Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury polskiej XX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-1LHKP3C
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia kultury polskiej XX w.
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów III roku studiów I stopnia (licencjackich) IKP
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia dotyczą wybranych zagadnień – pojęć, praktyk, idei – z historii kultury polskiej XX wieku analizowanych na konkretnym materiale artystycznym i/lub społeczno-kulturowym. Grupy do wyboru. Zajęcia korespondują z wykładem (przewidzianym w semestrze letnim). Każda z grup zajęciowych prowadzona jest przez pracownika innego Zakładu działającego w Instytucie Kultury Polskiej, co przekłada się na zróżnicowanie ujęć badawczych oraz materiałów źródłowych. Zajęcia są obowiązkowe i obejmują 30 godzin w semestrze zimowym (zakończonym złożeniem pracy pisemnej). W semestrze letnim otwarte zostaną nowe grupy z HKP XX wieku, również obejmujące 30 godzin (zakończone egzaminem ustnym). Na III roku studiów I stopnia należy zaliczyć z HKP XX wieku 30 godz. zajęć w semestrze zimowym, 30 godz. zajęć w semestrze letnim oraz 30 godz. wykładu w semestrze letnim.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 prowadzone będą następujące zajęcia z zakresu Historii kultury polskiej XX wieku:

„Teatry narodowe: idee – instytucje – praktyki” – prowadzący: prof. dr hab. Wojciech Dudzik, poniedziałek, godz. 11.30, s. 8;

„Polski wiek XX – doświadczenia graniczne – świadectwa i pamięć zbiorowa" – prowadząca: dr hab. Justyna Kowalska-Leder, poniedziałek godz. 15.00, s. 5;

„Kino autorskie w Polsce” – prowadzący: dr hab. Seweryn Kuśmierczyk, prof. ucz., piątek godz. 15.00, s. 9.

Pełny opis:

Szczegółowe informacje dostępne w opisie poszczególnych grup zajęciowych.

Literatura:

Szczegółowe informacje dostępne w opisie poszczególnych grup zajęciowych.

Efekty uczenia się:

K_W02 – absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym wybrane aspekty historii kultury polskiej i ościennych kultur obcych

K_W03 – absolwent zna i rozumie rolę dziedzictwa antycznego i biblijnego w historii kultur

K_W04 – absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane metodologie nauk o kulturze, strategie poznawcze i stosowane metody badawcze

K_W07 – absolwent zna i rozumie podstawową terminologię nauk o kulturze

K_W08 – absolwent zna i rozumie metody analizy oraz interpretacji praktyk i tekstów kultury

K_U01 – absolwent potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych

K_U02 – absolwent potrafi interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst historyczny, społeczny i polityczny

K_U04 – absolwent potrafi wykorzystywać metodologię badawczą oraz narzędzia (także cyfrowe) nauk humanistycznych oraz prezentować i syntetyzować uzyskane tymi metodami dane

K_U05 – absolwent potrafi pisać rozprawy, samodzielnie dobierając literaturę oraz zaprezentować ustnie wyniki swych dociekań badawczych, a także wygłosić referat będący rezultatem samodzielnej analizy literatury przedmiotu; w swych wypowiedziach pisemnych i ustnych stosuje w sposób poprawny terminologię z zakresu nauk o kulturze

K_U06 – absolwent potrafi zabierać głos w dyskusji stosując poprawne strategie argumentacyjne i operacje logiczne

K_U07 – absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie B2 Europejskiego Opisu Językowego; korzystać z wybranej literatury przedmiotu w języku obcym

K_U08 – absolwent potrafi samodzielnie prowadzić pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego

K_U09 – absolwent potrafi inicjować i prowadzić badawcze prace zespołowe; współdziałać w zespole z innymi osobami; organizować pracę indywidualną i zespołową

K_U10 – absolwent potrafi stale dokształcać się i rozwijać intelektualnie oraz zawodowo

K_K01 – absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

K_K02 – absolwent jest gotów do przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury w tym używania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów

K_K03 – absolwent jest gotów do dostrzegania wagi refleksji kulturoznawczej dla życia społecznego i dostrzegania konieczność jej rozwoju

K_K09 – absolwent jest gotów do wykazywania troski o dziedzictwo kulturowe i świadomości jego znaczenia dla życia społecznego

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą wystawienia oceny końcowej w pierwszym semestrze jest ocena pisemnej pracy semestralnej oraz aktywność na zajęciach.

W semestrze drugim - aktywność na zajęciach oraz egzamin ustny.

Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze, których nie trzeba zaliczać. Osoby mające od trzech do pięciu nieobecności powinny je zaliczyć na dyżurze. Natomiast osoby mające więcej niż pięć nieobecności w semestrze nie zostaną dopuszczone do zaliczenia zajęć. Jedynie osoby, które mają w opinii BON potwierdzonej decyzją KJD zwiększony limit nieobecności (maks. 50%), mogą zaliczać te dodatkowe nieobecności w sposób indywidualnie ustalony z osobą prowadzącą zajęcia.

Osoby, które nie zaliczą nieobecności, nie mogą w pierwszym semestrze złożyć pracy pisemnej, a tym samym uzyskać zaliczenia.

W drugim semestrze nie zostaną dopuszczone do egzaminu.

Szczegółowe informacje dostępne w opisie poszczególnych grup zajęciowych.

OA, PR, EU

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Dudzik, Justyna Kowalska-Leder, Seweryn Kuśmierczyk
Prowadzący grup: Wojciech Dudzik, Justyna Kowalska-Leder, Seweryn Kuśmierczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Dudzik, Justyna Kowalska-Leder, Seweryn Kuśmierczyk
Prowadzący grup: Wojciech Dudzik, Justyna Kowalska-Leder, Seweryn Kuśmierczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)