Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Jak żyć w małym mieszkaniu?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-KON2023K19
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Jak żyć w małym mieszkaniu?
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Konwersatoria fakultatywne IKP
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym lekturę tekstów naukowych.

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone jest historii polityk mieszkaniowych, architekturze mieszkaniowej i praktykom życia codziennego lokatorów mieszkań w Polsce z odniesieniem do globalnych procesów.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone będą mieszkalnictwu w stanie kryzysu. Koncentrując się na lokalnym kontekście, ale też sięgając po przykłady z innych państw i regionów, będziemy się przyglądać zarówno historycznym jak i współczesnym kryzysom mieszkaniowym i sposobom radzenia sobie z nimi.

Szczególnie interesować nas będą dwa zjawiska: kryzys wywołany podporządkowaniem polityk mieszkaniowych mechanizmom neoliberalnym a także wpływ kryzysu klimatycznego i ekologicznego na mieszkalnictwo.

Przyjrzymy się też różnym alternatywnym projektom i praktykom mieszkaniowym, które starają się przeciwstawić negatywnym procesom. Sięgniemy też do historycznych projektów sprawiedliwych społecznie i przyjaznych dla środowiska osiedli mieszkaniowych.

Za materiał do dyskusji posłużą nam publikacje naukowe, artykuły publicystyczne, czasopisma poświęcone mieszkalnictwu oraz materiały audiowizualne. Niektóre teksty będą w języku angielskim.

Literatura:

Cupers Kenny, Human Territoriality and the Downfall of Public Housing, "Public culture" 2017, nr 29

"Dom, osiedle, mieszkanie" [wybrane numery]

Drozda Łukasz, Uszlachetniając przestrzeń Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy, Warszawa 2017

Engels Fryderyk, W kwestii mieszkaniowej [wyd. różne]

Halawa Mateusz, Kategorie moralne w społecznym życiu kredytów frankowych w Polsce. Wstępne rozpoznania z badań etnograficznych, Prakseologia 2017, nr 159

"Housing for degrowth. Principles, models, challanges and opportunities", red. Anitra Nelson, François Schneider, Routledge, London-New York 2018

Kajdanek Katarzyna, Suburbanizacja po polsku, Kraków 2012

Kusiak Jonna, Chaos Warszawa. Porządki przestrzenne polskiego kapitalizmu, Warszawa 2017

Madden David, Marcuse Peter, In Defense of Housing: The Politics of Crisis, 2016

Pluciński Przemysław, Bez "prawa do miasta". O wytwarzaniu przestrzennej (nie)sprawiedliwości na przykładzie Poznania, [w:] Życie na skraju - marginesy społeczne wielkiego miasta, red. Zbigniew Galor et. al., Bielefeld 2014

Syrkus Helena, Ku idei osiedla społecznego 1925-1975, Warszawa 1976

Smith Neil, The New Urban Frontier. Gentrification and revanchist city, London/New York, 1996

Rolnik Raquel, Urban warefare. Housing Under the Empire of Finance, 2019

The Pruitt-Igoe Myth (2011), reż. Chad Freidrichs

Twardoch Agata, System do mieszkania. Perspektywy rozwoju dostępnego budownictwa mieszkaniowego, Warszawa 2019

Urbański Jarosław, Odzyskać miasto. Samowolne osadnictwo, skłoting, anarchitektura, Poznań 2005

"Życie W.S.M. Biuletyn informacyjny" [wybrane numery]

Efekty uczenia się:

K_W04, K_U02, K_K01, K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Na zajęciach dopuszczalne są dwie nieobecności. Osoby mające od trzech do pięciu nieobecności powinny je zaliczyć np. na dyżurze. Na ocenę końcową składa się aktywny udział w dyskusjach na zajęciach oraz przygotowanie eseju końcowego i opublikowanie go na blogu poświęconym tematyce zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Weronika Parfianowicz
Prowadzący grup: Weronika Parfianowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)