Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury antycznej - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-1LHKA1CO
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia kultury antycznej - ćwiczenia
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów I roku studiów I stopnia (licencjackich) IKP
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z podstawowymi formami myślenia o kulturze

antyku (czyli starożytnej Grecji i Rzymu). Kultura antyczna traktowana jest przede wszystkim

jako zbiór odniesień służących lepszemu zrozumieniu tożsamości kulturowej Europejczyków.

Czytając teksty literackie i filozoficzne Greków i Rzymian, próbujemy na tych zajęciach

zrozumieć, jak formułowali oni problemy związane z ludzką egzystencją, których aktualność

odczuwamy również w naszych czasach – mimo wielkiej odmienności kultury antycznej

względem nowożytnej i współczesnej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje historię kultury dwóch społeczeństw antycznych: Grecji i Rzymu od

czasów archaicznych (pojawienie się pisma, początki literatury) po okres wczesnego

Cesarstwa Rzymskiego. Szczególny nacisk położony jest na zagadnienia obyczajowości, typu

przekazu i komunikacji społecznej (oralność a piśmienność, wykształcenie - paideia, teatr,

funkcje literatury i obrazu, widowiska), form życia społecznego (uczestnictwo w życiu

politycznym, stosunek do obcych), zjawisk akulturacji (inne kultury, wzajemne związki,

kultura grecka a Rzym) i przemian kultury (na przykład nowe zjawiska w okresie

hellenistycznym).

Pełny opis:

Ćwiczenia – Cel zajęć jest dwojaki: Po pierwsze, będziemy obserwować Greków i Rzymian w ich „środowisku naturalnym”, w świecie, który przeżywali, tworzyli i opisywali dostępnymi im kategoriami intelektualnymi – odmiennymi od tych, jakimi posługują się ludzie innych epok i kultur (w tym naszej). W ten sposób poznamy Greków i Rzymian w całej ich „obcości”, odmienności. Pozwoli to uniknąć pułapek potocznego myślenia o rzekomo bardzo nam bliskiej starożytności. Z drugiej jednak strony zwracać będziemy uwagę na pewne wyjątkowe cechy, wyróżniające cywilizację Greków i Rzymian na tle innych cywilizacji. Te wyjątkowe cechy (np. religia obywatelska czy wspólnota obywatelska) stanowią tło, na którym narodziły się i ewoluowały zjawiska o fundamentalnym znaczeniu dla dalszego rozwoju cywilizacji europejskiej, jak choćby filozofia i demokracja. Jednym słowem, patrząc na świat antyczny będziemy się starali widzieć jednocześnie to, co stanowi o cywilizacyjnej ciągłości dziejów Europy, jak i to, co stanowi o odrębności cywilizacji grecko-rzymskiej.

Literatura:

Zestaw lektur przesyłany jest osobom uczestniczącym w zajęciach w postaci plików.

Efekty uczenia się:

Podstawowa wiedza na temat ważnych omawianych na wykładzie i ćwiczeniach zjawiskach kultury antycznej.

Umiejętność analizy wybranych starożytnych tekstów źródłowych oraz rozpoznania najwistotniejszych realiów starożytnych pojawiających się w tekście. Umiejętność samodzielnego poszukiwania w odpowiednich pomocach naukowych informacji w zakresie dziejów i kultury starożytnej Grecji i Rzymu.

Po zakończeniu cyklu student:

- posiada podstawowy zasób wiedzy na temat kultury antycznej

- potrafi ze zrozumieniem czytać i analizować teksty greckie i łacińskie w przekładach

- potrafi interpretować znaczenia fenomenów kultury antycznej i ich role w kulturze epok późniejszych

- rozumie doniosłość tradycji klasycznych w rozwoju kultury europejskiej

- rozpoznaje ślady kultury antycznej we współczesnym krajobrazie kulturowym

- jest w stanie przekazać wiedzę o antyku innym obserwatorom rzeczywistości kulturowej

Ponadto student zna i rozumie:

swoistość nauk o kulturze oraz ich związki z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi K_W01;

rolę dziedzictwa antycznego i biblijnego w historii kultur K_W03;

metody analizy oraz interpretacji praktyk i tekstów kultury K_W08;

student potrafi:

wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych K_U01;

interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst historyczny, społeczny i polityczny K_U02;

wykorzystywać metodologię badawczą oraz narzędzia (także cyfrowe) nauk humanistycznych oraz prezentować i syntetyzować uzyskane tymi metodami dane K_U04;

pisać rozprawy, samodzielnie dobierając literaturę oraz zaprezentować ustnie wyniki swych dociekań badawczych, a także wygłosić referat będący rezultatem samodzielnej analizy literatury przedmiotu; w swych wypowiedziach pisemnych i ustnych stosuje w sposób poprawny terminologię z zakresu nauk o kulturze K_U05;

zabierać głos w dyskusji stosując poprawne strategie argumentacyjne i operacje logiczne K_U06;

samodzielnie prowadzić pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego K_U08;

inicjować i prowadzić badawcze prace zespołowe; współdziałać w zespole z innymi osobami; organizować pracę indywidualną i zespołową K_U09;

stale dokształcać się i rozwijać intelektualnie oraz zawodowo K_U10;

student jest gotów do:

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści K_K01;

przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury w tym używania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów K_K02;

angażowania się w prace zespołowe ze świadomością wagi wspólnego działania i etyczną odpowiedzialnością K_K07;

wykazywania troski o dziedzictwo kulturowe i świadomości jego znaczenia dla życia społecznego K_K09.

Metody i kryteria oceniania:

W sesji letniej egzamin pisemny obejmujący całość materiału z obu semestrów ćwiczeń,

mający postać zestawu pytań, częściowo testowych, częściowo otwartych.

Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Majewski, Maciej Staniszewski
Prowadzący grup: Paweł Majewski, Maciej Staniszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)