Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium analizy filmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-KON2023K7
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Laboratorium analizy filmu
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Konwersatoria fakultatywne IKP
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Własne zainteresowania osób uczestniczących w zajęciach związane ze sztuką filmową

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Laboratorium będzie poświęcone twórczości filmowej Andrieja Tarkowskiego, jednego najwybitniejszych reżyserów w historii kina światowego.

Pełny opis:

Zajęcia będą poświęcone omówieniu twórczości filmowej Andrieja Tarkowskiego, uważanego za jednego z najwybitniejszych reżyserów w historii kina. Zostaną przeprowadzone, w sposób szczegółowy, analizy i interpretacje wszystkich filmów fabularnych Tarkowskiego. Będą omówione najważniejsze motywy obecne w twórczości reżysera, pojawiająca się w jego filmach symbolika, cytaty malarskie, zostanie wykonana analiza kompozycji obrazu filmowego, zastosowanej kolorystyki, zostanie omówiona rola muzyki i dźwięku. Pojawią się także informacje dotyczące procesu powstawania filmów, pracy na planie, walki reżysera z cenzurą i jego decyzji o pozostaniu na Zachodzie.

Na zajęciach zostaną także wykorzystane fragmenty filmów dokumentalnych zrealizowanych przez Tarkowskiego i filmów dokumentalnych poświęconych Tarkowskiemu

Literatura:

Literaturę będą stanowiły fragmenty z monografii „Tarkowski. Encyklopedia” – najnowszej książki prowadzącego zajęcia, poświęconej twórczości Andrieja Tarkowskiego. Będą to – przygotowane z wykorzystaniem obszernej bibliografii – materiały zawierające analizy i interpretacje poszczególnych filmów Tarkowskiego, omawiające okoliczności ich powstania, przynoszące informacje o pracy na planie i spotykających reżysera utrudnieniach. Materiały będą zawierały także fragmenty wypowiedzi Tarkowskiego na temat sztuki filmowej i przedstawiały jego autorską filozofię kina.

Osoby uczestniczące w zajęciach będą proszone o obejrzenie filmów fabularnych Tarkowskiego.

Lektura będzie udostępniana w pdf-ach.

Efekty uczenia się:

- dobra umiejętność analizy i interpretacji dzieła filmowego,

- samodzielność, oryginalność i kreatywność w obrębie wybranych zadań filmoznawczych,

- umiejętność pogłębionej i krytycznej oceny wartości artystycznej dzieła filmowego,

- umiejętność interpretacji dzieła filmowego w szerokim kontekście kulturowym- student jest oryginalny i kreatywny w podejściu do interpretacji dzieła filmowego

Student zna i rozumie:

- w stopniu pogłębionym wybrane aspekty kultury filmowej związane z samodzielnie obraną drogą badawczą,

- metodologie nauk o kulturze i powiązane z nimi metody badawcze,

Student potrafi:

- wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych oraz właściwie i twórczo prezentować ich wyniki,

- interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst historyczny, społeczny i polityczny,

- wykorzystywać metodologię badawczą oraz narzędzia (także cyfrowe) nauk humanistycznych oraz prezentować i syntetyzować uzyskane tymi metodami dane; dostosować istniejący lub stworzyć nowe narzędzia badawcze dla celów własnych badań,

- zabierać głos w dyskusji wobec różnorodnych odbiorców, mówiąc zrozumiale i poprawnie; samodzielnie poprowadzić debatę naukową lub dyskusję publiczną

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności, aktywność na zajęciach, praca semestralna.

Uczestnicy zajęć mogą opuścić 2 zajęcia (2 x 90 min). Inne nieobecności są zaliczane w sposób uzgodniony z prowadzącym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Seweryn Kuśmierczyk
Prowadzący grup: Seweryn Kuśmierczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)