Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura współczesna i jej mity

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-2PROS22O4
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kultura współczesna i jej mity
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów I roku studiów II stopnia (mgr) IKP
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
proseminaria

Skrócony opis:

Wstępny kurs metodologii badań nad kulturą przeznaczony dla studentów II stopnia rozważających przygotowywanie pracy magisterskiej poświęconej kulturze współczesnej.

Pełny opis:

Największym mitem kultury, w której żyjemy, jest przekonanie, że obywa się ona bez mitów. Chętnie dostrzegamy dziwaczne wierzenia i rytuały ludzi żyjących przed wiekami lub w odległych krainach, samych siebie postrzegamy jednak zwykle jako racjonalnych.

Tymczasem współczesnych mitologii i rytuałów poszukiwać można w wielu sferach życia. Zajmujący się tą problematyką badacze lokalizowali je w hollywoodzkich superprodukcjach i niszowych obiegach teorii spiskowych, w wielkich widowiskach sportowych i zamkniętych wspólnotach fanowskich...

Zajęcia wprowadzają podstawowe narzędzia badawcze i teorie z zakresu badań nad mitami i kulturą współczesną, obejmując m.in. koncepcje Mircei Eliadego, Umberto Eco, Rolanda Barthesa czy Jeana Baudrillarda, które z pewnością przydadzą się w samodzielnej pracy badawczej nad kulturą współczesną.

Literatura:

Lista lektur ma charakter wstępnej propozycji. Szczegółowy plan na poszczególne zajęcia zostanie przygotowany po rozmowie z osobami uczestniczącymi w zajęciach.

1. Reaktualizacja Czasu Początku. Mit jako paradygmat

Mircea Eliade, Czas święty i mity

2. Majsterkowicze i inżynierowie. Mit jako bricolage

Claude Levi-Strauss, Wiedza konkretu, [w:] Myśl nieoswojona

3. Rzeczy dobre do myślenia. Narzędzia klasyfikacji społecznej

Claude Levi-Strauss, Logika klasyfikacji totemicznych, [w:] Myśl nieoswojona

Gadżety popkultury (proponowany rozdział: Ewa Klekot, Zaproszenie „na grilla”, czyli legenda na dzień świętego Wawrzyńca) (https://www.yumpu.com/xx/document/view/51832667/ewa-klekot-zaproszenie-na-grilla-wordpress-wwwwordpress-)

4. Od bohaterów do celebrytów. Mit jako wzorzec osobowy

Stefan Czarnowski, Kult bohaterów i jego społeczne podłoże, przeł. A. Glinczanka, PWN, Warszawa 1956.

5. Wyprawa bohatera. Mit jako schemat narracyjny

Joseph Campbell, Bohater o tysiącu twarzy

6. Współczesne mitologie – podejście semiotyczne

Roland Barthes, Mitologie / Roland Barthes, Mit i znak (zwłaszcza Mit dzisiaj)

7. Mity wokół nas. Antropologia codzienności

Roch Sulima, Antropologia codzienności (zwłaszcza: Wstęp, Semantyka libacji alkoholowej, Supermarket. Przyczynek do retoryki konsumpcji)

8. Towary, marki, franczyzy. Mitologie kapitalizmu

Naomi Klein, No logo (rozdz. 1)

9. Propaganda

Michał Głowiński, Marcowe gadanie (przejrzeć wybrane hasła)

10. Narodowe mitologie

Benedict Anderson, Wspólnoty wyobrażone (rozdz. 1)

11. Partyzantka semiologiczna

Umberto Eco, Semiologia życia codziennego (także jako Podziemni bogowie) zwłaszcza rozdziały: Partyzantka semiologiczna i Multiplikacja środków przekazu

12. Fani-kłusownicy

Henry Jenkins, Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture, London 1992, rozdział. 1.

13. Sportowe mitologie

Roland Barthes, Tour de France jako epopeja, [w:] tegoż, Mitologie, przeł. Adam Dziadek, Warszawa 2000, s. 150.

Umberto Eco, Sportowa gadanina oraz Mundial i jego uroczystości [w:] tegoż, Podziemni bogowie, przeł. J. Ugniewska, P. Salwa, Warszawa 2007.

14. Miasto i jego mity

Michel de Certeau, Wynaleźć codzienność (fragm.)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć osoba uczestnicząca w nich:

- zna i rozumie w stopniu pogłębionym współczesne teorie kultury oraz jej mediów (kultura wizualna, teatr i performans, słowo) i związanych z nimi praktyk kulturowych;

- zna i rozumie w stopniu pogłębionym współczesne teorie tożsamości stanowiące podstawę aktualnie prowadzonych badań kulturoznawczych i z zakresu antropologii kultury;

- potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych oraz właściwie i twórczo prezentować ich wyniki;

- jest gotowy/a do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiotem oceny będzie aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)