Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Linguistic creation of fantasy worlds in Sapkowski’s and Lem’s stories

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3003-SPNKR-PSBW-LCFW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Linguistic creation of fantasy worlds in Sapkowski’s and Lem’s stories
Jednostka: Instytut Języka Polskiego
Grupy: SPINAKER: Pomiędzy słowami/Between words
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Na zajęciach zajmiemy się analizą wybranych opowiadań S. Lema z tomu Cyberiada oraz A. Sapkowskiego z dwóch tomów z cyklu o Wiedźminie (Ostatnie życzenie i Miecz przeznaczenia). Przedmiotem analizy będzie językowa kreacja wybranych pojęć (np. ‘swój-obcy’, ‘potwór’, ‘miłość’). Studenci zapoznają się na wstępie zajęć z teorią językowego obrazu świata oraz metodami jego rekonstrukcji. Ta metoda zostanie następnie wykorzystana w analizach wybranych pojęć w opowiadaniach Lema i Sapkowskiego. Na zajęciach spróbujemy też porównać sposoby językowej kreacji świata przedstawionego u tych dwóch autorów.

Literatura:

Ajdačić, D. (2008). Zmiana tożsamości narodowej a opozycja swój/obcy. Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury, 20(20), 149-157.

Bartmiński, J. (2007). Opozycja swój/obcy a problem językowego obrazu świata. Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury, 19(19), 35-59.

Bartmiński, J. (2009). Linguistic worldview as a problem of cognitive ethnolinguistics. Slavic Cognitive.

Lakoff G., Johnson M. (1988). Metafory w naszym życiu. Tłum. i wstęp T. P. Krzeszowski. Warszawa.

Lem, S. (2014). The cyberiad: fables for the cybernetic age. Penguin UK.

Pajdzińska, A. (2001). My, to znaczy…(z badań językowego obrazu świata). Teksty Drugie, 1(66), 33-53.

Sapkowski, A. (2010). The Last Wish: Introducing the Witcher-Now a major Netflix show (Vol. 1). Hachette UK.

Sapkowski, A. (2015). Sword of Destiny. Hachette UK.

Efekty uczenia się:

Uczestnik kursu: 1) zna pojęcie językowego obrazu świata i metody jego rekonstrukcji; 2) potrafi na podstawie wybranego tekstu Lema lub Sapkowskiego oraz danych słownikowych zrekonstruować podstawowe konceptualizacje wybranych pojęć; 3) rozumie zależność języka od kultury i rzeczywistości pozajęzykowej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)