Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury francuskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-HKOF2C1
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia kultury francuskiej
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów II roku studiów I stopnia (licencjackich) IKP
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka francuskiego nie jest wymagana, choć z pewnością ułatwi poszerzenie wiedzy zdobytej podczas zajęć. Obowiązkowe lektury czytamy w języku polskim - udostępniane będą w postaci skanów. Wskazane jest posiadanie przez studentki i studentów podstawowej wiedzy z historii politycznej Francji w XIX i XX wieku.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Historia kultury francuskiej: przełom nowoczesności.

Program zajęć obejmuje wybrane zagadnienia z historii kultury francuskiej drugiej połowy XIX wieku i początku XX wieku. Celem jest wskazanie najważniejszych zjawisk charakteryzujących francuski modernizm i czasy Belle Epoque. Materiałem do analizy są przede wszystkim teksty literackie (eseje, powieści, opowiadania) i obrazy (malarskie, fotograficzne i filmowe), którym towarzyszą wybrane opracowania teoretyczne. Kolejne tematy łączą się ze sobą i składają na możliwie spójny, choć z pewnością niewyczerpujący obraz przemian społeczno-kulturowo-obyczajowych we Francji tego okresu. Wydarzenia polityczne są istotnym kontekstem dla analiz kulturowych, ale same w sobie nie są tematem zajęć. Wymagana jest zatem podstawowa wiedza historyczna.

Pełny opis:

Historia kultury francuskiej: przełom nowoczesności.

Pełny program (wraz z wybranymi tekstami literackimi, które omawiane będą w trakcie semestru) przedstawiony zostanie podczas pierwszych zajęć.

Program zajęć obejmuje wybrane zagadnienia z historii kultury francuskiej drugiej połowy XIX wieku i początku XX wieku. Celem jest wskazanie najważniejszych zjawisk charakteryzujących francuski modernizm i czasy Belle Epoque. Materiałem do analizy są przede wszystkim teksty literackie (eseje, powieści, opowiadania) i obrazy (malarskie, fotograficzne i filmowe), którym towarzyszą wybrane opracowania teoretyczne. Kolejne tematy łączą się ze sobą i składają na możliwie spójny, choć z pewnością niewyczerpujący obraz przemian społeczno-kulturowo-obyczajowych we Francji tego okresu.

1. Modernité

Zagadnienia: kategoria modernité w pismach krytycznych Charles’a Baudelaire’a – filozofia nowoczesności – Gustave Flaubert i Charles Baudelaire jako konstruktorzy „przestrzeni sztuki nowoczesnej”

2. Realizm

Zagadnienia: realizm w malarstwie francuskim XIX wieku – fotografia jako medium nowoczesności – próba nowego zdefiniowania relacji między obrazem i rzeczywistością – kryzys realizmu na przełomie XIX i XX wieku

3. Miasto

Zagadnienia: przemiany przestrzeni miejskiej Paryża w drugiej połowie XIX wieku – plany urbanistyczne barona Georges’a Haussmanna – wielka przebudowa Paryża w latach 50. i 60. XIX wieku – bulwary, pasaże, place: nowe przestrzenie i nowe sposoby posługiwania się nimi – budowa Wieży Eiffela i wystawa światowa w Paryżu w 1889 roku – naturalizm a realizm w literaturze i malarstwie

4. Perspektywy

Zagadnienia: przemiany percepcji i nowe formy doświadczania na przełomie XIX i XX wieku – nowe prądy w malarstwie – między impresjonizmem a kubizmem – wpływ impresjonizmu na filozofię, literaturę, muzykę i film

5. Ruchomy obraz

Zagadnienia: wiek XIX jako wiek wynalazków – przemiany w postrzeganiu czasu i przestrzeni na przełomie XIX i XX wieku – wynalezienie i upowszechnienie kinematografu – bracia Lumiére i Georges Méliès: dwa modele kinematograficznego pojmowania rzeczywistości – kino a sztuki tradycyjne

6. Narracje

Zagadnienia: nowe formy narracji powieściowej na początku XX wieku – modernizm w literaturze – przemiany obyczaju i seksualności czasów Belle Époque

7. Wielka Wojna

Zagadnienia: pierwsza wojna światowa z perspektywy Francji – „wojna kubistyczna”: doświadczenie wojny a przemiany w sztuce europejskiej – nowa koncepcja działań wojennych – radykalizm projektu literacko-egzystencjalnego Céline'a

Literatura:

Literatura podstawowa (podczas pierwszych zajęć przedstawiona zostanie ostateczna lista lektur - wszystkie lektury udostępniane będą w formie skanów google class room):

Charles Baudelaire, Malarz życia nowoczesnego [w:] tegoż, Rozmaitości estetyczne, słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2000, s. 309–346.

