Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat humanistyczny (technologie informacyjno-komunikacyjne)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-1LWH1CZ
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztat humanistyczny (technologie informacyjno-komunikacyjne)
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów I roku studiów I stopnia (licencjackich) IKP
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem warsztatów uzupełniających przedmiot Antropologia kultury jest przygotowanie studentów do samodzielnego praktykowania wiedzy antropologicznej, a więc prowadzenia badań oraz formułowania ich rezultatów w postaci prac naukowych. Warsztat nie ma charakteru wykładu teoretycznego, lecz wspólnej pracy nad powstającymi pracami rocznymi. Konkretne zagadnienia techniczne wprowadzane są w oparciu o problemy, jakie stają przed uczestnikami podczas tworzenia ich własnych prac rocznych.

Pełny opis:

Warsztat stanowi oryginalne połączenie zajęć praktycznych, kursu typu academic writing oraz wybranych zagadnień zagadnień z zakresu metodologii nauk czy nauk pomocniczych.

Poruszane zagadnienia:

1. Specyfika języka i tekstu naukowego:

- dlaczego jedne prace odwołują się do innych? Do czego w ogóle służy bibliografia i przypisy?

- techniki cytowania i sporządzania przypisów

- porządek prezentacji materiału, konstrukcja i logika tekstu naukowego

- kryteria oceny dobrej pracy naukowej

- specyfika „prac rocznych”

2. Specyfika badań kulturoznawczych

- formułowanie problemów badawczych (nauka „myślenia pytaniami” a nie materiałem)

- dobór metody; czym w ogóle jest metoda w badaniach kulturoznawczych?

- badania synchroniczne a diachroniczne

- wykorzystanie kategorii etic i emic

3. Specyfika „zjawisk kulturowych” jako przedmiotu badań

- docenianie i rozumienie specyfiki medium

- współczynnik humanistyczny

- kultura jako rzeczywistość historyczna (wymiar diachroniczny, doceniania kontekstu)

- interpretacja jako „odkrywanie treści ukrytej”

4. Prezentacja „kanonicznych interpretacji” – zestawienie własnych prób z inspirującymi „tekstami Mistrzów”

Literatura:

M. Bogucki, P. Kubkowski, Ł Zaremba, A. Zborowska, Przewodnik bibliograficzny dla osób studiujących na kierunkach kulturoznawstwo - wiedza o kulturze i sztuki społeczne, Warszawa 2022

U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007

P. Pioterek, B. Zieleniecka, Technika pisania prac dyplomowych, Poznań 2004

E. Wolańska et al., Jak pisać i redagować? Poradnik redaktora. Wzory tekstów użytkowych, Warszawa 2022

R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Warszawa 2022

Lektury nie będą czytane w całości, mają stanowić przede wszystkim inspirację i pomoc praktyczną do ćwiczeń warsztatowych.

Efekty uczenia się:

Wiedza: student zna i rozumie

- strategie poznawcze i stosowane metody badawcze nauk o kulturze;

-podstawową terminologię nauk o kulturze.

- kategorie metodologiczne i odróżnia je od kategorii wyprowadzonych z analizowanego materiału, zna podejścia etic i emic

- znaczenie otwartości wiedzy naukowej i reguły rządzące jej dystrybucją;

- pojęcie plagiatu i kryteria odróżniania pracy samodzielnej od niesamodzielnej;

Umiejętności: student potrafi:

- sformułować problem badawczy oraz dobrać do niego właściwy materiał i metodę badawczą;

- samodzielnie zgromadzić szeroką i reprezentatywną bibliografię danego zagadnienia;

- posługiwać się źródłami bibliograficznymi takimi jak polskie i światowe bazy bibliografii adnotowanych w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, najważniejsze polskie i światowe słowniki bibliograficzne, bibliografie zamieszczone w tekstach opisujących dany przedmiot, w szczególności w encyklopediach specjalistycznych, słownikach dziedzinowych itp.

- odnaleźć poszukiwane teksty korzystając z bibliotek, pełnotekstowych baz czasopism, innych źródeł internetowych;

- samodzielnie sporządzać przypisy zgodnie z najbardziej rozpowszechnionymi standardami (przypisy dolne, przypisy amerykańskie);

- opracować samodzielnie strukturę tekstu naukowego z uwzględnieniem hipotezy, jej weryfikacji, dowodzenia;

- potrafi jasno przedstawiać swój wywód stosując środki takie jak podział na akapity, wyróżnienie podstawowych myśli, podział na rozdziały i podrozdziały;

Kompetencje społeczne: student jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści;

- przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk i ich reprezentantów

- postawy szacunku i uczciwości wobec źródeł badawczych

- zasięgania opinii ekspertów;

- dostrzegania wagi refleksji kulturoznawczej.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym warunkiem zaliczenia warsztatu jest uczestniczenie w zajęciach. Nieobecności należy usprawiedliwiać u osoby prowadzącej. Osoba studiująca ma prawo do dwóch usprawiedliwionych lub nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze. Osoba mająca od trzech do pięciu nieobecności w semestrze musi nadrobić je w sposób określony przez osobę prowadzącą. Nieobecności (nawet usprawiedliwione!) na więcej niż pięciu zajęciach (30%) w semestrze skutkują niedopuszczeniem do zaliczenia zajęć. Jedynie osoby z przyznaną Indywidualną Organizacją Studiów w oparciu o opinię BON mogą mieć zwiększony limit nieobecności, jednak nie więcej niż do 50% w semestrze.

Na ocenę warsztatu składają się aktywność na zajęciach (20%) i realizacja zadań zlecanych przez prowadzącego (80%). Są to opracowanie konspektu pracy, przygotowanie bibliografii (te dwa obligatoryjnie) oraz inne zadania, według uznania prowadzącego (np. przedstawienie fragmentu tekstu z przypisami, zrobienie notatki z obserwacji itp.). O tych innych zadaniach prowadzący informują studentów na początku zajęć.

Szacunkowy nakład pracy osoby uczestniczącej w zajęciach: udział w zajęciach 30h (1 ECTS), realizacja zadań i projektów zleconych przez osobę prowadzącą zajęcia 30h (1 ECTS). Łącznie 60h (2 ECTS).

Sposób wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w pracach pisemnych i prezentacjach zaliczeniowych określają zapisy § 3 i 4 uchwały nr 98 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 8 grudnia 2023 roku. W związku z tym, że jedną z podstawowych umiejętności zdobywanych na kierunkach studiów organizowanych na Wydziale Polonistyki jest sprawne i profesjonalne posługiwanie się polszczyzną pisaną, a w szczególności stylem naukowym, zabrania się wykorzystywania systemów sztucznej inteligencji do przygotowania, korekty i redakcji tekstów, opracowywania bibliografii oraz przygotowywania notatek, raportów lub prezentacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bogucki, Paweł Dobrosielski, Zuzanna Grębecka, Piotr Kubkowski, Seweryn Kuśmierczyk
Prowadzący grup: Marcin Bogucki, Paweł Dobrosielski, Zuzanna Grębecka, Piotr Kubkowski, Seweryn Kuśmierczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)