Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Życie codzienne, kultura popularna, przemiany cywilizacyjne i medialne w kulturze polskiej XIX i XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-2SEM2023F3
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Życie codzienne, kultura popularna, przemiany cywilizacyjne i medialne w kulturze polskiej XIX i XX wieku
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów II roku studiów II stopnia (mgr) IKP
Punkty ECTS i inne: 32.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym warunkiem zaliczenia semestru jest uczestniczenie w zajęciach: osoba studiująca ma prawo do dwóch nieobecności w semestrze. Osoba mająca od trzech do pięciu nieobecności w semestrze musi zaliczyć je w sposób określony przez osobę prowadzącą zajęcia. Nieobecność na więcej niż pięciu zajęciach skutkuje niedopuszczeniem do zaliczenia zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Litwinowicz-Droździel
Prowadzący grup: Małgorzata Litwinowicz-Droździel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie przeznaczone dla osób studiujących na kierunku wiedza o kulturze.

Pełny opis:

Seminarium „Życie codzienne, kultura popularna, przemiany cywilizacyjne i

medialne w kulturze polskiej XIX i XX wieku” skoncentrowane jest wokół

tytułowych zagadnień. Przy okazji poszczególnych spotkań i lektur będziemy przyglądać się szczególności polskiego doświadczenia modernizacyjnego, jego

materialnym i doświadczeniowym wymiarom, a także zastanawiać nad użytecznością interpretacji zjawisk kultury współczesnej w perspektywie

historycznokulturowej.

Seminarium służyć będzie przede wszystkim rozwijaniu tematów prac dyplomowych uczestników i uczestniczek zajęć – i to tym tematom i

pytaniom badawczym podporządkowany będzie układ zajęć, wybór lektur i dynamika całości.

Literatura:

Lista lektur zostanie jeszcze zweryfikowana i dostosowana do zainteresowań i potrzeb osób uczestniczących w seminarium.

Ankersmith Frank, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, red. i wstęp Ewa Domańska, Universitas, Kraków 2004.

Antropologia doświadczenia, red. Victor W. Turner, Edward M. Bruner, przeł. Ewa

Klekot, Agnieszka Szurek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

Clifford James, Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i

sztuka, przeł. Ewa Dżurak i in., Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.

De Certeau Michel, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. Katarzyna Thiel-Jańczuk, WUJ, Kraków 2008.

Crary Jonathan, Zawieszenia percepcji. Uwaga, spektakl i kultura nowoczesna, przeł. Łukasz Zaremba, Iwona Kurz, red. i posł. Iwona Kurz, Wydawnictwa

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.

Pomian Krzysztof, Historia. Nauka wobec pamięci, przeł. Hanna Abramowicz, Joanna Pietrzak-Thebault, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.

Sennett Richard, Upadek człowieka publicznego, przeł. Hanna Jankowska,

Muza, Warszawa 2009.

Uwagi:

Kontynuacja seminarium rozpoczętego w 2022/23. Grupa otwarta jest również dla nowych osób.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)