Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historie kina - historie filmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-2SEM2022F3
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historie kina - historie filmu
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów II roku studiów II stopnia (mgr) IKP
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone są dla studentek i studentów drugiego roku studiów drugiego stopnia. Skierowane są do osób, które przygotowują pracę magisterską poświęconą historii i teorii filmu lub estetyce obrazu filmowego i dysponują już podstawową wiedzą w tych zakresach. Seminarium jest kontynuacją zajęć z ubiegłego roku, a ostatecznym celem jest przygotowanie przez studentkę/studenta pracy magisterskiej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na tym etapie pracy w trybie seminaryjnym program zajęć jest elastyczny i związany przede wszystkim z problematyką prac magisterskich przygotowywanych przez studentki i studentów. Dodatkowe propozycje tematów zajęć służą uporządkowaniu i pogłębieniu wiedzy z zakresu historii i teorii filmu oraz wzbogaceniu jej o zagadnienia związane z miejscem kina pośród innych mediów i tekstów kultury.

Pełny opis:

Dokładny harmonogram spotkań, program seminarium oraz indywidualny plan pracy ze studentkami i studentami zostanie przedstawiony i omówiony podczas pierwszych zajęć.

W pierwszym semestrze prezentowane będą głównie rozbudowane konspekty prac magisterskich. Każdej z prezentacji towarzyszyć będzie również lektura wskazanego przez studentkę/studenta artykułu naukowego, szczególnie inspirującego pod względem teoretycznym i metodologicznym. Dyskusja w grupie pozwoli na weryfikację założeń teoretycznych pracy oraz wybranych materiałów filmowych, na sformułowanie wątpliwości i pytań, wreszcie na przećwiczenie przez studentki i studentów umiejętności obrony własnych koncepcji.

W drugim semestrze będziemy czytać i omawiać podczas zajęć gotowe fragmenty prac. Pozwoli to nie tylko na wprowadzenie ewentualnych zmian czy korekt w przygotowywanych pracach, ale też na skonfrontowanie się z krytycznymi opiniami pozostałych uczestniczek i uczestników seminarium. Taka metoda pracy przybliży do ukończenia prac magisterskich, pozwoli też przygotować się do ich obrony.

Dodatkowo w programie zaplanowane są również zajęcia poświęcone technikom pisania i opracowywania tekstu naukowego.

Literatura:

Lektury będą każdorazowo wybierane do zajęć przez studentkę/studenta w porozumieniu z promotorką (wszystkie teksty udostępniane będą w postaci skanów). Wybrane artykuły naukowe z jednej strony będą związane z prezentowanym konspektem pracy, z drugiej - ze względu na ściśle teoretyczny charakter - staną się również inspiracją dla innych osób z grupy. Wybrane do zajęć teksty będą reprezentatywne dla współczesnej teorii filmu i ostatecznie złożą się na możliwie szeroki przegląd najnowszej myśli filmowej. Zaangażowanie studentek i studentów w konstruowanie listy lektur do zajęć pozwoli im również ćwiczyć umiejętności korzystania z baz bibliograficznych, wyszukiwania inspirujących i aktualnych artykułów naukowych oraz ciągłego weryfikowania i aktualizowania bibliografii do własnych prac magisterskich.

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent/ka zna i rozumie:

- swoistość nauk o kulturze, subdyscypliny tych nauk i ich rozległe związki z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi także w perspektywie historycznej;

- w stopniu pogłębionym współczesne teorie kultury oraz jej mediów (kultura wizualna, teatr i performans, słowo) i związanych z nimi praktyk kulturowych;

- w stopniu pogłębionym wybrane aspekty kultury polskiej związane z samodzielnie obraną drogą badawczą;

- metodologie nauk o kulturze i powiązane z nimi metody badawcze;

- główne tendencje rozwojowe nauk o kulturze w Polsce i na świecie.

Umiejętności - absolwent/ka potrafi:

- wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych oraz właściwie i twórczo prezentować ich wyniki;

- interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst historyczny, społeczny i polityczny;

- określać znaczenie medialnego charakteru praktyk i przekazów kulturowych dla ich treści i funkcji;

- wykorzystywać metodologię badawczą oraz narzędzia (także cyfrowe) nauk humanistycznych oraz prezentować i syntetyzować uzyskane tymi metodami dane; dostosować istniejący lub stworzyć nowe narzędzia badawcze dla celów własnych badań;

- wykorzystywać posiadaną wiedzę by formułować i testować hipotezy z zakresu nauk o kulturze;

- napisać rozprawę naukową, samodzielnie formułując problem badawczy, dobierając źródła i literaturę naukową oraz odpowiednią metodologię; poprawnie w mowie i na piśmie formułować wypowiedzi i sądy;

- zabierać głos w dyskusji wobec różnorodnych odbiorców, mówiąc zrozumiale i poprawnie; samodzielnie poprowadzić debatę naukową lub dyskusję publiczną;

- samodzielnie prowadzić pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego;

- ciągle dokształcać się i rozwijać intelektualnie oraz zawodowo; ukierunkowywać innych w tym zakresie.

Kompetencje społeczne - absolwent/ka jest gotów/gotowa do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści;

- przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury w tym używania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów;

- dostrzegania wagi refleksji kulturoznawczej dla życia społecznego i dostrzegania konieczność jej rozwoju;

- zaangażowania się w prace zespołowe ze świadomością wagi wspólnego działania i etyczną odpowiedzialnością; działania na rzecz przestrzegania zasad etyki zawodowej;

- wykazywania troski o dziedzictwo kulturowe i świadomości jego znaczenia dla życia społecznego; aktywnego działania na rzecz jego zachowania.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia seminarium: obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze - nieobecność na więcej niż pięciu zajęciach w semestrze uniemożliwia uzyskanie zaliczenia), aktywny udział w dyskusjach, prezentacja tematu i fragmentów pracy magisterskiej podczas zajęć oraz przygotowanie i złożenie w terminie pracy magisterskiej. Uzyskanie zaliczenia seminarium będzie możliwe dopiero po złożeniu przez studentkę/studenta pracy magisterskiej i jej przyjęciu przez promotorkę.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)