Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-2SZS-P
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty dla kierunku Sztuki społeczne, IKP
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
proseminaria

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć proseminaryjnych jest przygotowanie studentów do świadomego i krytycznego sformułowania ogólnych założeń własnego projektu dyplomowego oraz przeprowadzenia wstępnej diagnozy środowiska lokalnego na potrzeby planowanych działań.

Pełny opis:

Celem zajęć proseminaryjnych jest przygotowanie studentek i studentów do świadomego i krytycznego sformułowania ogólnych założeń własnego projektu dyplomowego oraz przeprowadzenia wstępnej diagnozy środowiska lokalnego na potrzeby planowanych działań. Praca w ramach proseminarium będzie się składać z trzech elementów:

prezentacja studiów przypadku, których analiza dostarczy studentkom i studentom narzędzi krytycznej refleksji nt. działań społecznych i artystycznych w środowiskach lokalnych oraz pozwoli zbudować mapę najciekawszych inicjatyw i ośrodków w Polsce i zagranicą;

samodzielna, ale dyskutowana na zajęciach i konsultowana z prowadzącymi proseminarium diagnoza środowiska lokalnego wybranego jako miejsce realizacji projektu dyplomowego;

sformułowanie wstępnych założeń dla projektu dyplomowego, który będzie następnie rozwijany w ramach pracy seminaryjnej (prezentacje grupowe, dyskusje i informacja zwrotna grupy, tworzenie wstępnego opisu założeń projektu oraz jego harmonogramu).

Literatura:

F. Matarasso, "A Restless Art. How Participation Won and Why It Matters", Calouste Gulbenkian Foundation 2019;

"Twórcze społeczności. Notatki z terenu", red. Z. Dworakowska, J. Kubicka, Warszawa 2013;

"Lokalnie. Animacja kultury/community arts", red. I. Kurz, Warszawa 2008;

"Etnografia-animacja-sztuka. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego", red. T. Rakowski, Warszawa 2013;

M. Krajewski, "W kierunku relacyjnej koncepcji uczestnictwa w kulturze", "Kultura i społeczeństwo", nr 1/2013.

Efekty uczenia się:

Po zajęciach student/ka:

- zna i rozumie swoistość nauk o kulturze, subdyscypliny tych nauk i ich związki z praktykami artystycznymi i naukami społecznymi

- zna i rozumie w stopniu ogólnym współczesne trendy rozwojowe w dziedzinie polityki, społeczeństwa i kultury; w stopniu pogłębionym wpływ mediów i środków transmisji kultury na kształt procesu kulturowego w kontekście kultury współczesnej;

- zna i rozumie różnorodne praktyki partycypacyjne, zróżnicowane pod względem miejsca i czasu realizacji, uczestników oraz metod;

- zna i rozumie podstawowe strategie współpracy z grupą oraz ich psychologiczne i społeczne uwarunkowania;

- zna i rozumie zasady zarządzania własnością intelektualną

- zna i rozumie różne metody planowania projektu artystyczno-społecznego, tworzenia zespołu, zdobywania funduszy, współpracy międzyinstytucjonalnej;

- zna i rozumie konieczność dbałości o więzi społeczne i społeczności lokalne

- potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić pogłębione badanie wybranego aspektu rzeczywistości, dobierając odpowiednią metodologię i zaprezentować jego wyniki z uwzględnieniem złożoności kulturowego kontekstu;

- potrafi wykorzystywać metodologię badawczą oraz narzędzia (także cyfrowe) nauk humanistycznych i praktyk kulturowych oraz prezentować i syntetyzować uzyskane tymi metodami dane; dostosować istniejące lub stworzyć nowe narzędzia badawcze i metody działania dla własnych celów;

- potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę by formułować i testować hipotezy z zakresu działania w kulturze

- potrafi zabierać głos w dyskusji wobec różnorodnych odbiorców, mówiąc zrozumiale i poprawnie; samodzielnie poprowadzić dyskusję publiczną,

- potrafi inicjować i prowadzić prace zespołowe; współdziałać w zespole z innymi osobami; prowadzić zespół; organizować pracę indywidualną i zespołową;

- jest gotów/gotowa do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności;

- jest gotów/gotowa do zaangażowania się w prace zespołowe ze świadomością wagi wspólnego działania i etyczną odpowiedzialnością; działania na rzecz przestrzegania zasad etyki zawodowej;

- jest gotów/gotowa do wykazywania troski o dziedzictwo kulturowe i świadomości jego znaczenia dla życia społecznego; aktywnego działania na rzecz jego zachowania.

- jest gotów/gotowa do planowania i uzasadniania swoich działań badawczych i społecznych – kierując się stworzoną na podstawie posiadanej wiedzy wizją świata społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

- ocena aktywności na zajęciach

- przygotowanie wstępnych założeń projektu dyplomowego wraz z analizą środowiska lokalnego

- dopuszczalna liczba nieobecności: w zajęciach odbywających się co tydzień - 2 (4 godz. akademickie)

Trzy spóźnienia traktowane są jak 1 nieobecność.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Dworakowska, Joanna Zięba
Prowadzący grup: Joanna Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Dworakowska, Joanna Zięba
Prowadzący grup: Joanna Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)