Pierre Bourdieu, Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, Universitas, Kraków 2001, s. 78–133.

Emil Zola, Proudhon i Courbet [w:] tegoż, Słuszna walka, PIW, Warszawa 1982.

André Rouillé, Fotograficzna nowoczesność [w:] tegoż, Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, Universitas, Kraków 2007, s. 21–61.

Emil Zola, Zdobycz, PIW, Warszawa.

Walter Benjamin, Paryż – stolica XIX wieku [w:] tegoż, Anioł historii, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1996.

Jonathan Crary, Uwalnianie widzenia [w:] tegoż, Zawieszenia percepcji. Uwaga, spektakl i kultura nowoczesna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009 (fragmenty).

Rosalind E. Krauss, Oryginalność awangardy, w: tejże, Oryginalność awangardy i inne mity modernistyczne, słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2011.

Tom Gunning, Jesteśmy tutaj i gdzieś indziej. Magia sceniczna końca XIX wieku a pojawienie się (i znikanie) wirtualnego obrazu jakoś korzenie kina, „Kultura Popularna” 2013, nr 3.

Bernard Chardère, Pierwsze dokonania, pierwsze projekcje, „Kwartalnik Filmowy” 1995/1996, nr 12–13.

Georges Sadoul, Rozmowa z Louisem Lumiérem, „Kultura Filmowa” 1970, nr 12.

Anatole France, Dzień jutrzejszy i Emil Zola, w: tegoż, Szkice literackie, przeł. Maciej Żurowski, Czytelnik, Warszawa 1951.

Marcel Proust, W stronę Swanna, przeł. Tadeusz Boy-Żeleński, PIW, Warszawa 1992, s. 7–49.

Colette, Moje lata terminowania, w: tejże, Niebieska latarnia, przeł. Krystyna Dolatowska, PIW, Warszawa 1984.

Louis-Ferdinand Céline, Podróż do kresu nocy, Świat Literacki, Izabelin 2005, s. 9–52.

Modris Eksteins, Święto wiosny. Wielka wojna i narodziny nowego wieku, przeł. Krystyna Rabińska, Warszawa 1996, s. 161–178, 235–243 .

Efekty uczenia się:

Studentka/student zna i rozumie:

- swoistość nauk o kulturze oraz ich związki z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi;

- w stopniu zaawansowanym wybrane aspekty historii kultury francuskiej;

- podstawowe media i środki transmisji kultury (słowo, obraz, widowisko) oraz ich wpływ na kształt procesu kulturowego;

- w stopniu zaawansowanym wybrane aspekty francuskiej kultury literackiej i twórczości słownej, widowisk kulturowych i kultury teatralnej, kultury wizualnej i filmowej oraz relacje między nimi;

- metody analizy oraz interpretacji praktyk i tekstów kultury;

- wybrane nurty i narzędzia historii literatury, teatru, widowisk oraz sztuk wizualnych i filmu.

Studentka/student potrafi:

- wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych;

- interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst historyczny, społeczny i polityczny;

- określać znaczenie medialnego charakteru praktyk i przekazów kulturowych dla ich treści i funkcji;

- zabierać głos w dyskusji stosując poprawne strategie argumentacyjne i operacje logiczne.

Studentka/student jest gotowa/gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści;

- przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury w tym używania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów;

- zaangażowania w dialog społeczny i międzykulturowy ze zrozumieniem i empatią;

- wykazywania troski o dziedzictwo kulturowe i świadomości jego znaczenia dla życia społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność i aktywność na zajęciach. Usprawiedliwione są dwie nieobecności w semestrze, osoby mające trzy lub cztery nieobecności muszą zaliczyć dwie z nich na dyżurze, natomiast osoby mające więcej niż pięć nieobecności nie zostaną dopuszczone do egzaminu i nie zaliczą zajęć. Na finalną ocenę z egzaminu ustnego składają się oceny z odpowiedzi na dwa pytania - lista pytań/zagadnień egzaminacyjnych zostanie udostępniona na miesiąc przed końcem semestru.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)