Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Społeczne wymiary praktyk kulturowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-2SEM2022F5
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Społeczne wymiary praktyk kulturowych
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów II roku studiów II stopnia (mgr) IKP
Punkty ECTS i inne: 32.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

W zajęciach mogą uczestniczyć zarówno osoby planujące napisanie pracy magisterskiej pod kierunkiem prowadzącego, jak i te, które współpracują z innymi promotorami lub promotorkami

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali
w terenie

Skrócony opis:

Zasygnalizowana tytułem społeczna perspektywa ujmowania zjawisk kultury współczesnej polega na skierowaniu uwagi przede wszystkim na działających aktorów (ludzkich i nieludzkich, indywidualnych i zbiorowych) w konkretnym otoczeniu materialnym, ekonomicznym, komunikacyjnym itd. Na wybranych przykładach omówione zostaną najważniejsze metodologiczne i teoretyczne aspekty badania kultury współczesnej z wykorzystaniem narzędzi nauk humanistycznych i społecznych.

Podstawowym celem zajęć jest wsparcie w przygotowaniu pracy magisterskiej, dlatego program poszczególnych spotkań zależy m.in. od zainteresowań badawczych uczestników.

Pełny opis:

Główne zagadnienia:

co to jest współczesność?

praktyki kulturowe, praktyki społeczne

źródła zastane i źródła wywołane

najważniejsze metody badania kultury współczesnej

archiwa współczesności

społeczna odpowiedzialność uczonych

Literatura:

Szczegółowa lista lektur zostanie przedstawiona na początku semestru. Wszystkie materiały na zajęcia będą udostępniane online.

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W02, KW_03, KW_04, K_W05, K_W06, K_U01, K_U02,K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07,K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest aktywna obecność na zajęciach (maksymalnie dwie nieobecności w semestrze) oraz publiczna prezentacja koncepcji pracy magisterskiej obejmującej pytania badawcze, źródła, metodę oraz literaturę przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Chymkowski
Prowadzący grup: Roman Chymkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)