Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ruchome obrazy - historie, teorie i praktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-1L3SEM23F2
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ruchome obrazy - historie, teorie i praktyki
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów III roku studiów I stopnia (licencjackich) IKP
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Osoba rejestrująca się na seminarium powinna zapoznać się z pełną ofertą seminariów licencjackich uruchomionych na kierunku kulturoznawstwo - wiedza o kulturze w roku akademickim 2023/2024 oraz z sylabusami i wybrać seminarium najbliższe zainteresowaniom badawczym. W razie wątpliwości warto skonsultować się z osobami prowadzącymi seminaria.

Uwaga: nie można zaliczać seminarium jako konwersatorium do wyboru!

Skrócony opis:

Seminarium odbywa się w trybie mieszanym: na początku semestru kilka spotkań wprowadzających dla całej grupy, następnie indywidualne konsultacje. Zakres problemowy konsultacji uzależniony będzie od tematów prac licencjackich zaproponowanych przez osoby uczestniczące w seminarium.

Celem seminarium jest przygotowanie przez studentki i studentów prac licencjackich oraz przystąpienie przez nich w terminie do egzaminów dyplomowych.

Pełny opis:

Zakres tematyczny seminarium obejmuje zagadnienia z teorii i historii mediów wizualnych, ze szczególnym uwzględnieniem kina i współczesnych praktyk medialnych wykorzystujących ruchomy obraz. Tematyka poszczególnych spotkań będzie uzależniona także od tematów prac licencjackich zaproponowanych przez osoby uczestniczące w seminarium.

Podczas pierwszych pięciu/sześciu spotkań przeznaczonych dla wszystkich osób uczestniczących w seminarium będziemy rozmawiać o wymaganiach związanych z pracami licencjackimi, określeniu zakresu problemowego i sformułowaniu tematu, konstrukcji pracy i zasadach edycji tekstu naukowego oraz gromadzeniu i weryfikowaniu bibliografii. Zaplanujemy również kalendarz dalszych konsultacji, a studentki i studenci będą prezentować swoje wstępne projekty przed całą grupą. W trakcie indywidualnych konsultacji, które odbywać się będą w drugiej części semestru co tydzień, w terminie seminarium (oraz w razie konieczności podczas dyżurów), ustalać będziemy plan pracy dla każdej osoby, konsultować główne tezy i bibliografię, a w kolejnych tygodniach omawiać gotowe fragmenty powstających prac.

Pod koniec semestru zorganizujemy jeszcze jedno spotkanie podsumowujące dla całej grupy, żeby osoby uczestniczące mogły wymienić się doświadczeniami i omówić pomysły referatów/prezentacji, które będą częścią egzaminu dyplomowego.

Literatura:

Podstawowa literatura (fragmenty będę udostępniane na Google Classroom):

- David Bordwell, "O historii stylu filmowego", przeł. Miłosz Stelmach, Narodowe Centrum Kultury Filmowej, Łódź 2019;

- Thomas Elsaesser, Malte Hagener, "Teoria filmu: wprowadzenie przez zmysły", przeł. Konrad Wojnowski, Universtias, Kraków 2015;

- Lev Manovich, "Język nowych mediów", przeł. Piotr Cypryański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006;

- Jacek Ostaszewski, "Historia narracji filmowej", Universitas, Kraków 2018;

- Karl Sierek, "Fotografia, kino i komputer", przeł. Joanna Gilewicz, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2017.

- Siegfried Zielinski, "Archeologia mediów", przeł. Krystyna Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.

Dodatkowa literatura dobierana będzie indywidualnie w zależności od tematu pracy dyplomowej. Należy pamiętać, że egzamin licencjacki obejmuje także podstawy programowe ze studiów – wymagana jest znajomość lektur przede wszystkim z wprowadzenia do wiedzy o filmie, antropologii kultury wizualnej oraz historii kultury polskiej XX wieku.

