Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zastosowanie semiotyki w badaniach społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-KON2022K49
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie semiotyki w badaniach społecznych
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Konwersatoria fakultatywne IKP
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia będą miały charakter praktyczny. Zadaniem osób uczestniczących będzie zorganizowanie i

przeprowadzenie razem z wykładowcą warsztatów badawczych wśród osób studiujących w

Instytucie Kultury Polskiej. Warsztaty te pomyślane są jako element szerszego procesu ewaluacji

Instytutu. Ich celem będzie lepsze zrozumienie tego, jak nasi studenci widzą własne doświadczenie

uniwersyteckie, oraz zidentyfikowanie motywacji stojących za decyzjami o podjęciu, kontynuacji

lub przerwaniu studiów.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone będą metodą projektową. Podczas pierwszych zajęć opracujemy moduły

badawcze, z których składać się będą warsztaty. Następnie osoby uczestniczące zostaną podzielone

na grupy. Każda z nich będzie pracować nad jednym z modułów w trybie indywidualnym, pracy

grupowej.

Zadaniem osób uczestniczących w zajęciach będzie nie tylko przygotowanie finalnego warsztatu,

ale także samodzielne współprojektowanie samego procesu jego przygotowywania (podział zajęć

wewnątrz grupy, planowanie kolejnych rezultatów i kamieni milowych, zarządzanie sytuacjami

kryzysowymi).

W maju lub czerwcu w ramach zajęć przeprowadzone zostaną warsztaty badawcze, wykorzystujące

narzędzia semiotyki i myślenia wizualnego do analizy opinii i postaw osób studiujących w IKP.

Końcowym etapem zajęć będzie opracowanie i analiza uzyskanych wyników oraz przygotowanie

ich prezentacji.

Literatura:

Theo Van Leeuwen, Introducing social semiotics, Routledge 2005.

Badania jakościowe (t. 1 i 2), red. Dariusz Jemielniak, PWN 2012.

Dan Roam, Narysuj swoje myśli, Onepress 2021.

Efekty uczenia się:

Osoba, która ukończyła zajęcia:

1. potrafi w sposób refleksyjny i krytyczny analizować zjawiska kulturowe i teksty kultury

2. w analizie zjawisk i tekstów kultury wykorzystuje teorie antropologiczne oraz wybrane inne

teorie z zakresu nauk humanistycznych

3. potrafi wykorzystywać metodologię badawczą nauk humanistycznych oraz prezentować i

syntetyzować uzyskane tymi metodami dane

4. uczestniczy w debacie publicznej na poziomie lokalnym, w środowisku uniwersyteckim

5. angażuje się w prace zespołowe ze świadomością wagi wspólnego działania i etyczną

odpowiedzialnością

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone będą metodą projektową i skoncentrowane na pracy grupowej.

Przedmiotem oceny będzie system

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)