Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

The Lvov-Warsaw School and the Polish tradition of critical thinking

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3003-SPNKR-PSBW-LWS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: The Lvov-Warsaw School and the Polish tradition of critical thinking
Jednostka: Instytut Języka Polskiego
Grupy: SPINAKER: Pomiędzy słowami/Between words
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z fenomenem Szkoły Lwowsko-Warszawskiej: polskiej formacji humanistycznej, słynącej zwłaszcza z dorobku w zakresie logiki formalnej oraz filozofii.

Pełny opis:

Celem zajęć będzie zapoznanie uczestników z fenomenem Szkoły Lwowsko-Warszawskiej: polskiej formacji humanistycznej, słynącej zwłaszcza z dorobku w zakresie logiki formalnej oraz filozofii. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się w ogólnym zarysie z historią Szkoły, jej najwybitniejszymi przedstawicielami, ich dorobkiem poglądami. Szczególny nacisk położony zostanie na ideę logiki praktycznej jako interdyscyplinarnej dziedziny obejmującej zagadnienia z zakresu m.in. logiki, językoznawstwa, psychologii i prakseologii – odpowiadającej w pewnej mierze dzisiejszym koncepcjom krytycznego myślenia. W kolejnych modułach kursu uczestnicy poznają postulaty metodologiczne jasności, krytycyzmu, rzetelnej wymiany myśli oraz dobrej roboty, a także związane z nimi wybrane narzędzia pojęciowe składające się na koncepcję logiki praktycznej.

Literatura:

Woleński J., 1989, Logic and Philosophy in the Lvov-Warsaw School, Dordrecht: Kluwer.

Brożek A., Będkowski M., Chybińska A., Ivanyk S., Traczykowski D., 2020, Anti-irrationalism. Philosophical Methods in the Lvov-Warsaw School, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Pelc J., 2000, Language of the Present-Day Scientific Humanities: Clear or Vague?, In: Gimate-Welsh A. S. (ed.), Semiotics. Bridging nature and culture, Mexico: Mexican Semiotic Studies Association.

Brożek, A., Stadler, F., and Woleński, J. (eds.), 2017, The Significance of the Lvov-Warsaw School in the European Culture, Berlin: Springer.

Garrido, Á. and Wybraniec-Skardowska, U. (eds.), 2018, The Lvov-Warsaw School. Past and Present, Cham: Birkhäuser.

Efekty uczenia się:

Uczestnik kursu: 1) zna w ogólnym zarysie historię, wybranych przedstawicieli i dorobek Szkoły Lwowsko-Warszawskiej; 2) zna ideę logiki praktycznej i potrafi odnieść ją do tradycji krytycznego myślenia; 3) charakteryzuje i rozumie postulaty metodologiczne Szkoły Lwowsko-Warszawskiej (m.in. postulat jasności i krytycyzmu); 4) potrafi dokonać klasyfikacji i oceny czynności wiedzotwórczych, takich jak np. definiowanie, rozumowanie, tworzenie podziałów logicznych.

Metody i kryteria oceniania:

- Testy oraz zadania cząstkowe – 50%

- Końcowy test pisemny – 50%

Do zadań i testów zostanie wykorzystana platforma Kampus.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)