Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wiedza o sztuce Serbii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL1WOSE
Kod Erasmus / ISCED: 08.901 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wiedza o sztuce Serbii
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Zajęcia specjalnościowe na pierwszym roku studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Warsztat ma za zadanie dać słuchaczom ogólną orientację w zagadnieniach z zakresu historii sztuki i estetyki, a także podstawowe narzędzia analizy różnych dzieł sztuki (ze szczególnym uwzględnieniem analizy ikonologicznej). Uwrażliwić na specyfikę i zróżnicowanie ikonosfery danego kraju. Zaznajomić z kanonem artystycznym w kontekście zjawisk kulturowych regionu i Europy.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć jest syntetyczny przegląd zjawisk z zakresu sztuk wizualnych, decydujących o specyfice serbskiej kultury artystycznej, rozpatrywanej w kontekście procesów historyczno-cywilizacyjnych regionu Bałkanów oraz w relacji do nurtów rozwojowych sztuki w Europie. Na podstawie analizy dzieł, praktyk artystycznych, form estetycznych, biografii twórczych itp., reprezentatywnych dla lokalnej kulturosfery uczestnicy będą poznawać główne nurty rozwojowe serbskiego uniwersum symbolicznego stanowiącego pole formowania oraz ekspresji tożsamości kulturowej i narodowego autowizerunku Serbów.

Zakres tematów

1. Definicje. Doświadczenie sztuki. Metody analizy i interpretacji dzieł plastycznych.

2. Wizualne formy ekspresji (gatunki, style, funkcje) w kulturze serbskiego średniowiecza.

3. Przemiany ikonosfery Bałkanów pod wpływem estetyki osmańskiej.

4. Formowanie narodowego kanonu sztuki.

5. Sztuka a modernizacja kultury wizualnej w Serbii XX wieku.

6. Plastyka ludowa w procesie wytwarzania wizualnych kodów serbskiej tożsamości kulturowej.

7. Społeczne zaangażowanie sztuk wizualnych.

8. Przemiany geografii artystycznej w Serbii pod wpływem przemian polityczno-cywilizacyjnych.

9. Instytucje sztuki w Serbii w XX i XXI w.

10. Działania twórcze studentów inspirowane sztuką Serbii.

Literatura:

Przykładowa literatura:

Vojislav Mole, Sztuka Słowian południowych, Wrocław 1962.

Eugeniusz Trubieckoj, Kolorowa kontemplacja, przeł. H. Paprocki, Warszawa 1998.

Paweł Floreński, Ikonostas i inne szkice, przeł. Z. Podgórzec, Warszawa 1981.

Leonid Uspienski, Teologia ikony, przeł. M. Żurowska, Poznań 1993.

Piotr Piotrowski, Awangarda w cieniu Jałty, Poznań 2005.

Miško Šuvaković, Pojmovnik moderne i postmoderne likovne umetnosti i teorije posle 1950 godine, Beograd - Novi Sad 1999.

Miško Šuvaković, Konceptualna umetnost, Novi Sad 2007.

Slavomir Vojinović, Naiva u Srbiji. Slikari, vajari, Beograd 1991.

Daniel J. Goulding, Jugoslovensko filmsko iskustvo, 1945—2001, Zagreb 2004.

Magdalena Bogusławska, Obraz władzy we władzy obrazu. Artystyczne konceptualizacje wizerunku Josipa Broza Tity, Kraków – Warszawa 2015; Współczesna sztuka wizualna w Serbii – redefinicje tożsamości i kierunki instytucjonalizacji, [w:] B. Zieliński (red.), Krajobraz po transformacji, vol. 1, red. B. Zieliński, Poznań 2018, 215–228.

Ewa Wróblewska-Trochimiuk, Strategie kreowania wroga w serbskim plakacie propagandowym w latach 1944–1948, [w:] M. Bogusławska, Z. Grębecka (red.), Komunistyczni bohaterowie, t. 2: Przemiana, bunt, odrzucenie, 239–250. Warszawa:

Grzegorz Dziamski, Artystyczne interwencje w przestrzeń miejską, [w:] E. Rewers (red.), Miasto w sztuce – sztuka miasta. Kraków: Universitas 2010, 285–306.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu (warsztatu) student:

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

– analizuje dzieła sztuk pięknych

-- posiada podstawowy zasób pojęć z historii i teorii sztuki

– rozpoznaje specyfikę sztuki kraju

-- potrafi wskazać kierunki inspiracji i oddziaływań zewnętrznych

– wyjaśnia dynamikę rozwoju artystycznego kraju

POSTAWY

-- jest świadomym i kompetentnym obserwatorem zjawisk i procesów estetycznych

-- umie dokonać oceny wartości estetycznej danego artefaktu

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w czasie zajęć, dowodzące umiejętności zastosowania podstawowych narzędzi służących do analizy zjawisk artystycznych oraz znajomości literatury przedmiotu. Zaliczenie testu końcowego.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bogusławska, Patrycjusz Pająk
Prowadzący grup: Magdalena Bogusławska, Patrycjusz Pająk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)