Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tekstualne doświadczenia niepełnosprawności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-KON2023K27
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Tekstualne doświadczenia niepełnosprawności
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Konwersatoria fakultatywne IKP
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć będziemy analizować i interpretować teksty kultury (teatralne, dramatyczne, (auto)biograficzne) tworzone przez osoby doświadczające niepełnosprawności bądź te, które tematyzują to doświadczenie. Wybrane utwory poddamy analizie poetologicznej, by następnie pytać o to, jak dana forma „działa” w kontekście społeczno-kulturowo-historycznym.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest analiza i interpretacja tekstów kultury – dramatycznych, teatralnych, (auto)biograficznych – dotyczących niepełnosprawności (przede wszystkim tworzonych przez osoby doświadczające niepełnosprawności, ale także – w kilku przypadkach – tych, które to doświadczenie tematyzują w ramach fikcji). Podczas pierwszych zajęć uczestnicy/uczestniczki konwersatorium zostaną zaznajomieni/zaznajomione z kluczowymi informacjami na temat disability studies oraz najważniejszymi terminami, które będą mogły stanowić punkt odniesienia w dyskusjach. Rozmowa dotyczyć będzie również samego (problematycznego) pojęcia niepełnosprawności i społecznych dyskursów na jej temat. By badać teksty kultury traktujące o niepełnosprawności, konieczne jest bowiem odwołanie do pozaartystycznych sposobów mówienia o niej.

Konwersatorium będzie podzielone na trzy bloki: dramat, teatr, (auto)narracje. Każdy blok rozpocznie się od zajęć teoretycznych – omówienia tekstów wskazujących najważniejsze zagadnienia, konteksty bądź narzędzia do analizy utworów danego działu. Studentkom i studentom kulturoznawstwa prowadząca zaproponuje polonistyczne narzędzia analizy tekstu; spojrzenie na ukształtowanie formalne utworu, stylistykę, kompozycję. Wspólnie będziemy szukać odpowiedzi na pytanie, „jak to jest zrobione?”. Tym samym zajęcia rozszerzą kompetencje analityczne i interpretacyjne członków/członkiń kursu oraz wzbogacą świadomość filologiczną. Refleksji poddamy to, jak dana forma „działa” i „pracuje” w kontekście społeczno-kulturowo-historycznym, do jakich praktyk mówienia i myślenia o niepełnosprawności się odwołuje, czy podejmuje grę z dyskursami na temat niepełnosprawności i jej społecznym imaginarium.

Literatura:

Lista analizowanych utworów może się zmienić w zależności od dynamiki zajęć, poniżej znajduje się przykładowa propozycja.

I WPROWADZENIE: scena społeczna

• Niepełnosprawność – pojęcie, modele, dyskursy

II BLOK PIERWSZY: scena teatralna

• Zajęcia teoretyczne: freak show, gapienie się, auto-teatr

• PokaZ, reż. J. Wielgus

• Moja sprawa, reż. I. Sekierzyńska, Teatr Biuro Rzeczy Osobistych [kontekst: scenariusz]

• Mt 9,7 [ On wstał i poszedł do domu] / W Przechlapanem, R. Urbacki

III BLOK DRUGI: scena dramatyczna

• Zajęcia teoretyczne: relacje osobowe, rama dramatyczna i formy podawcze

• Noc Helvera, I. Villquist

• Debil, M. Prześluga

• Słabi, M. Drab [kontekst 4.48 Psychosis, S. Kane]

IV BLOK TRZECI: scena tworzenia o sobie samym

• Zajęcia teoretyczne: life-writting, konstrukcja narracji maladycznych

• Strategie przetrwania – Pamiętnik, C. Sobolewska [kontekst: Cela, Odpowiedź na zespół Downa, A. Sobolewska]

• Baltazar, S. Mrożek [kontekst: Wieloryb. The Globe, M. Pakuła]

• Żeby umarło przede mną. Opowieści matek niepełnosprawnych dzieci, J. Hołub [kontekst autonarracje na TikToku]

V PROJEKTY – zaliczenie

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student/studentka:

• zyskuje bazową wiedzę w zakresie kulturowych i literaturoznawczych studiów o niepełnosprawności;

• zna najważniejsze polskie współczesne teksty kultury istotne w perspektywie disability studies;

• opisuje formę i język utworów za pomocą odpowiednich pojęć i narzędzi;

• jest świadomy/a funkcjonowania dyskursów na temat niepełnosprawności w społeczeństwie i artystycznych strategii ich przechwycania.

UMIEJĘTOŚCI

Student/studentka:

• rozwija umiejętności analityczne i interpretacyjne, zwłaszcza kompetencję omawiania tekstu za pomocą metody close reading;

• potrafi zastosować studia o niepełnosprawności jako perspektywę badawczą we własnej pracy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student/studentka:

• jest świadomy aktywistycznego potencjału studiów o niepełnosprawności;

• potrafi otworzyć się na głos drugiej osoby i prowadzić merytoryczną dyskusję z klasą.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny będą: merytoryczny wkład studenta/studentki w dyskusję oraz projekt zaliczeniowy (możliwy do zrealizowania samodzielnie bądź w parze, według preferencji) dotyczący analizy wybranego tekstu kultury związanego z tematem konwersatorium. Projekty prezentowane będą na ostatnich zajęciach. Może to być klasyczna prezentacja (15-20) min, prowadząca jest również otwarta na kreatywne pomysły osób studiujących.

Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności, każdą kolejną należy odrobić podczas dyżuru prowadzącej. Nieobecność na więcej niż pięciu spotkaniach uniemożliwia zaliczenie przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piniewska
Prowadzący grup: Anna Piniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)