Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultury nowych mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-2S1M2023F2
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kultury nowych mediów
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów I roku studiów II stopnia (mgr) IKP
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Seminarium przeznaczone jest dla osób studiujących na I roku studiów II stopnia, które w sposób szczególny interesują się kulturą wizualną. Konieczna jest bierna znajomość języka angielskiego, wystarczająca do czytania tekstów akademickich w tym języku.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium przeznaczone jest dla osób zainteresowanych mediami wizualnymi (kinem, telewizją, mediami cyfrowymi) w szerokim ujęciu kulturoznawczym. Podczas zajęć spróbujemy zastosować narzędzia antropologii kultury wizualnej i wiedzy o mediach do analizy wybranych zjawisk i praktyk medialnych.

Seminarium będzie też okazją do sformułowania przez osoby uczestniczące tematów własnych prac magisterskich oraz do powtórzenia zasad tworzenia i redakcji tekstów akademickich.

Pełny opis:

Pierwsza część semestru przeznaczona będzie na dyskusję wybranych przykładów z dziedziny mediów wizualnych: kina, telewizji, gier wideo, projektów rzeczywistości wirtualnej, działań w ramach mediów społecznościowych i różnych platform medialnych.

Najważniejszą rolę odgrywać będą takie przykłady, w których samo medium poddane jest autotematycznej refleksji lub które można potraktować jako w sposób szczególnie interesujący wykorzystujące medialny charakter środowisk, w ramach których powstają i funkcjonują. Zarazem pytanie o to, co stanowi o specyfice danego medium czy środowiska medialnego pozostanie otwarte i problematyczne - wskażemy na jego zależność od historycznego definiowania mediów i od społecznych praktyk związanych ze zmieniającymi się technikami, zwłaszcza w epoce konwergencji. Taka perspektywa pozwoli nam lepiej uchwycić specyfikę badanych mediów i ich kulturotwórczą rolę.

Druga część semestru przeznaczona będzie przede wszystkim na prezentację i dyskusję własnych projektów uczestników seminarium.

Przez cały semestr będziemy zajmować się także zasadami pracy nad tekstem akademickim, tworzenia bibliografii i konspektu oraz redakcją tekstu.

Literatura:

Dokładny spis literatury dostosowany zostanie do potrzeb uczestników seminarium; teksty udostępniane będą za pośrednictwem Google Classroom.

- Paweł Biliński, "Kinematograf o sobie. Autotematyzm w polskim filmie fabularnym", Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2021 (fragmenty)

- Jon Dovey, Helen W. Kennedy, "Kultura gier komputerowych", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011 (fragmenty)

- Jane Feuer, "HBO i pojęcie telewizji jakościowej" w: "Zmierz telewizji? Przemiany medium", red. T. Bielak, M. Filiciak, G. Ptaszek, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011

- D.N. Rodowick, "The Virtual Life of Film", Harvard University Press, Cambridge Massachussets, London, England 2007 (fragmenty)

- Piotr Zawojski, "Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii", Wydawnictwo Poltext, Uniwersytet Śląski, Katowice 2010

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- swoistość nauk o kulturze, subdyscypliny tych nauk i ich rozległe związki z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi także w perspektywie historycznej;

- w stopniu pogłębionym współczesne teorie kultury wizualnej, mediów wizualnych oraz związanych z nimi praktyk kulturowych

Absolwent potrafi:

- wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych oraz właściwie i twórczo prezentować ich wyniki;

- interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst historyczny, społeczny i polityczny

- określać znaczenie medialnego charakteru praktyk i przekazów kulturowych dla ich treści i funkcji

– samodzielnie prowadzić pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego

Absolwent jest gotów to:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści;

-dostrzegania wagi refleksji kulturoznawczej dla życia społecznego i dostrzegania konieczność jej rozwoju

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia zajęć konieczne są:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności; osoby mające więcej niż 5 nieobecności nie uzyskują zaliczenia)

- przygotowanie i prezentacja podczas zajęć konspektu pracy magisterskiej wraz z bibliografią

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Matylda Szewczyk
Prowadzący grup: Matylda Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)