Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Humanistyka – poszerzanie granic. Współczesne perspektywy badań

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-2SEM2022F1
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Humanistyka – poszerzanie granic. Współczesne perspektywy badań
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów II roku studiów II stopnia (mgr) IKP
Punkty ECTS i inne: 32.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Seminarium przygotowuje do napisania interdyscyplinarnych prac magisterskich podejmujących problemy i perspektywy z obszaru współczesnej humanistyki.

Skrócony opis:

Seminarium dotyczy najnowszych nurtów badań humanistycznych: zarówno teorii, jak i ich przykładowych aplikacji. Interesować nas będą nowe, bieżące ujęcia, w których próbuje się przekraczać granice między humanistyką a innymi dziedzinami (ekonomią, polityką, edukacją, prawem, naukami o środowisku i o ziemi), a także poszerzać granice humanistyki. Preferowane będą badania interdyscyplinarne i międzydziedzinowe.

Pełny opis:

Interesować nas będą nowe, bieżące ujęcia, w których próbuje się przekraczać granice między humanistyką a innymi dziedzinami (ekonomią, polityką, naukami o środowisku i o ziemi), a także poszerzać granice humanistyki poprzez uruchamianie perspektywy różnych podmiotów i pytań o ich sprawczość lub bezradność. Prześledzimy więc teorie z zakresu humanistyki krytycznej, zaangażowanej, afirmatywnej/afirmującej, ekokrytyki i geokrytyki czy szeroko rozumianej posthumanistyki. Przyglądając się metodom m.in. childhood studies, queer studies, memory studies, ale też autoetnografii i oral history, włączymy w obszar refleksji perspektywę podmiotów niedowartościowanych, marginalizowanych i wykluczanych: globalnie i lokalnie. Zaś zapoznając się z metodami sound studies czy teoriami afektów, uruchomimy refleksję nad badaniem zmysłowych doświadczeń jako mediów kultury oraz kwestię politycznych i etycznych uwarunkowań związanych z humanistyczną orientacją na określone media reprezentacji.

Literatura:

Pełna lista lektur zostanie przedstawiona na początku semestru, wszystkie teksty będą udostępniane np. w formie skanów. Podstawowym materiałem będą fragmenty prac magisterskich uczestników seminarium.

Efekty uczenia się:

Studenci znają i rozumieją:

-metodologie nauk o kulturze i powiązane z nimi metody badawcze

-główne tendencje rozwojowe nauk o kulturze w Polsce i na świecie

Studenci potrafią:

-wykorzystywać posiadaną wiedzę, aby formułować i testować hipotezy z zakresu nauk o kulturze

-zabierać głos w dyskusji wobec różnorodnych odbiorców, mówiąc zrozumiale i poprawnie; samodzielnie poprowadzić debatę naukową lub dyskusję publiczną

Absolwent jest gotów do:

-przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury w tym używania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów

-krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści.

.

Metody i kryteria oceniania:

-aktywność na zajęciach

-przedstawienie fragmentu pracy magisterskiej i przedyskutowanie go na zajęciach

-napisanie pracy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy
Prowadzący grup: Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)