Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium analizy filmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-KON2022K7
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Laboratorium analizy filmu
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Konwersatoria fakultatywne IKP
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Własne zainteresowania osób uczestniczących w zajęciach związane ze sztuką filmową,

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia o charakterze warsztatowym.

Student zdobywa wiedzę dotyczącą interpretacji filmu z wykorzystaniem wiedzy z zakresu antropologii kultury, metodyki analizy i interpretacji dzieła filmowego oraz praktycznych umiejętności jej samodzielnego prowadzenia. Poznaje sposoby wykorzystania w trakcie budowania interpretacji dzieła filmowego informacji, które zostały przez niego zgromadzone w procesie analizy. Potrafi wykorzystać różne podejścia interpretacyjne i różnorodne konteksty oraz samodzielnie wyszukać literaturę niezbędną do przeprowadzenia pracy analityczno-interpretacyjnej związanej z konkretnym filmem.

Pełny opis:

Tematyka zajęć będzie związana z antropologia filmu, przedstawianiem w filmie przestrzeni i czasu, problematyką inicjacyjno- mityczną, typami bohaterów osadzonymi w tradycji kulturowej.

Zadaniem Laboratorium analizy filmu fabularnego jest przygotowanie studentów zainteresowanych problematyką badania dzieła filmowego do samodzielnej, pogłębionej analizy i interpretacji filmu. Problematyka zajęć będzie się skupiała wokół zagadnień związanych z przestrzenią filmową, czasem w filmie, obrazem filmowym (pojęcie obrazu filmowego, kompozycja i struktura obrazu filmowego, jedność treści i formy), obecnością człowieka w obrazie filmowym (człowiek a przestrzeń i czas, aktor a postać, rola kostiumu i charakteryzacji), światłem (symbolika, doznawanie światła, światło i cień), kolorem, dźwiękiem i muzyką (kreacja świata dźwiękowego w filmie, rola muzyki). Zajęcia poszerzają wiedzę teoretyczną oraz pogłębiają umiejętność analizy filmu i jego interpretacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykorzystywanie wiedzy z zakresu antropologii kultury.

Wybór omawianych filmów zostanie dokonany razem z uczestnikami zajęć na podstawie propozycji prowadzącego.

Literatura:

Dudziak A., Antropologia przestrzeni w filmie fabularnym, Lublin 2000; Estetyka i film, red. A. Helman, Warszawa 1972; Interpretacja dzieła, red. M. Czerwiński, Wrocław 1987; G. Mercado, Okiem filmowca przeł. R. Mączyński, Warszawa 2011; Ch. Vogler, Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy, przeł. K. Kosińska, Warszawa 2010; Wójcik J., Labirynt światła,Warszawa 2006; S. Kuśmierczyk, Wyprawa bohatera w polskim filmie fabularnym, Warszawa 2014; Antropologia postaci w dziele filmowym, Warszawa 2015; Wybrane artykuły z „Kwartalnika Filmowego”.

Lektury będą udostępniane w formie pdf.

Efekty uczenia się:

- dobra umiejętność analizy i interpretacji dzieła filmowego,

- samodzielność, oryginalność i kreatywność w obrębie wybranych zadań filmoznawczych,

- umiejętność pogłębionej i krytycznej oceny wartości artystycznej dzieła filmowego,

- umiejętność interpretacji dzieła filmowego w szerokim kontekście kulturowym- student jest oryginalny i kreatywny w podejściu do interpretacji dzieła filmowego

Student zna i rozumie:

- w stopniu pogłębionym wybrane aspekty kultury polskiej związane z samodzielnie obraną drogą badawczą,

- metodologie nauk o kulturze i powiązane z nimi metody badawcze,

Student potrafi:

- wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych oraz właściwie i twórczo prezentować ich wyniki,

- interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst historyczny, społeczny i polityczny,

- wykorzystywać metodologię badawczą oraz narzędzia (także cyfrowe) nauk humanistycznych oraz prezentować i syntetyzować uzyskane tymi metodami dane; dostosować istniejący lub stworzyć nowe narzędzia badawcze dla celów własnych badań,

- zabierać głos w dyskusji wobec różnorodnych odbiorców, mówiąc zrozumiale i poprawnie; samodzielnie poprowadzić debatę naukową lub dyskusję publiczną

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności, aktywność na zajęciach, praca semestralna.

Uczestnicy zajęć mogą opuścić 2 zajęcia (2 x 90 min). Inne nieobecności są zaliczane w sposób uzgodniony z prowadzącym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Seweryn Kuśmierczyk
Prowadzący grup: Seweryn Kuśmierczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)