Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-2SZS-2PRAK
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyki II
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty dla kierunku Sztuki społeczne, IKP
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w terenie

Skrócony opis:

Celem praktyk jest zapoznanie studentów i studentek z warunkami pracy w organizacjach i instytucjach kultury, z obowiązującymi regulacjami prawnymi i systemem zarządzania oraz sposobami funkcjonowania ze względu na misję instytucji, typ odbiorców, kontekst społeczny i ekonomiczny.

Pełny opis:

Celem praktyk jest zapoznanie studentów i studentek z warunkami pracy w organizacjach i instytucjach kultury, z obowiązującymi regulacjami prawnymi i systemem zarządzania oraz sposobami funkcjonowania ze względu na misję instytucji, typ odbiorców, kontekst społeczny i ekonomiczny.

Praktyki można realizować w:

instytucjach kultury, a więc m.in. w teatrach, muzeach, domach kultury,

społecznych i artystycznych organizacjach pozarządowych,

w ramach inicjatyw grup nieformalnych, społeczności lokalnych i in.,

przy projektach społecznych i artystycznych m.in. warsztatach, festiwalach, świętach sąsiedzkich,

w ramach programu Erasmus - na praktykach w rekomendowanych organizacjach i instytucjach za granicą.

Rodzaje praktyk:

rekomendowane - ogłaszane na FB Sztuki społeczne https://www.facebook.com/sztukispoleczne/,

własne - wybrane zgodnie z profilem zainteresowań studentki/studenta, po zatwierdzeniu przez koordynatorkę ds. praktyk.

Czas:

W ciągu dwóch lat studiów trzeba odbyć 90 dni (720 godzin) praktyk, w tym:

co najmniej 40 dni praktyk rekomendowanych.

I rok: 51 dni (1 dzień = 8 godz.) 8 ECTS

II rok: 39 dni (1 dzień = 8 godz.) 6 ECTS

Podana liczba liczba dni jest warunkiem zaliczenia roku.

Maksymalny wymiar praktyk w jednym miejscu wynosi 30 dni (nie dotyczy praktyk Erasmus).

Zaliczenie praktyk

Aby zaliczyć praktyki należy w ciągu 2 tygodni od zakończenia praktyk przesłać raport oraz zaświadczenie o odbyciu praktyk na adres sztukispoleczne@uw.edu.pl.

Formularz raportu jest dostępny na stronie http://ikp.uw.edu.pl/studia/sztuki-spoleczne/.

Zaliczenie praktyk uzyskuje się po przesłaniu raportu i zaświadczenia o odbyciu praktyk, wystawionego przez organizatora praktyk.

Student/ka ma prawo do jednokrotnego spóźnienia w przesłaniu raportu w ciągu roku akademickiego. W pozostałych przypadkach, niedostarczenie raportu w terminie skutkuje niezaliczeniem praktyk.

Zaświadczenie o odbyciu praktyk, powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko studenta/-ki, nazwa miejsca praktyk, wymiar czasowy praktyk oraz podpis osoby reprezentującej instytucję/organizację, w której odbyły się praktyki.

Praktyki zagraniczne

Praktyki zarówno rekomendowane, jak i własne, można odbyć w instytucjach zagranicznych. Dofinansowanie praktyk zagranicznych w formie stypendium można uzyskać przez Program Erasmus Praktyki. Rekrutacja na Praktyki Erasmus odbywa się poprzez Biuro Współpracy z Zagranicą, po konsultacji z koordynatorką ds. praktyk, dr Joanną Kubicką.

Efekty uczenia się:

Po praktykach student/-ka:

zna i rozumie w stopniu ogólnym trendy rozwojowe polityki, społeczeństwa i kultury, w stopniu pogłębionym, wpływ mediów i środków transmisji kultury na kształt procesu kulturowego w kontekście kultury współczesnej;

zna i rozumie wpływ mediów i środków transmisji kultury na kształt procesu kulturowego w kontekście kultury współczesnej;

zna i rozumie podstawowe strategie współpracy z grupą oraz ich psychologiczne i społeczne uwarunkowania;

zna i rozumie w sposób pogłębiony polityki kulturalne, funkcjonowanie instytucji kultury w Polsce oraz ich strategie edukacyjne i współpracy z publicznością (z uwzględnieniem jej potrzeb);

zna i rozumie zasady zarządzania własnością intelektualną;

zna i rozumie różne metody planowania projektu artystyczno-społecznego, tworzenia zespołu, zdobywania funduszy, współpracy międzyinstytucjonalnej;

zna i rozumie system finansowania kultury (grantodawcy, konkursy, jakie organizują oraz ich wymogi formalne i merytoryczne);

zna i rozumie konieczność dbałości o więzi społeczne i społeczności lokalne.

Po praktykach student/-ka:

potrafi stosować narzędzia popularyzacji zdobytej wiedzy;

potrafi zabierać głos w dyskusji wobec różnorodnych odbiorców, mówiąc zrozumiale i poprawnie; samodzielnie poprowadzić dyskusję publiczną;

potrafi inicjować i prowadzić prace zespołowe; współdziałać w zespole z innymi osobami; prowadzić zespół; organizować pracę indywidualną i zespołową;

potrafi ciągle dokształcać się i rozwijać intelektualnie oraz zawodowo; ukierunkowywać innych w tym zakresie.

Po praktykach student/-ka:

jest gotów/gotowa do przyjęcia postawy szacunku i ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury w tym używania zdobytej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów;

jest gotów/gotowa do zaangażowania się w prace zespołowe ze świadomością wagi wspólnego działania i etyczną odpowiedzialnością; działania na rzecz przestrzegania zasad etyki zawodowej;

jest gotów/gotowa do wykazywania troski o dziedzictwo kulturowe i świadomości jego znaczenia dla życia społecznego; aktywnego działania na rzecz jego zachowania;

jest gotów/gotowa do planowania i uzasadniania swoich działań badawczych i społecznych – kierując się stworzoną na podstawie posiadanej wiedzy wizją świata społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie pisemnego raportu oraz zaświadczenia wystawionego przez instytucję przyjmującą, potwierdzającego odbycie praktyk.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Zofia Dworakowska, Karolina Wróbel-Bardzik, Joanna Zięba
Prowadzący grup: Zofia Dworakowska, Karolina Wróbel-Bardzik, Joanna Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)