich wiarygodności, a także zagadnienie władzy świadka oraz instytucji gromadzących i upubliczniających świadectwa.

Seminarium polega głównie na indywidualnych konsultacjach, które mają pomóc w pisaniu pracy licencjackiej oraz w przygotowaniu do egzaminu licencjackiego.

Pełny opis:

Wiek XX bywa nazywany erą świadectwa lub świadka. Charakteryzują go trzy wyraziste etapy wyłaniania się indywidualnych relacji dotyczących zbiorowych doświadczeń granicznych. Pierwszy, inicjalny etap związany był z Wielką Wojną (przy czym zapiski jej uczestników nie stanowią znaczącego zjawiska na gruncie polskim), drugi – z Zagładą Żydów, trzeci zaś – ze świadectwami ukazującymi zbiorowe konflikty, katastrofy i migracje ludności. W XXI wieku zjawisko dawania świadectwa przybrało na sile przede wszystkim za sprawą mediów społecznościowych, czego przykładem jest akcja #Me too. Przez dziesiątki lat zmieniał się status świadectwa oraz pozycja i funkcja świadka, który dziś stanowi bardzo pojemną kategorię. Jako świadkowie traktowani są na przykład tłumacze biorący udział w procesach sądowych dotyczących konfliktów zbrojnych. W przestrzeń świadczenia włączani są także pozaludzcy świadkowie, jak choćby przedmioty czy rośliny, które miały związek z wydarzeniami przemocowymi. Coraz więcej uwagi przykuwa też problem władzy świadectwa i świadka, a także ich wiarygodności oraz różnych form nadużyć dokonywanych przez instytucje gromadzące i upubliczniające świadectwa. Temu kręgowi zagadnień poświęcone będzie seminarium licencjackie "Świadek i świadectwo jako medium historii".

Seminarium polega głównie na indywidualnych konsultacjach, które mają pomóc w pisaniu pracy licencjackiej oraz w przygotowaniu do egzaminu licencjackiego. Na początku semestru odbędą się trzy spotkania grupowe. Pierwsze z nich we wtorek 21 lutego 2023 r.

Literatura:

Literatura będzie dobierana indywidualnie w zależności od tematu pracy licencjackiej.

Efekty uczenia się:

Osoba uczęszczająca na seminarium potrafi napisać krótki tekst naukowy na wybrany przez siebie temat. Wykazuje znajomość literatury przedmiotu, potrafi formułować hipotezy badawcze, a następnie je weryfikować za pomocą analizy i interpertacji tekstów źródłowych oraz odwołań do ustaleń innych badaczy.

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_K01, K_02, K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowy jest udział w trzech spotkaniach grupowych, które odbędą się na początku semestru. Następne spotkania będą miały charakter indywidualnych konsultacji. Osoba uczęszczająca na seminarium zobowiązana jest do odbycia co najmniej trzech takich konsultacji (regularnie, raz w miesiącu). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu licencjackiego jest ukończenie pracy licencjackiej zaakceptowanej przez prowadzącą seminarium.

OA, PL

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kowalska-Leder
Prowadzący grup: Justyna Kowalska-Leder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)