Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teatr, performans i muzyka w perspektywie kulturoznawczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-1L3SEM23F5
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teatr, performans i muzyka w perspektywie kulturoznawczej
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów III roku studiów I stopnia (licencjackich) IKP
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone będzie szeroko rozumianym praktykom scenicznym, w skład których wchodzi zarówno teatr, performans, jak i muzyka. Przedmiotem zajęć będą też kwestie praktyczne dotyczące pisania pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone będzie szeroko rozumianym praktykom scenicznym, w skład których wchodzi zarówno teatr, performans, jak i muzyka. Analizie zostaną poddane podstawowe pojęcia związane ze zwrotem performatywnym w nauce i sztuce. Będziemy przyglądać się, jak można rozumieć zmianę paradygmatu w myśleniu o praktykach performatywnych w ostatnich latach, dokonamy krytycznego przeglądu definicji performansu, przyjrzymy się także, w jaki sposób można analizować teatr, performans i muzykę, umieszczając je zarówno w kontekście estetycznym, jak i społecznym.

Przedmiotem zajęć będą też kwestie praktyczne dotyczące pisania pracy licencjackiej: wybór zakresu tematycznego, sporządzenie konspektu, przygotowanie bibliografii, omówione zostaną formalne aspekty pracy (język, aparat naukowy itp.).

Seminarium odbywa się w trybie mieszanym: na początku semestru kilka spotkań dla całej grupy, następnie indywidualne konsultacje.

Literatura:

Literatura na wspólne zajęcia:

Ewa Domańska, „Zwrot performatywny” we współczesnej humanistyce, „Teksty Drugie” 2007, nr 5.

Anna Zeidler-Janiszewska, Perspektywy performatywizmu, „Teksty Drugie” 2007, nr 5.

Peggy Phelan, Ontologia performansu. Reprezentacja bez reprodukcji, tłum. Agnieszka Kowalczyk, w: Przyjdźcie, pokażemy Wam, co robimy. O improwizacji tańca, Łódź 2013.

Rebecca Schneider, Performans pozostaje, tłum. Dorota Sosnowska, w: Re-mix. Performans i dokumentacja, red. Dorota Sajewska, Tomasz Plata, Warszawa 2014, s. 20-35.

Shannon Jackson, Performans: jak to robimy?, przeł. Anna Dzierzgowska, w: Performans, red. Joanna Zielińska, Warszawa 2020.

Literatura na konsultacje indywidualne będzie dobierana stosownie do tematyki podejmowanej w pracy licencjackiej.

Efekty uczenia się:

Osoba potrafi określić swoistość nauk o kulturze w kontekście innych nauk humanistycznych i społecznych;

w zaawansowanym stopniu zna wybrane metodologie nauk o kulturze, strategie poznawcze i stosowane metody badawcze;

jest w stanie wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych;

umie interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst historyczny, społeczny i polityczny

co będzie prowadzić do napisania pracy licencjackiej, w której samodzielnie dobiera literaturę i w sposób poprawny stosuje terminologię z zakresu nauk o kulturze.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na wspólnych seminariach (dopuszczalne jest opuszczenie jednego spotkania);

- obecność na przynajmniej dwóch konsultacjach indywidualnych;

- na zaliczenie seminarium student przedstawia pracę pisemną o objętości ok. 40 tys. znaków wraz z bibliografią spełniającą formalne standardy tekstu naukowego. Na podstawie odbytych konsultacji i złożenia pracy student/studentka dopuszczany jest do egzaminu licencjackiego. Seminarium kończy się zaliczeniem bez oceny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bogucki
Prowadzący grup: Marcin Bogucki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)