Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Media w kulturze współczesnej-warsztat

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-2MKW1WZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Media w kulturze współczesnej-warsztat
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów I roku studiów II stopnia (mgr) IKP
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Warsztat jest częścią bloku Media w kulturze współczesnej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Warsztat jest częścią bloku Media w kulturze współczesnej.,który poświęcony jest rozpoznaniu medialnego uwikłania współczesności. W ramach warsztatu wybrane zagadnienia teoretyczne będą używane do analizy konkretnych praktyk i zjawisk kulturowych.

Pełny opis:

Celem warsztatu jest praca nad konkretnymi zjawiskami bądź praktykami kulturowymi widzianymi w perspektywie medialnej. Omawiane w ramach ćwiczeń z tego samego bloku zagadnienia na warsztacie będą przekładane na narzędzia analityczne umożliwiające prowadzenie badań. Jednym z założeń warsztatu jest także praca poza murami uniwersytetu i wychodzenie w tak zwany "teren". W roku 2019/2020 studenci mogą wybrać spośród trzech grup sprofilowanych tematycznie.

Literatura:

Proszę sprawdzać w opisach poszczególnych grup.

Efekty uczenia się:

Wiedza: student zna i rozumie

- swoistość nauk o kulturze, subdyscypliny tych nauk i ich rozległe związki z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi także w perspektywie historycznej,

- w stopniu pogłębionym współczesne teorie kultury oraz jej mediów (kultura wizualna, teatr i performans, słowo) i związanych z nimi praktyk kulturowych,

- metodologie nauk o kulturze i powiązane z nimi metody badawcze,

- główne tendencje rozwojowe nauk o kulturze w Polsce i na świecie,

- zasady prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej oraz ich implikacje kulturowe,

-mechanizmy działania instytucji kultury i zakładania oraz prowadzenia organizacji pozarządowych,

Umiejętności: student potrafi

- wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych oraz właściwie i twórczo prezentować ich wyniki,

- interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst historyczny, społeczny i polityczny,

- określać znaczenie medialnego charakteru praktyk i przekazów kulturowych dla ich treści i funkcji,

- wykorzystywać metodologię badawczą oraz narzędzia (także cyfrowe) nauk humanistycznych oraz prezentować i syntetyzować uzyskane tymi metodami dane; dostosować istniejący lub stworzyć nowe narzędzia badawcze dla celów własnych badań,

- wykorzystywać posiadaną wiedzę by formułować i testować hipotezy z zakresu nauk o kulturze,

- zabierać głos w dyskusji wobec różnorodnych odbiorców, mówiąc zrozumiale i poprawnie; samodzielnie poprowadzić debatę naukową lub dyskusję publiczną,

- posługiwać się językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie B2 lub wyżej Europejskiego Opisu Językowego; korzystać z wybranej literatury przedmiotu w języku obcym, - inicjować i prowadzić badawcze prace zespołowe; współdziałać w zespole z innymi osobami; prowadzić zespół; organizować pracę indywidualną i zespołową,

- ciągle dokształcać się i rozwijać intelektualnie oraz zawodowo; ukierunkowywać innych w tym zakresie,

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści,

- przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury w tym używania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów,

- dostrzegania wagi refleksji kulturoznawczej dla życia społecznego i dostrzegania konieczność jej rozwoju,

- zaangażowania w dialog społeczny i międzykulturowy ze zrozumieniem i empatią,

- uczestnictwa w debacie publicznej,

- zaangażowania się w prace zespołowe ze świadomością wagi wspólnego działania i etyczną odpowiedzialnością; działania na rzecz przestrzegania zasad etyki zawodowej,

- dążenia do upowszechniania i otwartości zasobów wiedzy,

- wykazywania troski o dziedzictwo kulturowe i świadomości jego znaczenia dla życia społecznego; aktywnego działania na rzecz jego zachowania

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegać będzie aktywność na zajęciach (20%). Zaliczenie będzie miało formę ustną lub pisemną (80%) w zależności od ustaleń poszczególnych prowadzących (proszę sprawdzić w opisach grup). Nieobecności przekraczające 1/3 liczby zajęć są podstawą niezaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kurz, Piotr Morawski, Jerzy Stachowicz
Prowadzący grup: Iwona Kurz, Piotr Morawski, Jerzy Stachowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)