Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy ochrony własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3002-WLAINT
Kod Erasmus / ISCED: 10.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy ochrony własności intelektualnej
Jednostka: Instytut Kultury Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studentów I roku studiów I stopnia (licencjackich) IKP
Punkty ECTS i inne: 0.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie podstawowych informacji z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Pełny opis:

Zajęcia służą zapoznaniu studentów z najważniejszymi problemami systemu ochrony własności intelektualnej w zakresie prawa krajowego (podział praw własności intelektualnej na prawo autorskie i prawa pokrewne oraz prawo własności przemysłowej; podmiot i przedmiot praw autorskich; problem praw majątkowych i osobistych) oraz podstawowymi pojęciami m.in.: własności intelektualnej, prawo autorskie, prawa pokrewne, ochrona baz danych.

Literatura:

Ochrona własności intelektualnej, red. A.Adamczak, M. du Vall, Warszawa 2010

A.Domańska-Baer, Co pracownik i student szkoły wyższej o prawie autorskim wiedzieć powinien, Warszawa 2012

(wybrane fragmenty)

Efekty uczenia się:

Student będzie potrafił:

Wiedza:

1) Wskazać i scharakteryzować podstawowe zagadnienia dotyczące systemu ochrony własności intelektualnej

2) opisać proces kształtowania się w Polsce i Europie prawa autorskiego

3) pozna podstawową siatkę pojęć z zakresu ochrony praw własności (z naciskiem na prawo autorskie)

4) uzyska podstawowe informacje o funkcjonowaniu organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, Urzędu Patentowego RP

Umiejętności:

1) rozumienie i posługiwanie się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej

2) praktyczne zastosowanie przepisów prawnych poświęconych problemowi korzystania z utworów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych oraz wynalazków

Postawy:

- Docenić potrzebę tworzenia i zastosowywania regulacji prawnych związanych z ochroną własności intelektualnych

- dostrzegać konsekwencje (w tym negatywne) obecnie obowiązujących regulacji prawnych

Metody i kryteria oceniania:

Test jednokrotnego wyboru.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Grębecka
Prowadzący grup: Zuzanna Grębecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Grębecka
Prowadzący grup: Zuzanna Grębecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)