Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium postkolonialne II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-KON2023K39
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium postkolonialne II
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Konwersatoria fakultatywne IKP
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zalecana dobra znajomość języka angielskiego

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia przeznaczone dla osób zainteresowanych refleksją (post)kolonialną, zwłaszcza w odniesieniu do mechanizmów warunkujących wyłanianie się i funkcjonowanie nowoczesnych tożsamości/podmiotowości. Zajęcia łączą perspektywę teoretyczną z analizą wybranych tekstów kultury.

Pełny opis:

Zajęcia stanowią pewnego rodzaju kontynuację konwersatorium prowadzonego w semestrze zimowym, ale są otwarte również na nowe osoby.

W eseju "Nekropolityka" Achille Mbembe nazywa kolonię i plantację "wypartymi topografiami okrucieństwa" – przygląda się, jakie relacje władzy w nich zachodzą i jakie podmioty się wyłaniają. Na zajęciach owe wyparte topografie będą stanowiły punkt wyjścia do refleksji na temat nowoczesności i nowoczesnych podmiotowości jako inherentnie powiązanych z projektem kolonialnym i wpisaną w niego przemocą kolonialną. Przyjrzymy się też miejscom, które zapewniały kulturową legitymizację i popularyzację porządku kolonialnego, jak wystawy etnograficzne, muzea czy ogrody zoologiczne. W ramach zajęć zastanowimy się również, jaką rolę wspomniane topografie odgrywały i odgrywają w historii i współczesności polskiego społeczeństwa i właściwych mu hegemonicznych konceptualizacji inności. Będziemy analizować wybrane przykłady literackie, teatralne i wizualne – replikujące bądź dekonstruujące nowoczesność/kolonialność.

Literatura:

Pełna lista lektur zostanie przedstawiona na początku semestru, wszystkie teksty będą udostępniane w formie elektronicznej.

Wybór literatury:

Tony Bennett, "Kompleks wystawienniczy", tłum. Małgorzata Szubartowska, “Widok” nr 10, 2015.

Dan Hicks, "The Brutish Museums: The Benin Bronzes, Colonial Violence and Cultural Restitution", Pluto Press, London 2020.

Mahmood Mamdani, "Neither settler nor Native: The Making and Unmaking of Permanent Minorities", The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, MA 2020

Walter D. Mignolo, "Epistemiczne nieposłuszeństwo i dekolonialna opcja: Manifest", przeł. Tomasz Szerszeń, "Konteksty" nr 4, 2020, s. 15–30.

Mary Louise Pratt, "Imperialne spojrzenie. Pisarstwo podróżnicze a transkulturacja", tłum. Ewa Elżbieta Nowakowska, WUJ, Kraków 2011.

Leanne Betasamosake Simpson, "As We Have Always Done: Indigenous Freedom Through Radical Resistance", University of Minnesota Press, Minneapolis and London 2021.

Frank Wilderson, "Afropessimism", Liveright Publishing Corporation, New York 2020.

Efekty uczenia się:

Wiedza – student/ka zna i rozumie:

- w stopniu pogłębionym współczesne teorie tożsamości, szczególnie powiązane z kategorią "rasy", stanowiące podstawę aktualnie prowadzonych badań kulturoznawczych i z zakresu antropologii kultury;

- główne tendencje rozwojowe nauk o kulturze w Polsce i na świecie, zwłaszcza w odniesieniu do refleksji postkolonialnej i dekolonialnej;

Umiejętności – student/ka potrafi

- wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych;

interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst historyczny, społeczny i polityczny;

- interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst historyczny, społeczny i polityczny;

- zabierać głos w dyskusji stosując poprawne strategie argumentacyjne i operacje logiczne.

Kompetencje społeczne – student/ka jest gotów/gotowa do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści;

- przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury w tym używania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaobserwowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów;

- dostrzegania wagi refleksji kulturoznawczej dla życia społecznego i dostrzegania konieczność jej rozwoju;

- zaangażowania w dialog społeczny i międzykulturowy ze zrozumieniem i empatią

Metody i kryteria oceniania:

* frekwencja (więcej niż pięć nieobecności uniemożliwia zaliczenie zajęć);

* aktywność na zajęciach;

* lektura całości wskazanej przez prowadzącą książki beletrystycznej lub reportażowej, a następnie udział w dyskusji podczas ostatnich zajęć w semestrze;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Łuksza
Prowadzący grup: Agata Łuksza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)