Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teatr, performans, ciało

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-2SEM2023F5
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teatr, performans, ciało
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów II roku studiów II stopnia (mgr) IKP
Punkty ECTS i inne: 32.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Seminarium magisterskie stanowi kontynuację seminarium rozpoczętego w roku akademickim 2022/2023 i jest przeznaczone dla osób studiujących na II roku II stopnia studiów. Grupa otwarta dla nowych osób zainteresowanych napisaniem pracy magisterskiej związanej z zaproponowaną tematyką po konsultacji wstępnego tematu z prowadzącą.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie poświęcone przede wszystkim problematyce związanej z szeroko rozumianą teatralnością i performatywnością w jej wymiarze artystycznym i społecznym. Na tym etapie pracy seminaryjnej program zajęć jest elastyczny i związany przede wszystkim z problematyką przygotowywanych prac. W polu zainteresowań znajdują się szczególnie kwestie, które dotyczą reprezentacji i statusu ciała oraz tożsamości, jak też kategorii normy i nienormatywności.

Pełny opis:

Szczegółowy program uzależniony jest od przygotowywanych prac magisterskich i zaprezentowany zostanie na początku semestru. Studenci będą prezentowali i omawiali konspekty swoich prac w zestawieniu z zaproponowanymi tekstami teoretycznymi, a w drugim semestrze kolejne fragmenty własnych tekstów. Dodatkowe proponowane przez prowadzącą teksty będą miały na celu pogłębienie perspektyw teoretycznych.

W polu zainteresowania i proponowanej refleksji znajdują się kwestie związane między innymi z takimi kategoriami, jak:

- ciało i cielesność

- tożsamości

- norma / nienormatywności

- archiwum i dokument,

- materia i materialność,

- to, co ludzkie i poza-ludzkie

- obecność i nieobecność

- żywe / martwe

Dodatkowo w programie zaplanowane są również zajęcia poświęcone technikom pisania i opracowywania tekstu naukowego.

Literatura:

Literatura zostanie dobrana pod kątem zaproponowanych i przedstawionych tematów prac magisterskich.

Efekty uczenia się:

Student/ka

a) zna i rozumie:

- w stopniu pogłębionym współczesne teorie kultury oraz jej mediów i związanych z nimi praktyk kulturowych

- swoistość nauk o kulturze, subdyscypliny tych nauk i ich rozległe związki z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi także w perspektywie historycznej

b) potrafi:

- wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych oraz właściwie i twórczo prezentować ich wyniki

- interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst historyczny, społeczny i polityczny

- określać znaczenie medialnego charakteru praktyk i przekazów kulturowych dla ich treści i funkcji

- wykorzystywać metodologię badawczą oraz narzędzia (także cyfrowe) nauk humanistycznych oraz prezentować i syntetyzować uzyskane tymi metodami dane; dostosować istniejący lub stworzyć nowe narzędzia badawcze dla celów własnych badań

- wykorzystywać posiadaną wiedzę by formułować i testować hipotezy z zakresu nauk o kulturze

c) jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

- przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury w tym używania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów

- dostrzegania wagi refleksji kulturoznawczej dla życia społecznego i dostrzegania konieczność jej rozwoju

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia seminarium: obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze - nieobecność na więcej niż pięciu zajęciach w semestrze uniemożliwia uzyskanie zaliczenia), aktywny udział w dyskusjach, prezentacja tematu i fragmentów pracy magisterskiej podczas zajęć oraz przygotowanie i złożenie w terminie pracy magisterskiej. Uzyskanie zaliczenia seminarium będzie możliwe dopiero po złożeniu przez studentkę/studenta pracy magisterskiej i jej przyjęciu przez promotorkę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Godlewska-Byliniak
Prowadzący grup: Ewelina Godlewska-Byliniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)