Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekspozycje Zagłady

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-KON2022K48
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekspozycje Zagłady
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Konwersatoria fakultatywne IKP
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem konwersatorium jest podjęcie krytycznej refleksji na temat muzealnych projektów upamiętniających Zagładę Żydów oraz edukujących o Holokauście. Przedmiotem namysłu będzie nie tylko sam kształt wystaw (dobór i sposób eksponowania obiektów oraz przekaz narracji muzealnej), lecz również społeczne funkcjonowanie muzeów-miejsc pamięci, a także innych ekspozycji poświęconych tematyce Zagłady. Tematem podejmowanym na zajęciach będą także osadzone w kontekście historycznym zamiary twórców ekspozycji oraz oczekiwania odbiorców. Bazę źródłową zajęć stanowić będą teksty historyczno-teoretyczne, wypowiedzi prasowe, filmy, a także zróżnicowane gatunkowo materiały dostępne online.

W programie konwersatorium jest zwiedzanie trzech wystaw zlokalizowanych w Warszawie: galerii "Zagłada" na wystawie stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ekspozycji stałej Żydowskiego Instytutu Historycznego zatytułowanej "Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu" oraz wystawy "Zawołani po imieniu" Instytutu Pileckiego .

Istotnym punktem programu konwersatorium jest trzydniowy wyjazd studyjny do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w maju 2023 r. (IKP pokrywa koszty zwiedzania oraz noclegu; dojazd i wyżywienie opłacają osoby uczestniczące w zajęciach).

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest podjęcie krytycznej refleksji na temat muzealnych projektów upamiętniających Zagładę Żydów oraz edukujących o Holokauście. Przedmiotem namysłu będzie nie tylko sam kształt wystaw (dobór i sposób eksponowania obiektów oraz przekaz narracji muzealnej), lecz również społeczne funkcjonowanie muzeów-miejsc pamięci, a także innych ekspozycji poświęconych tematyce Zagłady. Tematem podejmowanym na zajęciach będą także osadzone w kontekście historycznym zamiary twórców ekspozycji oraz oczekiwania odbiorców. Bazę źródłową zajęć stanowić będą teksty historyczno-teoretyczne, wypowiedzi prasowe, filmy, a także zróżnicowane gatunkowo materiały dostępne online.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest podjęcie krytycznej refleksji na temat muzealnych projektów upamiętniających Zagładę Żydów oraz edukujących o Holokauście. Przedmiotem namysłu będzie nie tylko sam kształt wystaw (dobór i sposób eksponowania obiektów oraz przekaz narracji muzealnej), lecz również społeczne funkcjonowanie muzeów-miejsc pamięci, a także innych ekspozycji poświęconych tematyce Zagłady. Tematem podejmowanym na zajęciach będą także osadzone w kontekście historycznym zamiary twórców ekspozycji oraz oczekiwania odbiorców. Bazę źródłową zajęć stanowić będą teksty historyczno-teoretyczne, wypowiedzi prasowe, filmy, a także zróżnicowane gatunkowo materiały dostępne online.

W programie konwersatorium jest zwiedzanie trzech wystaw zlokalizowanych w Warszawie: galerii "Zagłada" na wystawie stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ekspozycji stałej Żydowskiego Instytutu Historycznego zatytułowanej "Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu" oraz wystawy "Zawołani po imieniu" Instytutu Pileckiego .

Istotnym punktem programu konwersatorium jest trzydniowy wyjazd studyjny do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w maju 2023 r. (IKP pokrywa koszty zwiedzania oraz noclegu; dojazd i wyżywienie opłacają osoby uczestniczące w zajęciach).

Literatura:

Szczegółowy plan zajęć i lista lektur zostaną przedstawione na początku semestru.

Przykładowe źródła:

Brycht Andrzej, "Wycieczka Auschwitz-Birkenau", wyd. różne, pierwodruk 1966.

Forecki Piotr, "Spory o polsko-żydowską przeszłość i pamięć w debatach publicznych", Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010.

"Gruz z papier-mâché" – z prof. Jackiem Leociakiem rozmawiają Zofia Waślicka i Artur Żmijewski, „Krytyka Polityczna” 18 lutego 2015.

Kobielska Maria, "Polska kultura pamięci w XXI wieku: dominanty", Wydawnictwo IBL, Warszawa 2016.

Kulka Otto Dov, "Pejzaże metropolii śmierci. Rozmyślania o pamięci i wyobraźni", przeł. Michał Szczubiałka, Wołowiec 2014.

Lachendro Jacek, "Zburzyć i zaorać?... Idea założenia Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w świetle prasy polskiej w latach 1945-1948", Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Oświęcim 2007.

"Obóz – Muzeum. Trauma we współczesnym wystawiennictwie", red. Małgorzata Fabiszak i Marcin Owsiński, Universitas, Kraków 2013.

Sineaeva-Pankowska Natalia, "Jak zwiedzający odbierają galerię „Zagłada”. Z notatek przewodniczki", „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2016, nr 12.

Kirshenblatt-Gimblett Barbara, "Odpowiedź", „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2016, nr 12.

Roma Sendyka, "Nie-miejsca pamięci i ich nie-ludzkie pomniki", „Teksty Drugie” 2017, nr 2.

Ziębińska-Witek Anna, "Historia w muzeach. Studium ekspozycji Holokaustu", Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.

Ziębińska-Witek Anna, "Turystyka śmierci jako zjawisko kulturowe", „Teksty Drugie” 2012, nr 3.

"Ostatni etap", reż. Wanda Jakubowska (1948)

"Wycieczka w nieznane", reż. Jerzy Ziarnik (1967)

"Pamięć, świadomość, odpowiedzialność. 70 lat Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau", reż. Ewa Święs-Kucybała (2017)

Efekty uczenia się:

Studenci i studentki znają i rozumieją w stopniu pogłębionym wybrane aspekty kultury polskiej związane z przemianami ekspozycji muzealnych poświęconych Zagładzie. Potrafią samodzielnie prowadzić pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego. Są gotowi do dostrzegania wagi refleksji kulturoznawczej dla życia społecznego, a także do zaangażowania w dialog społeczny i międzykulturowy.

K_W01, K_W02, K_W04, K_U01, K_U02, K_U05, K_K01, K_K02, K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa zostanie wystawiona na podstawie aktywności na zajęciach oraz ustnego kolokwium (OA, K).

Nieobecność na więcej niż 1/3 zajęć uniemożliwia uzyskanie zaliczenia.

Udział w wyjeździe studyjnym do Muzeum Auschwitz-Birkenau jest obowiązkowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kowalska-Leder
Prowadzący grup: Justyna Kowalska-Leder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)