Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Życie codzienne, kultura popularna, przemiany cywilizacyjne i medialne w kulturze polskiej XIX i XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-2S1M2022F3
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Życie codzienne, kultura popularna, przemiany cywilizacyjne i medialne w kulturze polskiej XIX i XX wieku
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów I roku studiów II stopnia (mgr) IKP
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie przeznaczone dla

osób studiujących na kierunku wiedza o

kulturze

Pełny opis:

Seminarium „Życie codzienne, kultura

popularna, przemiany cywilizacyjne i

medialne w kulturze polskiej XIX i XX

wieku” skoncentrowane jest wokół

tytułowych zagadnień. Przy okazji

poszczególnych spotkań i lektur będziemy

przyglądać się szczególności polskiego

doświadczenia modernizacyjnego, jego

materialnym i doświadczeniowym

wymiarom, a także zastanawiać nad

użytecznością interpretacji zjawisk kultury

współczesnej w perspektywie

historycznokulturowej. Seminarium służyć

będzie przede wszystkim rozwijaniu

tematów prac dyplomowych uczestników i

uczestniczek zajęć – i to tym tematom i

pytaniom badawczym podporządkowany

będzie układ zajęć, wybór lektur i dynamika

całości.

Literatura:

Lista lektur zostanie jeszcze zweryfikowana

i dostosowana do zainteresowań i potrzeb

osób uczestniczących w seminarium.

Ankersmith Frank, Narracja, reprezentacja,

doświadczenie. Studia z teorii historiografii,

red. i wstęp Ewa Domańska, Universitas,

Kraków 2004.

Antropologia doświadczenia, red. Victor W.

Turner, Edward M. Bruner, przeł. Ewa

Klekot, Agnieszka Szurek, Wydawnictwo

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

2011.

Clifford James, Kłopoty z kulturą.

Dwudziestowieczna etnografia, literatura i

sztuka, przeł. Ewa Dżurak i in.,

Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.

De Certeau Michel, Wynaleźć codzienność.

Sztuki działania, przeł. Katarzyna Thiel-

Jańczuk, WUJ, Kraków 2008.

Crary Jonathan, Zawieszenia percepcji.

Uwaga, spektakl i kultura nowoczesna,

przeł. Łukasz Zaremba, Iwona Kurz, red. i

posł. Iwona Kurz, Wydawnictwa

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

2009.

Pomian Krzysztof, Historia. Nauka wobec

pamięci, przeł. Hanna Abramowicz, Joanna

Pietrzak-Thebault, Wydawnictwo UMCS,

Lublin 2006.

Sennett Richard, Upadek człowieka

publicznego, przeł. Hanna Jankowska,

Muza, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

Studenci znają i rozumieją:

- metodologie nauk o kulturze i powiązane

z nimi metody badawcze

- główne tendencje rozwojowe dyscyplin

naukowych lub artystycznych, w których

odbywa się kształcenie.

Studenci potrafią:

- wykorzystywać posiadaną wiedzę, aby

formułować i testować hipotezy z zakresu

nauk o kulturze.

- zabierać głos w dyskusji wobec

różnorodnych odbiorców, mówiąc

zrozumiale i poprawnie; samodzielnie

poprowadzić debatę naukową lub dyskusję

publiczną.

Absolwenci gotowi są do:

- przyjęcia postawy szacunku i badawczej

ciekawości wobec różnorodnych zjawisk

kultury w tym używania zdobytej wiedzy do

rozwiązywania zaobserwowanych

problemów oraz zasięgania opinii

ekspertów

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i

odbieranych treści.

Metody i kryteria oceniania:

- udział w zajęciach: obecność i

punktualność (dopuszczalne są dwie

nieobecności w semestrze)

- udział w dyskusjach, przygotowanie

wprowadzeń do wybranych lektur;

- przygotowanie i prezentacja wstępnego

konspektu pracy magisterskiej oraz ew.

fragmentów tekstu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)