Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teatr i performans w świetle współczesnej humanistyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-2PROS22O5
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teatr i performans w świetle współczesnej humanistyki
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów I roku studiów II stopnia (mgr) IKP
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
proseminaria

Skrócony opis:

Proseminarium ma charakter wprowadzenia w obszar współczesnych badań teatralnych (obejmujących zarówno teatr, jak i performans, taniec czy widowisko) rozwijających się w twórczym i niejednokrotnie krytycznym napięciu wobec koncepcji wypracowywanych na gruncie szeroko rozumianej nowej humanistyki.

Pełny opis:

Proseminarium ma charakter wprowadzenia w obszar współczesnych badań teatralnych (obejmujących zarówno teatr, jak i performans, taniec czy widowisko) rozwijających się w twórczym i niejednokrotnie krytycznym napięciu wobec koncepcji wypracowywanych na gruncie szeroko rozumianej nowej humanistyki.

Uwzględnione zostaną między innymi takie jej nurty, jak studia nad pamięcią, studia genderowe i queerowe, studia nad niepełnosprawnością, refleksja feministyczna czy postkolonialna).

Kolejne zajęcia koncentrować się będą wokół konkretnych tematów, takich jak ciało, płeć, seksualność, rasa, pamięć, historia umieszczonych w polu teatru i performansu.

Literatura:

Literatura podstawowa (na zajęciach omawiane będą wybrane fragmenty ze wskazanych pozycji, teksty będą udostępniane w formie skanów):

• Doris Bachmann-Medick, Cultural turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze, tłum. Krystyna Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012.

• Marvin Carlson, Performans, przeł. E. Kubikowska, PWN, Warszawa 2007.

• Erika Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, przeł. M. Sugiera, M. Borowski, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008

- Peggy Phelan, Ontologia performansu. Reprezentacja bez reprodukcji, tłum. A. Kowalczyk, w: Przyjdźcie, pokażemy wam, co robimy. O improwizacji tańca, Łódź 2013

- Philip Auslander, Na żywo czy...?, tłum. M. Borowski i M. Sugiera, "Didaskalia" 2012, nr 107.

- Rebeca Schneider "Pamiętając feministyczną re-mimesis. Zagadka w trzech częściach", w: „Almanach antropologiczny” t. 6: „Aktorka – emancypacje”

• "Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie", red. E. Godlewska-Byliniak, J. Lipko-Konieczna, Fundacja Teatr 21, Warszawa 2017.

• Jadwiga Majewska, Świadomość ruchu. Teksty o tańcu współczesnym, Korporacja Ha!art, Kraków 2013.

• Harvey Young, Theatre and Race, Palgrave 2013.

• Kim Solga, Theatre and Feminism, Palgrave 2015.

• Dorota Sajewska, Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja teatru Wielkiej Wojny, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2016.

• Grzegorz Niziołek, Polski teatr zagłady, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego/Wydawnictwa Krytyki Politycznej, Warszawa 2013.

• Joanna Krakowska, PRL. Przedstawienia, PIW, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

Student

a) zna i rozumie:

- w stopniu pogłębionym współczesne teorie kultury oraz jej mediów (kultura wizualna, teatr i performans, słowo) i związanych z nimi praktyk kulturowych

- swoistość nauk o kulturze, subdyscypliny tych nauk i ich rozległe związki z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi także w perspektywie historycznej

b) potrafi:

- wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych oraz właściwie i twórczo prezentować ich wyniki

- interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst historyczny, społeczny i polityczny

- określać znaczenie medialnego charakteru praktyk i przekazów kulturowych dla ich treści i funkcji

- wykorzystywać metodologię badawczą oraz narzędzia (także cyfrowe) nauk humanistycznych oraz prezentować i syntetyzować uzyskane tymi metodami dane; dostosować istniejący lub stworzyć nowe narzędzia badawcze dla celów własnych badań

- wykorzystywać posiadaną wiedzę by formułować i testować hipotezy z zakresu nauk o kulturze

c) jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

- przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury w tym używania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów

- dostrzegania wagi refleksji kulturoznawczej dla życia społecznego i dostrzegania konieczność jej rozwoju

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (frekwencja, aktywny udział w zajęciach), przygotowanie wprowadzenia do wybranego tekstu/dyskusji w formie uzgodnionej z prowadzącą.

Nieobecność na ponad 1/3 zajęć jest podstawą niedopuszczenia do zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Godlewska-Byliniak
Prowadzący grup: Ewelina Godlewska-Byliniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)