Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język czeski, poziom początkujący, lektorat zdalny asynchroniczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-CZEA1-ZAS
Kod Erasmus / ISCED: 09.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język czeski, poziom początkujący, lektorat zdalny asynchroniczny
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Lektoraty żetonowe Instytutu Slawistyki
Lektoraty żetonowe języka czeskiego Instytutu Slawistyki
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: czeski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Założenia (opisowo):

Aby uczestniczyć w zajęciach student/ka musi mieć dostęp do Internetu, komputer z głośnikami i mikrofonem.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

A1 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie podstawowych sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę od zera.

Pełny opis:

Zakres tematów omawianych na lektoracie w semestrze zimowym:

Uwaga: kolejność omawianych tematów może się różnić od zaprezentowanej.

Gramatyka:

- alfabet

- rodzaj gramatyczny

- zaimki osobowe i dzierżawcze

- przysłówki miejsca

- zaimki i przysłówki nieokreślone i przeczące

- biernik liczby pojedynczej i mnogiej

- miejscownik liczby pojedynczej i mnogiej

- mianownik liczby mnogiej (rodz. żeński, nijaki, męski nieżywotny)

- wołacz liczby pojedynczej

- liczebniki główne i porządkowe

- czas teraźniejszy - koniugacja czasowników

- czasowniki modalne

- czas przeszły

- konstrukcje typu: mám rád, rád dělám...

Leksyka i etykieta językowa:

- kolory

- kraje, narodowości i języki

- rodzina

- typowy dzień

- w sklepie (+ artykuły spożywcze, owoce i warzywa)

- w restauracji (+ potrawy)

- na poczcie

- profesje

- czas (godziny, dni tygodnia, miesiące, pory roku, pory dnia, określenia częstotliwości)

- listy (typowe nagłówki i zakończenia)

- Święta Bożego Narodzenia.

Literatura:

Materiały autorskie zamieszczone na platformie językowej (audio, video, materiały tekstowe i obrazkowe).

Linki do stron internetowych związanych tematycznie z przerabianym materiałem.

Efekty uczenia się:

Wiedza:- Student/ka zna wymowę czeską, specyfikę czeskich głosek. Z gramatyki zna formy najczęściej używanych przypadków, formy trzech czasów, trybu rozkazującego, czasowniki modalne, najczęściej używane przyimki, liczebniki główne i porządkowe. Zna podstawowe słownictwo przydatne w komunikacji w różnych sytuacjach życia codziennego. Zna sposoby zwracania się do osób w różnym wieku, najczęściej używane zwroty grzecznościowe i ostrzeżenia. Zna podstawowe informacje o Republice Czeskiej i Czechach konieczne przy komunikacji z rodzimymi użytkownikami języka.

Umiejętności: Student/ka potrafi się swobodnie komunikować w sytuacjach życia codziennego, reaguje poprawnie na komunikaty. Radzi sobie w prostych sytuacjach towarzyskich, nawet jeśli nie potrafi zrozumieć wszystkiego i nie zawsze umie jeszcze samodzielnie podtrzymać konwersację. Potrafi uchwycić główny sens wypowiedzi, zawarty w krótkich, wyraźnych, prostych przekazach, ogłoszeniach. Potrafi znaleźć informację w prostych, codziennych materiałach, takich jak ogłoszenia, reklama, prospekty, jadłospisy, rozkład jazdy, proste listy prywatne.- Student/ka rozumie proste teksty mówione i pisane i potrafi wybrać z nich istotne informacje, nawet jeśli nie zna każdego słowa w nich zawartego. Rozumie wyrażenia i najczęściej używane słownictwo dotyczące najbliższych mu dziedzin życia (np. podstawowe informacje o sobie i swojej rodzinie, o zakupach, geografii swojego regionu, zatrudnieniu). Potrafi użyć serii zwrotów i zdań, aby opisać prostymi pojęciami swoją rodzinę i inne osoby, warunki życia, swoje wykształcenie oraz swoją obecną i ostatnio wykonywaną pracę.Potrafi napisać maila, list, krótką notatkę na znane tematy, streścić usłyszany lub przeczytany prosty tekst na tematy ogólne. Potrafi wyszukać proste informacje źródłowe z wykorzystaniem różnych środków i metod

Kompetencje:- Studentk/ka rozumie i dostrzega zalety współpracy w grupie potrafi współpracować w grupie, rozumie potrzebę stałego zdobywania wiedzy, a w szczególności konieczność uczenia się języków obcych, zarówno tych popularnych, jak i tych uważanych za rzadkie, reaguje poprawnie językowo i poza językowo w różnych sytuacjach. Dostrzega różnice kulturowe i jest otwarty/a na odmienność różnych kultur.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

Aby zaliczyć przedmiot, należy uzyskać 60% z każdego z dwóch elementów:

1. praca na uniwersyteckiej platformie Kampus

2. pisemny test zaliczeniowy.

Ocena końcowa z przedmiotu składa się z:

70% - ćwiczenia obowiązkowe na platformie językowej

30% - test zaliczeniowy

UWAGA: aby przystąpić do testu zaliczeniowego student musi zaliczyć zadania na platformie (quizy, prace domowe, obowiązkowe fora) na co najmniej 60%.

Skala ocen:

99 - 100% - 5 (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4+ (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3+ (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 60 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Górnicka-Urban, Milena Hebal-Jezierska
Prowadzący grup: Dorota Górnicka-Urban, Katarzyna Zak-Caplot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Lektoraty odbywają się w cyklach rocznych.

Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy, na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, nawet pomimo braku żetonów, system naliczy opłatę !!!

Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować ( z semestru letniego!) w terminie: 26.01-30.01.2024.

Studenci będą mogli przerejestrować się lub dorejestrować do grup zajęciowych z wolnymi miejscami oraz zarejestrować do nowych grup e-lektoratów na semestr letni w terminach: 01.02-19.02.2024, 23.02.-27.02.2024 II tura (korekty).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 60 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Górnicka-Urban
Prowadzący grup: Dorota Górnicka-Urban
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Lektoraty odbywają się w cyklach rocznych.

Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy, na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, nawet pomimo braku żetonów, system naliczy opłatę !!!

Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować ( z semestru letniego!) w terminie: 26.01-30.01.2024.

Studenci będą mogli przerejestrować się lub dorejestrować do grup zajęciowych z wolnymi miejscami oraz zarejestrować do nowych grup e-lektoratów na semestr letni w terminach: 01.02-19.02.2024, 23.02.-27.02.2024 II tura (korekty).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)