Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-1LAK1CE
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Antropologia kultury
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów I roku studiów I stopnia (licencjackich) IKP
Punkty ECTS i inne: 10.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

UWAGA: w programie studiów zajęcia z antropologii kultury są ściśle powiązane z "Warsztatem humanisty" (II semestr, 30h). Osoby zarejestrowane do grupy z antropologii kultury na zajęcia całoroczne zostaną automatycznie zapisane w USOSie na semestr letni na warsztat prowadzony przez tego samego prowadzącego/ tę samą prowadzącą. Zmiana grup nie będzie możliwa, dlatego konstruując plan zajęć, należy uwzględnić również właściwy warsztat.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Kurs wiedzy antropologicznej (oparty na autorskim programie i podręczniku Antropologia kultury), zapoznający z podstawowymi zjawiskami, pojęciami i kategoriami analizy kultury. Prezentacja różnorodnych stanowisk i orientacji antropologicznych (wzbogaconych o perspektywę socjologii i historii kultury), ujęć najnowszych i klasycznych. Zajęcia kończy praca roczna (analiza wybranych zjawisk kultury współczesnej). Zajęcia przygotowują uczestników do pracy naukowej.

Pełny opis:

UWAGA: w programie studiów zajęcia z antropologii kultury są ściśle powiązane z "Warsztatem humanisty" (II semestr, 30h). Osoby zarejestrowane do grupy z antropologii kultury na zajęcia całoroczne zostaną automatycznie zapisane w USOSie na semestr letni na warsztat prowadzony przez tego samego prowadzącego/ tę samą prowadzącą. Zmiana grup nie będzie możliwa, dlatego konstruując plan zajęć, należy uwzględnić również właściwy warsztat.

Zaliczenie: I semestr: obecność, aktywność, konspekt pracy pisemnej; II semestr: obecność, aktywność, praca pisemna;

1. Kultura i kultury

2. Poznawanie kultury

3. Inny/Obcy

4. Przestrzenie, miejsca, trajektorie

5. Czas, trwanie i zmiana

6. Człowiek: między przyrodą a technologią

7. Ciało

8. Emocje

9. Osoba, osobowość, tożsamość

10. Rodzina

11. Grupy społeczne

12. Rzeczy i wymiana kulturowa

13. Praca, działanie, czas wolny

14. Kultura jako przemysł i towar

15. Nauka nowoczesna a kultura

Literatura:

Antropologia kultury, oprac. Grzegorz Godlewski, Leszek Kolankiewicz, Andrzej Mencwel, Paweł Rodak, wstęp i red. Andrzej Mencwel, wyd. 4 zmienione, Wyd. UW, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W04, K_W07, K_U01, K_U02, K_U05, K_U10, K_K01, K_K02, K_K03

Metody i kryteria oceniania:

EU, PR, K.

Pod uwagę będą brane: obecność, aktywność na zajęciach, praca pisemna i rozmowa egzaminacyjna. Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze. Nieobecności przekraczające 1/3 liczby zajęć są podstawą niezaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Bukowiecki, Zuzanna Grębecka, Leszek Kolankiewicz, Piotr Kubkowski, Seweryn Kuśmierczyk
Prowadzący grup: Łukasz Bukowiecki, Zuzanna Grębecka, Leszek Kolankiewicz, Piotr Kubkowski, Seweryn Kuśmierczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Bukowiecki, Zuzanna Grębecka, Justyna Jaworska, Leszek Kolankiewicz, Seweryn Kuśmierczyk
Prowadzący grup: Łukasz Bukowiecki, Zuzanna Grębecka, Justyna Jaworska, Leszek Kolankiewicz, Seweryn Kuśmierczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)