Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-2SZS-2TRAN
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Translatorium
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty dla kierunku Sztuki społeczne, IKP
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
translatoria

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu antropologii kultury, jej założeń, problematyki, aparatu terminologicznego i głównych nurtów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia o charakterze warsztatowym, wprowadzające elementy warsztatu tłumacza tekstów anglojęzycznych z zakresu nauk o kulturze.

Pełny opis:

Zajęcia przygotowują praktycznie do tłumaczenia tekstów naukowych, zwłaszcza z zakresu antropologii kultury. Obejmują kolejne etapy przygotowywania przekładu: rozumienie tekstu oryginalnego (z elementami egzegezy), przygotowywanie własnych przekładów, grupową dyskusję nad różnymi wariantami, opracowanie zredagowanej wersji polskiej. W trakcie pracy wydobywane są najważniejsze problemy napotykane w pracy tłumacza, wprowadzana jest wiedza o konkretnych koncepcjach antropologicznych niezbędna do przygotowania przekładu, a także o obowiązujących w nich konwencjach terminologicznych oraz o zasadach redagowania tekstów naukowych i ich przekładów.

Literatura:

W każdym cyklu zajęć tłumaczony jest inny tekst, wybrany przez prowadzącego. Literatura przedmiotu dobierana jest każdorazowo do tematyki wybranego tekstu.

Efekty uczenia się:

K_W01; K_W04; K_W07; K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U06; K_U07; K_U10; K_K01; K_K02; K_K07

Metody i kryteria oceniania:

OA (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze, większa ich liczba - nie więcej niż 30% - możliwa do zaliczenia w trybie konsultacji).

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Translatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Dworakowska, Grzegorz Godlewski
Prowadzący grup: Grzegorz Godlewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Translatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Dworakowska, Grzegorz Godlewski
Prowadzący grup: Grzegorz Godlewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)