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent/ka zna i rozumie:

- swoistość nauk o kulturze wizualnej oraz ich związki z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi;

- w zaawansowanym stopniu wybrane metodologie współczesnego filmoznawstwa i medioznawstwa oraz strategie poznawcze i stosowane metody badawcze;

- w stopniu zaawansowanym wybrane aspekty kultury wizualnej i filmowej oraz jej relacje z innymi mediami i praktykami kulturowymi;

- metody analizy oraz interpretacji praktyk i tekstów kultury wizualnej i filmowej;

- wybrane nurty i narzędzia historii sztuk wizualnych i filmu.

Umiejętności - absolwent/ka potrafi:

- wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych;

- interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst medialny, historyczny, społeczny i polityczny;

- określać znaczenie medialnego charakteru praktyk i przekazów kulturowych dla ich treści i funkcji;

- wykorzystywać metodologię badawczą oraz narzędzia (także cyfrowe) filmoznawstwa i nauk o kulturze wizualnej oraz prezentować i syntetyzować uzyskane tymi metodami dane;

- pisać rozprawy, samodzielnie dobierając literaturę oraz zaprezentować ustnie wyniki swych dociekań badawczych, a także wygłosić referat będący rezultatem samodzielnej analizy literatury przedmiotu i wybranego materiału wizualnego;

- w swych wypowiedziach pisemnych i ustnych stosować w sposób poprawny terminologię z zakresu filmoznawstwa i nauk o kulturze wizualnej;

- zabierać głos w dyskusji stosując poprawne strategie argumentacyjne i operacje logiczne.

Kompetencje społeczne - absolwent/ka jest gotów/gotowa do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści;

- przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury w tym używania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów;

- dostrzegania wagi refleksji kulturoznawczej i medioznawczej dla życia społecznego i dostrzegania konieczność jej rozwoju;

- angażowania się w prace zespołowe ze świadomością wagi wspólnego działania i etyczną odpowiedzialnością;

- wykazywania troski o dziedzictwo kulturowe i świadomości jego znaczenia dla życia społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym warunkiem zaliczenia seminarium jest obecność na zajęciach dla całej grupy (dopuszczalna jest jedna nieobecność), zaprezentowanie tematu pracy licencjackiej podczas jednych z takich zajęć oraz udział w minimum dwóch konsultacjach indywidualnych w trakcie semestru.

Na zaliczenie seminarium student/studentka przedstawia pracę pisemną o minimalnej objętości 40 000 znaków wraz z bibliografią spełniającą formalne standardy tekstu naukowego. Na podstawie odbytych konsultacji i złożenia pracy student/studentka dopuszczany/a jest do egzaminu licencjackiego. Seminarium kończy się zaliczeniem bez oceny [ZAL] – zaliczenie wpisywane jest do protokołu USOS dopiero po wyznaczeniu terminu obrony oraz po wprowadzeniu zaakceptowanej przez promotorkę/promotora pracy dyplomowej i innych wymaganych danych do Archiwum Prac Dyplomowych na minimum dwa tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego.

Egzamin dyplomowy może odbyć się w sesji letniej (najpóźniej 5 lipca 2024 roku) lub we wrześniu (najpóźniej 27 września 2024 roku). Osoby, które zamierzają przystąpić do obrony w sesji letniej, muszą przesłać pracę do ostatecznej akceptacji promotorki/promotora najpóźniej 3 czerwca 2024 roku. Osoby, które planują obronę przed 13 września, składają pracę najpóźniej 30 czerwca 2024 roku. Osoby planujące egzamin dyplomowy w drugiej połowie września, mogą przesłać pracę najpóźniej 19 sierpnia 2024 roku.

Więcej informacji dotyczących seminarium licencjackiego i kwestii organizacyjnych związanych z egzaminem dyplomowym znajduje się na stronie IKP: https://ikp.uw.edu.pl/studia/kulturoznawstwo/studia-i-stopnia/seminarium-i-egzamin-licencjacki/.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Kwiatkowska
Prowadzący grup: Paulina Kwiatkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)