Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język chorwacki - poziom ponad średnio zaawansowany

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-CHOOB2
Kod Erasmus / ISCED: 09.601 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język chorwacki - poziom ponad średnio zaawansowany
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Lektoraty żetonowe Instytutu Slawistyki
Lektoraty żetonowe języka chorwackiego Instytutu Slawistyki
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: chorwacki
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

B2 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie ponad średnio zaawansowanym.

Pełny opis:

Po kursie na tym poziomie student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź, wykład oraz nawet złożoną dyskusję pod warunkiem, że temat wypowiedzi jest mu znany. Potrafi zrozumieć większość wiadomości i programów TV, dotyczących bieżących wydarzeń. Rozumie filmy w wersji oryginalnej, jeśli aktorzy posługują się językiem literackim (standardowym). Rozumie artykuły i reportaże dotyczące współczesnych problemów, których autorzy przestawiają szczegółowe opinie i argumenty. Jest w stanie zrozumieć współczesną prozę literacką. Potrafi porozumiewać się z płynnością i spontanicznością, która umożliwia normalną komunikację z rozmówcą posługującym się danym językiem jako ojczystym. Może brać czynny udział w dyskusji, wyjaśniając i podtrzymując swoje poglądy. Potrafi zaprezentować jasny i szczegółowy opis w szerokim zakresie tematów z różnych dziedzin związanych ze swoimi zainteresowaniami. Umie przedstawić swój pogląd na dany temat, podając argumenty za i przeciw. Potrafi napisać przejrzysty, precyzyjny tekst na tematy związane ze swoimi zainteresowaniami. Umie napisać krótki esej lub sprawozdanie, przekazując informacje lub przedstawiając argumenty za i przeciw. Potrafi napisać list, podając istotę i wagę osobistych doświadczeń i wrażeń.

TEME:

- Ono smo što jedemo - prehrambene navike i zdravlje, genetski modificirana hrana, Jasno kao pekmez - leksemi, kolokacije i frazemi vezani uz temu "prehrana"; svakodnevna kultura: popularni hrvatski proizvodi Cedevita i vegeta; Treba li kupovati ekološke proizvode?

- Sport, mediji, čitanje - sport i sportaši; Trebaju li poznati sportaši zarađivati koliko zarađuju? - dnevne novine i časopisi; ulični čitači; Prazno slovo na papiru - lekesemi, kolokacije i frazemi vezani uz temu "novine, časopisi, čitanje"; svakodnevna kultura: planinarenje i boćanje

- Obitelj danas. - Prosječna hrvatska obitelj i obitelj u drugim kulturama; životna razdoblja; generacijske razlike. Je li dobro da više generacija stanuje u istom domaćinstvu: diskusija. Biti u najboljim godinama - leksemi, kolokacije i frazemi vezani uz temu "životna razdoblja"

- Ravnopravni ili ne? - odnosi među spolovima nekada i danas; tradicionalna podjela na "muška" i "ženska" zanimanja; (ne)ravnopravnost / žene u politici / kućni poslovi - što volimo, a što ne volimo raditi u stanu / kući

- Važnost karijere danas - vrijednosti, sposobnosti i interesi - najveće vrijednosti u životu, sposobnosti potrebne za određene poslove, inetersi za određene aktivnosti); posao i karijera, idealan posao, neobični poslovi. Stići do vrha - Leksemi, kolokacije i frazemi vezane uz temu "karijera".

- Humor - smijeh, humor i zabava; kakav humor volimo; muški i ženski humor - razlikuju li se; stres i kako se braniti od njega; kvalitetan život; sreća, sudbina, Šalu na stranu - Leksemi, kolokacije i frazemi vezane uz temu "smijeh"; svakodnevna kultura: hrvatski humor - karikaturisti, filmske komedije, vicevi o Bobiju i Rudiju

Literatura:

Milić, Mahata, Udier, Razgovarajte s nama, udžbenik hrvatskog jezika za niži srednji stupanj

Materijal pripremljen od strane lektora - adaptirani (aktualni) članci iz novina, tekstovi s interneta.

Audiovizualni i audio zapisi HRT-a i drugih hrvatskih televzija te radiostanica.

Efekty uczenia się:

Razumijevanje: Slušanje

Student može razumjeti dugačak govor čak i kad nije jasno strukturiran i kad veze među rečenicama nisu jasno iskazane, već se samo podrazumijevaju.

Student može bez prevelikog napora razumjeti televizijske programe i filmove.

Razumijevanje: Čitanje

Student može razumjeti dugačke i kompleksne činjenične i književne tekstove te prepoznati stilske različitosti.

Student može razumjeti specijalizirane članke i duža tehnička uputstva, čak i kad se ne odnose na njegovo vlastito stručno područje.

Govor:

Govorna interakcija:

Student se može tečno i spontano izražavati bez vrlo očitog traženja odgovarajućih riječi.

Može fleksibilno i učinkovito koristiti jezik u društvenim i poslovnim situacijama.

Može precizno izraziti svoje ideje i mišljenja te se svojim doprinosom spretno uključiti u raspravu drugih govornika.

Govor: Govorna produkcija

Student može iznijeti jasan, podroban opis složenih činjenica, povezujući tematske cjeline, razvijajući određene misli i zaokruživši izlaganje odgovarajućim zaključkom.

Pisanje

Student se može izraziti jasnim, dobro strukturiranim tekstom te obrazlagati svoja stajališta.

Može pisati o složenim temama u pismu, sastavu ili izvještaju naglašavajući ono što smatram važnim.

Može odabrati stil koji odgovara čitatelju kojemu je to namijenjeno.

Vokabular / Leksik

Student poseduje vrlo dobar nivo vokabulara kada je riječ o njegovom stručnom području, ali i o većini općih tema.

Student može varirati informacije da bi izbjegao česta ponavljanja, ali leksičke praznine mogu još uvijek uzrokovati oklijevanje i okolišanje pri izražavanju.

Leksička preciznost studenta je generalno visoka iako se pojavljuju i neadekvatni izbori riječi koji u biti ne ometaju komunikaciju.

Student uči koristiti različite stilove jezika – govornog, umetničkog i administrativnog, da prepoznavati i pravilno razumjet frazeologizme, kolokvijalizme, žargon, skraćenice

Ortografija i pravopis

Student je savladao ortografiju. U stanju je bez grešaka zabilježiti određeni tekst.

Student je produbio i usavršio znanja iz pravopisa i bez greške ga primjenjuje praksi.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

- aktywność na zajęciach - 20% oceny

- wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych - 20 % oceny

- wynik testu końcowego zaliczeniowego – 60% oceny

Skala ocen

99 – 100% - 5 ( celujący)

93 – 98% - 5 ( bardzo dobry)

87 – 92% - 4+ (dobry plus)

77 – 86% - 4 (dobry)

71 – 76% - 3 (dostateczny plus)

60 – 70% - 3 (dostateczny)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)