Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Klasa i reprezentacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-KON2022K38
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Klasa i reprezentacja
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Konwersatoria fakultatywne IKP
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Pełny opis:

Już od XIX wieku klasę konceptualizowano jako silnie zależną od

reprezentacji, dzięki której klasa w sensie empirycznym (zbiór

jednostek), staje się klasą w sensie politycznym. Stąd istotność

powracającego pytania: w jakiej relacji pozostają reprezentacje

klas społecznych z ich rzeczywistościami? Czy klasę społeczną w

ogóle widać? Czy możliwe jest pokazanie klasy jako zbiorowości,

połączonej wspólnym doświadczeniem i interesami, czy

przedstawienia klas ograniczać się muszą do należących do

określonej klasy jednostek?

Przykładowe zagadnienia:

- Historyczne i współczesne praktyki wytwarzania „typowości”

klasowej

- Reprezentacje klas społecznych, powiązane ze stylem życia,

praktykami, stopniem sprawczości społecznej

- Rola reprezentacji w wytwarzaniu i podtrzymywaniu świadomości

klasowej

- Historyczne i współczesne strategie reprezentacji klasy ludowej,

robotniczej, średniej, wyższej; praktyki rozpoznawania klas

społecznych oraz inne praktyki patrzenia związane z porządkiem

klasowym

- Relacja pomiędzy określonymi gatunkami filmowymi i

telewizyjnymi (np. film akcji, melodramat, kino społeczne,

telenowela, reality show) a porządkiem klasowym

- Polityczna moc obrazów klasy i wytwarzanie obrazów-symboli,

organizowanie klasowe za pomocą narzędzi wizualnych

- Reprezentacje konfliktów klasowych, procesów pokonywania

hierarchii klasowych i zmiany pozycji klasowej (m.in. awans oraz

deklasacja)

- Estetyczne polityki przestrzenne a struktury klasowe

Literatura:

Przykładowe lektury:

Pierre Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa 2005.

Joshua Clover, Riot.Strike.Riot, London 2016.

Maciej Gdula, Przemysław Sadura (red.), Style życia i porządek klasowy w Polsce,

Warszawa 2012.

Fredric Jameson, The Political Unconscious, Ithaca 1981.

Franco Moretti, The Bourgeois: Between History and Literature, London 2013.

Bruce Robbins, Upward Mobility and the Common Good. Toward a Literary History of

the Welfare State, Princeton 2007.

Beverly Skeggs, Formations of Class and Gender. Becoming Respectable, London

1997.

Efekty uczenia się:

Student/ka zna i rozumie:

- w zaawansowanym stopniu wybrane metodologie nauk o kulturze, strategie poznawcze i

stosowane metody badawcze

- metody analizy oraz interpretacji praktyk i tekstów kultury

- wybrane nurty i narzędzia historii literatury, teatru, widowisk oraz sztuk wizualnych i filmu

Student/ka potrafi:

- interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst historyczny, społeczny i

polityczny

- określać znaczenie medialnego charakteru praktyk i przekazów kulturowych dla ich treści i

funkcji

Student/ka jest gotów/gotowa do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegać będzie aktywność na zajęciach (30%). Zaliczenie

będzie miało formę krótkiej pracy zaliczeniowej lub regularnie

prowadzonego dzienniczka filmowego (70%).

Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Osoby

mające od trzech do pięciu nieobecności w celu

zaliczenia zajęć muszą je zaliczyć na dyżurze (rozmowa o

lekturach z zajęć). Osoby mające więcej niż pięć

nieobecności w semestrze nie będą dopuszczane do

zaliczenia zajęć (wyjątkiem są osoby posiadające

zwiększony limit nieobecności potwierdzony decyzją

KJD).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)