Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat analizy semiotycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-KON2022K4
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztat analizy semiotycznej
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Konwersatoria fakultatywne IKP
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Analiza semiotyczna jest dziś szeroko wykorzystywana w badaniach postaw społecznych, planowaniu strategii komunikacyjnych, w marketingu i reklamie. Warsztaty na praktycznych przykładach pozwolą zapoznać się uczestniczkom i uczestnikom z podstawowymi technikami badawczymi.

Zajęcia będą miały charakter praktyczny. Zaplanowane są w metodologii "skrzynki narzędziowej". Każde kolejne spotkanie wprowadza nowe narzędzie, które następnie zastosowane zostanie w praktyce we wspólnej analizie wybranego tekstu kultury lub korpusu źródeł.

Pełny opis:

Analiza semiotyczna na uniwersytecie kojarzy się zwykle z badaniami literaturoznawczymi lub zakorzenionymi w nich dość wiekowymi analizami kultury Rolanda Barthesa czy Umberta Eco. Tymczasem współcześnie metodologia ta jest szeroko wykorzystywana m.in. w planowaniu kampanii społecznych, analizie społecznej percepcji zjawisk, w reklamie i marketingu czy komunikacji politycznej.

Osoby uczestniczące w zajęciach nauczą się między innymi:

- zbierać i analizować materiały z mediów tradycyjnych i społecznościowych;

- samodzielnie planować pracę na dużych korpusach danych;

- sortowania tekstów na tematy, ich klasyfikacji i analizy jakościowej tematów, także prowadzonej na korpusie wstępnie przeanalizowanymi przez algorytmy metodami NLP (np. Latent Dirichlet allocation);

- wykorzystywać kwadrat semiotyczny w analizie kodów komunikacyjnych;

- analizy kodów werbalnych i wizualnych;

- analizy narracyjnej;

- analizy archetypów;

- analizy pól semantycznych.

Przyjrzymy się także nieoczywistym nowym ścieżkom we współczesnym pejzażu semiotycznym takim jak:

- marki narodowe i semiotyka patriotyzmu;

- franczyzy, uniwersa kulturowe, multiwersa.

Literatura:

Anholt, Simon, Sprawiedliwość marek

Barthes, Roland, Mitologie

Holt, Douglas B. How brands become icons: The principles of cultural branding. harvard business press, 2004.

Mark, Margaret, Carol S. Pearson. The hero and the outlaw: Building extraordinary brands through the power of archetypes. McGraw Hill Professional, 2001.

Valentine, Virginia. "Semiotics: what it is and what it can do for market research." Market Research Handbook (2012).

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć osoba uczestnicząca w nich:

- zna i rozumie metody analizy oraz interpretacji praktyk i tekstów kultury;

- potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych;

- potrafi interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst historyczny, społeczny i polityczny;

- potrafi określać znaczenie medialnego charakteru praktyk i przekazów kulturowych dla ich treści i funkcji;

- potrafi wykorzystywać metodologię badawczą oraz narzędzia (także cyfrowe) nauk humanistycznych oraz prezentować i syntetyzować uzyskane tymi metodami dane;

- potrafi inicjować i prowadzić badawcze prace zespołowe; współdziałać w zespole z innymi osobami; organizować pracę indywidualną i zespołową.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiotem oceny będą:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach;

- wykonywane zespołowo analizy (poza godzinami zajęć).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)