Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury czeskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-HKOCZ2C1
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia kultury czeskiej
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów II roku studiów I stopnia (licencjackich) IKP
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Jak wskazują badacze, w kształtowaniu nowoczesnej kultury czeskiej istotną rolę odegrał paradygmat awangardowy, którego wpływ jest wyraźny nie tylko w sztuce, ale też w różnych instytucjach i praktykach życia społecznego. W czasie zajęć skoncentrujemy się na poszukiwaniu wcieleń i reinterpretacji awangardowych tendencji na przestrzeni całego wieku XX.

Pełny opis:

Zajęcia będą skoncentrowane wokół następujących tematów:

1) "Klasyczna awangarda"

Tradycje czeskiej awangardy na tle europejskim. Najważniejsze zjawiska, nurty, środowiska, osobowości. Awangardowe projekty rewolucji w życiu codziennym: architektura, design, typografia, zmiany stylu życia, podejście do ciała. Awangarda a emancypacja. Awangarda lat 20.: Devětsil, RED, Karela Teiga manifest „poetyzmu“. Lata 30. i „ciemny nurt” awangardy. Poezja „ciszy, czasu, śmierci” (Holan, Halas i in.), niewypowiadalny świata, kryzys reprezentacji, melancholia (Toyen, Štyrský, Rykr, Kubišta i in.); awangarda wobec baroku i manieryzmu; paradoksy długiej awangardy.

2) Późna awangarda: wokół Edice Půlnoc. „Czuli barbarzyńcy”: Vladimir Boudnik, Jiří Kolář, Grupa 42, surrealiści. Bohumil Hrabal jako pisarz awangardowy

3) Czy rok 1968 był awangardowy? Czeska nowa fala. Praska Wiosna. Ikonografia i mitologia roku 1968.

4) Niekończący się czeski underground. Twórcy, instytucje, przestrzenie. Mitologia undergroundu. „Trapnost” jako kategoria estetyczna. Samizdat, video-samizdat. Koncerty i komuny. „Ostatnie pokolenie undergroundu”: „Revolver Revue”, Jáchym Topol, Psí vojáci. Elegia na underground, czyli sposoby upamiętniania alternatywnej kultury

5) Transformacja awangardy?

Literatura:

Wybrana literatura/filmy:

Czeski underground. Wybór tekstów z lat 1969-1989, red. Martin Machovec, Wrocław 2008

Chytilová Věra, Stokrotki, 1966

Devětsil. Czeska awangarda artystyczna lat dwudziestych, Łódź 1989

Engelking Leszek, Surrealizm, underground, postmodernizm: szkice o literaturze czeskiej, Łódź 2001

Fuks Ladislav, Palacz zwłok, wyd. różne

Głuchy brudnopis. Antologia manifestów awangard Europy Środkowej, red. J. Kornhauser, Kinga Siewior, Kraków 2014

Halas Franciszek, wybór poezji (wyd. różne)

Herz Juraj, Palacz zwłok, 1969

Holan Vladimír, wybór poezji (wyd.różne)

Hrabal Bohumil, Czuły barbarzyńca, wyd. różne

Pelc Jan, …będzie gorzej, (wyd. różne)

Szczerski Andrzej, Modernizacje w nowych państwach Europy Środkowo-Wschodniej 1918-1939, Łódź 2010

Views from the inside. Czech Underground Literature and Culture (1948-1989), red. Martin Machovec, Praha 2006

Awangarda/Underground: idee, historie, praktyki w kulturze polskiej i czeskiej, red. Agnieszka Karpowicz, Weronika Parfianowicz, Xawery Stańczyk, Kraków 2018

Efekty uczenia się:

K_W02, K_W03, K_W04, K_W07, K_W08, K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_K01,

K_K02, K_K03, K_K05, K_K09

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest obecność [dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze, osoby mające od trzech do pięciu nieobecności powinny je zaliczyć np. na dyżurze] i aktywny udział w zajęciach, a także krótka praca pisemna poświęcona wybranemu zjawisku z obszaru kultury czeskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Weronika Parfianowicz
Prowadzący grup: Weronika Parfianowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)