Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia edukacji: utopie pedagogiczne nowoczesności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-KON2022K31
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Antropologia edukacji: utopie pedagogiczne nowoczesności
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Konwersatoria fakultatywne IKP
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wymagania: ogólna znajomość historii powszechnej, przygotowanie z zakresu

antropologii kultury, umiejętność samodzielnego i krytycznego myślenia.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą polskim projektom nowoczesnej pedagogiki,

sformułowanym na przełomie XIX i XX wieku, których celem miało być

nie tylko doskonalenie systemów wychowawczych, ale przede wszystkim

projektowanie nowych instytucji i praktyk życia społecznego dla

środowisk nieuprzywilejowanych i wykluczanych, a dzięki nim gruntowne

przeformułowanie kultury w wymiarze politycznym, ekonomicznym i

społecznym. Podczas zajęć przyjrzymy się pismom i kontekstowi

historyczno-kulturowemu takich społeczników, teoretyków i praktyków

wychowania jak: Jan Władysław Dawid, Henryk Rowid, Janusz

Korczak/Henryk Goldszmit, Helena Radlińska, Józef Czesław Babicki,

Aleksander Kamiński, Maria Grzegorzewska. A przede wszystkim:

zastanowimy się, jaki wpływ na ich koncepcje miała praca z dziećmi ze

środowisk nieuprzywilejowanych i w jaki sposób dzieci te

współkształtowały ich koncepcje, będąc aktywnym, choć pomijanym,

aktorem ówczesnych pedagogik, a w konsekwencji – nowych koncepcji

emancypacji społecznych.

Pełny opis:

Pedagogika, mająca jeszcze starożytny rodowód, w epoce nowoczesnych,

krytycznych projektów modernizacyjnych i emancypacyjnych, miała być

nauką projektującą społeczeństwo, kładącą nacisk na ideę tworzenia

nowego człowieka, a wraz z nim świata nowej kultury. Jednocześnie

jednak stanowiła ona nie tylko zbiór uniwersalistycznych teorii –

stosowanych filozofii kultury, ale domenę różnorodnych praktyk

stanowiących odpowiedź na lokalne wyzwania i potrzeby różnych

aktorów życia społecznego, zwłaszcza tych najmniej uprzywilejowanych

oraz różnorodnych kontekstów historycznych oddziałujących na

koncepcje wychowania, pożądanych instytucji życia publicznego oraz

wzorców osobowych. Ich zrozumienie wymaga gruntownej refleksji

historyczno-kulturowej, zwłaszcza zaś znajomości tła społecznego, w

którym tworzono utopie pedagogiczne i konstruowano nowe modele

ludzkiego współdziałania. Aktywnym podmiotem – aktorem

oddziałującym na projekty pedagogiczne – nadal nie dość widocznym dla

historyków kultury, zwłaszcza zaś historyków pedagogiki, było przede

wszystkim dziecko. Nie tylko było ono odbiorcą koncepcji

pedagogicznych, ale także ich współtwórcą, bo to dzięki współpracy z nim

tworzono nowe praktyki wychowawcze, na które miało ono sprawczy

wpływ. Podczas zajęć będziemy, w oparciu o teksty źródłowe i

teoretyczne, starali się rekonstruować rolę dzieci w kreowaniu utopii

pedagogicznych nowoczesności i zastanowimy się, w jaki sposób na

gruncie historyczno-kulturowym można tę rolę odzyskać.

Literatura:

Wybrane teksty źródłowe:

Jan Władysław Dawid, O duszy nauczycielstwa (1912);

Janusz Korczak/Henryk Goldszmit, Jak kochać dziecko (1919-21), Prawo

dziecka do szacunku (1928), Prawidła życia (1930)

Henryk Rowid, Szkoły twórcze,

Helena Radlińska, Stosunek wychowawczy do środowiska społecznego.

Szkice z pedagogiki społecznej (1935)

Maria Grzegorzewska, Opieka wychowawcza nad dziećmi niewidomymi i

głuchociemnymi (1933)

Józef Czesław Babicki, Wychowanie dziecka opuszczonego w placówkach

opiekuńczo-wychowawczych (1929), Jestem opiekunem (1935)

Aleksander Kamiński, Antek Cwaniak (1932), Krąg rady (1935)

„Mały Przegląd” – wybrane numery z lat 1926-1939

Wspomnienia z maleńkości dzieci Naszego Domu w Pruszkowie (1924)

Pamiętniki bezrobotnych pod red. Ludwika Krzywickiego (1933)

Teksty teoretyczne:

Spyros Spyrou, Disclosing Childhoods. Research and Knowledge

Production for Critical Childhood Studies (2018)

Kate Douglas and Anna Poletti, Life Narratives and Youth Culture,

Representation, Agency and Participation (2016)

G.K Lieten, Children, Structure and Agency. Realities Across the

Developing World (2008)

Allison James, Socialising Children (2013)

Karen M. Smith, The Government of Childhood. Discourse, Power and

Subjecitivity (2014)

Metody i kryteria oceniania:

- rzetelna frekwencja

- aktywne uczestnictwo w zajęciach

- przygotowanie problematyzacji tekstu w ramach zespołowej

prezentacji

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rakoczy
Prowadzący grup: Marta Rakoczy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)