Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne teorie antropologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-2WTA1WO
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne teorie antropologiczne
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów I roku studiów II stopnia (mgr) IKP
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład wprowadzający studentów studiów magisterskich kierunku "kulturoznawstwo - wiedza o kulturze" we współczesne teorie antropologiczne. Zajęcia mają zaznajomić uczestników z najważniejszymi prądami teoretycznymi i badawczymi współczesnej antropologii kultury jako głównej dyscypliny określających profil badawczy kulturoznawstwa uprawianego w Instytucie Kultury Polskiej. Ma to ich przygotować do identyfikacji tych stanowisk w tekstach omawianych na innych zajęciach, a także do wyboru ujęcia teoretycznego i metodologicznego we własnej pracy badawczej, w szczególności podczas pisania pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Tematy wykładu:

1. Antropologia jako nauka wieloparadygmatyczna; zwroty w antropologii

2. Antropologia symboliczna i interpretatywna, hermeneutyka w badaniach kultury

3. Konstruktywistyczne teorie kultury

4. Postmodernizm: krytyka antropologii

5. Postmodernizm: „paradygmat postmodernistyczny"

6. Victor Turner i antropologia doświadczenia

7. Teorie praktyk kulturowych

8. Performatyka

9. Antropologia rzeczy, posthumanizm

10. Postkolonializm

11. Studia kulturowe, badania zorientowane emancypacyjnie

12. Fenomenologia kulturowa

13. Antropologia historyczna, historia antropologiczna

14. Teoria mediów kulturowych

Nakład pracy studenta: 30 godzin wykładu + 20 godzin przygotowanie i napisanie pracy zaliczeniowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, red. M. Kempny, E, Nowicka, PWN, Warszawa 2003.

- Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, red. M. Kempny, E, Nowicka, PWN, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć po ich odbyciu:

- znają i rozumieją: swoistość nauk o kulturze, subdyscypliny tych nauk i ich rozległe związki z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi także w perspektywie historycznej (K_W01), w stopniu pogłębionym współczesne teorie kultury oraz jej mediów (kultura wizualna, teatr i performans, słowo) i związanych z nimi praktyk kulturowych (K_W02), metodologie nauk o kulturze i powiązane z nimi metody badawcze (K_W05), główne tendencje rozwojowe nauk o kulturze w Polsce i na świecie ( K_W06);

- potrafią: wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych oraz właściwie i twórczo prezentować ich wyniki (K_U01), interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst historyczny, społeczny i polityczny ( K_U02), ciągle dokształcać się i rozwijać intelektualnie oraz zawodowo; ukierunkowywać innych w tym zakresie (K_U11);

- są gotowi do: krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści (K_K01), przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury w tym używania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów (K_K02), dostrzegania wagi refleksji kulturoznawczej dla życia społecznego i dostrzegania konieczność jej rozwoju (K_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę, na którą składają się:

- udział w zajęciach (60%);

- praca semestralna (40%).

Dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze, większa ich liczba (nie więcej niż 30%) możliwa do zaliczenia w trybie konsultacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Godlewski
Prowadzący grup: Grzegorz Godlewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Godlewski
Prowadzący grup: Grzegorz Godlewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)