Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań wizualnych II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-SPEC17KW4
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody badań wizualnych II
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty secjalizacji- Kultura Wizualna, Instytut Kultury Polskiej
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Metody badań wizualnych II:

Przedmiot jest kontynuacją zajęć - przeznaczoną dla II roku specjalizacji Kultura Wizualna. Przedmiot przeznaczony jest wyłącznie dla studentek i studentów II roku specjalizacji "Kultura wizualna".


Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie
zdalnie

Skrócony opis:

Metody badań wizualnych II:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów i studentek z podstawowymi historycznymi metodami badań wizualnych, które stanowią ważne inspiracje współczesnych badań wizualnych; z podstawowymi debatami dyscypliny studia nad kulturą wizualną oraz z zestawem zaawansowanych pojęć teoretycznych interdyscyplinarnych nauk o wizualności.

Przedmiot jest kontynuacją zajęć - przeznaczoną dla II roku specjalizacji Kultura Wizualna. Przedmiot przeznaczony jest wyłącznie dla studentek i studentów specjalizacji "Kultura wizualna".

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów i studentek z podstawowymi historycznymi metodami badań wizualnych, które stanowią ważne inspiracje współczesnych badań wizualnych. Metody te konfrontowane są z ich współczesnymi przetworzeniami, testowane na współczesnym materiale badawczym i poddawane krytyce.

Wybór zagadnień i lektur ma za zadanie wykształcić metodologiczną czujność przy pisaniu pracy magisterskiej, świadomość stosowanych metod i procedur, a za razem dostarcza języka badawczego - w wersji bardziej zaawansowanej niż "Medialność" czy "Antropologia kultury wizualnej". Przedmiot opiera się na założeniu, że teorie i metody badawcze Warburga, Panofskiego, Benjamina czy Kracauera proponują wciąż inspirujące języki i ujęcia badawcze, wymagające jednak zaawansowania w "czytaniu" wizualności (dlatego pojawiają się na późnym etapie kształcenia).

Przedmiot jest przedłużeniem ścieżki kształcenie specjalizacji "Kultura wizualna".

Literatura:

Wybrana literatura (literatura przykładowa, na początku semestru przedstawiony zostanie szczegółowy plan zajęć, wybrane lektury mogą się zmieniać).

Rosalyn Deutsche, Agoraphobia

Ariella Azoulay, Potential History

Eve Kosofsky Sedgwick, Czytanie paranoiczne

Jose Esteban Munoz, Cruising Utopia

Jonathan Flatley, Affective Mapping

Efekty uczenia się:

Absolwentka/ Absolwent zna i rozumie:

- w stopniu pogłębionym współczesne teorie kultury oraz jej mediów (kultura wizualna) i związanych z nimi praktyk kulturowych;

- metodologie nauk o kulturze i powiązane z nimi metody badawcze

- główne tendencje rozwojowe nauk o kulturze w Polsce i na świecie

Absolwentka/ Absolwent potrafi:

- wykorzystać posiadaną wiedzę, by samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje z różnorodnych źródeł i wykorzystywać je w samodzielnych projektach badawczych oraz właściwie i twórczo prezentować ich wyniki

- interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst historyczny, społeczny i polityczny

- wykorzystywać metodologię badawczą oraz narzędzia (także cyfrowe) nauk humanistycznych oraz prezentować i syntetyzować uzyskane tymi metodami dane; dostosować istniejący lub stworzyć nowe narzędzia badawcze dla celów własnych badań

- wykorzystywać posiadaną wiedzę by formułować i testować hipotezy z zakresu nauk o kulturze

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, aktywność, lektura (uważna) wybranych prac teoretycznych, przygotowywanie zadań pisemnych, uczestnictwo w pracach w podgrupach oraz zdanie egzaminu ustnego (egzamin obejmuje wiedzę z obu semestrów zajęć).

Podstawowym warunkiem zaliczenia jest uczestniczenie w zajęciach: osoba studiująca ma prawo do dwóch nieobecności w semestrze - nieobecność na więcej niż pięciu zajęciach skutkuje niedopuszczeniem do zaliczenia semestru, a w konsekwencji przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Szcześniak
Prowadzący grup: Magda Szcześniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)