Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teatr, performans, ciało

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-2S1M2022F5
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teatr, performans, ciało
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów I roku studiów II stopnia (mgr) IKP
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone będzie przede wszystkim problematyce związanej z szeroko rozumianą

teatralnością i performatywnością w jej wymiarze artystycznym i społecznym - szczególnie z tymi

aspektami, które dotyczą reprezentacji i statusu ciała i tożsamości, jak też kategorii normy i

nienormatywności.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone będzie przede wszystkim problematyce związanej z szeroko rozumianą

teatralnością i performatywnością w jej wymiarze artystycznym i społecznym - szczególnie z tymi

aspektami, które dotyczą reprezentacji i statusu ciała oraz tożsamości, jak też kategorii normy i

nienormatywności, w tym refleksji na temat niepełnosprawności, queerowości, etniczności i rasy.

Osoby uczestniczące w seminarium będą przygotowywać prace magisterskie na samodzielnie

wybrane tematy wpisujące się w zarysowaną wyżej problematykę wyznaczaną przez kategorie

teatralności, performatywności, cielesności i tożsamości.

Literatura:

Wybrana literatura:

Szczegółowy dobór pozycji omawianych na zajęciach zależy od tematów wybranych przez osoby

uczestniczące w zajęciach.

1. Davis Lennard, „Ustanawianie normy”, Warszawa 2022.

2. „Odmiany odmieńca. Mniejszościowe orientacje seksualne w perspektywie gender” (Tomasz

Basiuk, Dominika Ferens, Tomasz Sikora, Katowice 2002.

3. Skurowski Piotr, „Rasa, tożsamość, performans”, Warszawa 2022.

4. Phelan Peggy, „Unmarked. The Politics of Performance”, London, New York 1996.

Efekty uczenia się:

Student/ka

a) zna i rozumie:

- w stopniu pogłębionym współczesne teorie kultury oraz jej mediów i związanych z nimi praktyk

kulturowych

- swoistość nauk o kulturze, subdyscypliny tych nauk i ich rozległe związki z innymi naukami

humanistycznymi i społecznymi także w perspektywie historycznej

b) potrafi:

- wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować,

integrować informacje z różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach

badawczych oraz właściwie i twórczo prezentować ich wyniki

- interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst historyczny, społeczny i polityczny

- określać znaczenie medialnego charakteru praktyk i przekazów kulturowych dla ich treści i funkcji

- wykorzystywać metodologię badawczą oraz narzędzia (także cyfrowe) nauk humanistycznych oraz

prezentować i syntetyzować uzyskane tymi metodami dane; dostosować istniejący lub stworzyć

nowe narzędzia badawcze dla celów własnych badań

- wykorzystywać posiadaną wiedzę by formułować i testować hipotezy z zakresu nauk o kulturze

c) jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

- przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury w tym

używania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii

ekspertów

- dostrzegania wagi refleksji kulturoznawczej dla życia społecznego i dostrzegania konieczność jej

rozwoju

Metody i kryteria oceniania:

Udział w zajęciach (obecność, przygotowanie, dyskusja). Prezentacja wstępnego konspektu pracy

magisterskiej. Nieobecność na więcej niż 1/3 zajęć może być podstawą niezaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Godlewska-Byliniak
Prowadzący grup: Ewelina Godlewska-Byliniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)