Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka twórczości słownej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3005-KL3POETYKA
Kod Erasmus / ISCED: 08.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Poetyka twórczości słownej
Jednostka: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
Grupy: Harmonogram zajęć Slawistyki
Przedmioty obowiązkowe na I roku studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie w analizę zjawisk związanych z twórczością słowną kultury kraju specjalności. Kulturoznawczy charakter przedmiotu pozwoli na uwzględnianie tekstów literackich i na stworzenie podstaw analizy kulturowej. W trakcie kursu omówione zostaną podstawowe zagadnienia z teorii analizy tekstów literackich oraz komunikacji słownej.

Pełny opis:

Celem kursu jest wprowadzenie w obszar zagadnień związanych z twórczością słowną kraju kierunkowego, ze szczególnym uwzględnieniem literatury ujmowanej jako sztuka słowa. Przedmiot sytuuje się na styku literaturoznawstwa i badań kulturowych, stanowiąc przygotowanie do zajęć z literatury i kultury popularnej kraju kierunkowego, przewidzianych w programie studiów w kolejnych latach.

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy studentów/studentek na temat form i praktyk słownych w kulturach specjalności, co z kolei pozwoli na głębsze zrozumienie samych tych kultur w ich kontekstach lokalnych i ponadlokalnych.

W toku zajęć studenci/tki zapoznają się z podstawowymi kategoriami z zakresu poetyki, a także z ważniejszymi koncepcjami tekstologicznymi oraz narzędziami teoretycznymi, które mogą być użyteczne w analizie oraz interpretacji rozmaitych form ekspresji słownej. Na wybranych przykładach uczestnicy/czki kursu doskonalą umiejętność pogłębionej lektury różnego typu tekstów, uczą się ich rozumienia respektującego uwarunkowania kulturowe i specyfikę lokalnej logosfery oraz kontekst przemian środowiska medialnego.

Literatura:

Podstawowa literatura przedmiotu:

Ilustrowany słownik terminów literackich. Historia, anegdota, etymologia, red. Z. Kadłubek, B. Mytych-Forajter, A. Nawarecki, Gdańsk 2019.

M.P. Markowski, Antropologia, humanizm, interpretacja, "Teksty Drugie" 2005, 5, s. 16-25.

Od aforyzmu do zinu. Gatunki twórczości słownej, red. G. Godlewski, A. Karpowicz, M. Rakoczy, P. Rodak, Warszawa 2014.

Antropologia twórczości słownej. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, Agnieszka Karpowicz, Justyna Kowalska-Leder. Wstęp i red. Agnieszka Karpowicz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

G. Lakoff, Nie myśl o słoniu! Jak język kształtuje politykę,

Ryszard Koziołek, Dobrze się myśli literaturą, Wołowiec 2016. (fragmenty)

Jonatan Culler, Teoria literatury, przeł. M. Bassaj, Warszawa 1998. (fragmenty).

Stefania Swarczyńska, Pojęcia genologiczne, w: Wiek teorii. Sto lat nowoczesnego literaturoznawstwa polskiego, red. D. Ulicka, Warszawa 2020.

M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, Warszawa 1986.

Stefan Sawicki, Uwagi o analizie utworu literackiego, w: Problemy teorii literatury, Wrocław 1987.

Lucylla Pszczołowska, Semantyka form wierszowych, „Pamiętnik Literacki” 1981, nr 4.

A. Nünning. "Światy - światopoglądy - sposoby tworzenia światów. O wiedzy w

literaturze i o zadaniu literaturoznawstwa, przeł. K. Kuczma, "Teksty Drugie" 3:109-125.

Szczegółowa literatura podawana jest w sylabusach rocznych, zgodnie ze sprofilowaniem grup językowych.

Efekty uczenia się:

Absolwent/ka:

K_U02/K_U07 - przeprowadza samodzielną analizę i interpretację wybranego zjawiska w kulturze specjalności

K_W04 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu sposoby analizy tekstów kultury specjalności pochodzących z różnych sfer praktyk

K_W09 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu czynniki warunkujące kształtowanie się sfery symbolicznej kultury specjalności

- poznaje sposoby analizy kultury kraju specjalności w zakresie twórczości słownej;

- potrafi rozpoznać tropy i figury retoryczne w tekstach literackich, jak też odpowiednio je zanalizować;

- umie rozpoznać i zanalizować sposoby tworzenia znaczeń w nieliterackich wytworach kultury słownej

- dostrzega powiązania między sferą twórczości słownej a szerszym kontekstem kultury kraju specjalności

- potrafi samodzielnie analizować teksty literackie oraz inne teksty kultury.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bieżącego przygotowania, praca pisemna.

Możliwe dwie nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bogusławska, Marta Cmiel-Bażant, Anna Kobylińska, Danuta Sosnowska
Prowadzący grup: Magdalena Bogusławska, Marta Cmiel-Bażant, Anna Kobylińska, Danuta Sosnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bogusławska, Sylwia Siedlecka
Prowadzący grup: Marta Cmiel-Bażant, Joanna Królak, Sylwia Siedlecka, Adam Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)